Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Japan treba nastaviti svoj put prema OIE budu?nosti E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 02 Prosinac 2014 14:36

Kriza elektroenergetskog sektora u Japanu je ušla u novu fazu. Nedavno odbijanje Japanskih elektroprivreda da daju pristup mreži novim projektima obnovljivih izvora energije se ne treba gledati kao propast Japanske obnovljive energetske politike, nego kao posljedi?na nužna faza kako bi se proširilo Japansko tehnološko vodstvo u elektroenergetskom sektoru, piše Dolf Gielen, Direktor za inovacije i tehnologije iz Me?unarodne agencije za obnovljive izvore energije.

Sa svojom feed-in-tarifom za OIE projekte Japan je u samo dvije godine postao jedan od predvodnika sektora pošto je od srpnja 2012. do kraja lipnja 2014. godine instalirano više od 11 GW sustava, uz još 60 GW odobrenih. Za usporedbu ukupna instalirana snaga elektrana u Japanu je oko 280 GW.

Na državnom nivou je udio OIE od 4% u proizvodnji elektri?ne energije puno manji nego u nekim drugim zemljama. Iako je Japanska elektroenergetska mreža prili?no jedinstvena, male države kao Danska (udio OIE 47%), industrijske države kao Njema?ka (25%) i relativno izolirane zemlje kao Portugal (58%) su postigle puno ve?i godišnji udio OIE.

Pitanje je stoga zašto su Japanske elektroprivrede ne neodre?eno zaustavile spajanje novih OIE elektrana na mrežu dok se ne utvrdi njihov utjecaj na stabilnost same mreže? Glavni tehni?ki problem Japana je u samoj infrastrukturi mreže koja je u principu podijeljena na 10 razli?itih mreža kojima upravlja po jedna monopolisti?ka elektroprivreda. Iako postoje me?usobni spojevi, elektroprivrede tradicionalno same pokušavaju balansirati potrošnju i potražnju u svojoj regiji, te prekograni?no trgovanje ?ini manje od 5% potrošene energije. Dodatna ve?a tehni?ka barijera je da pola države radi na 50 Hz, a druga polovica na frekvenciji od 60 Hz.

Sa velikim resursima vjetra na sjeveru Japana, te velikom potražnjom na jugu, potrebne su novi spojevi na mreži koji mogu osigurati isporuku vjetra sa sjevera prema jugu kako bi zamijenili tamošnje termoelektrane na ugljen i plin. Ipak takva proširenja na mreži su skupa, te se ne isplate elektroprivredama koje ve? sada imaju problema sa tokom novca. Neminovno uspostavljanje državnog operatora elektroenergetskog sustava koji ?e preuzeti odgovornost upravljanja mrežom, te podržati me?uregionalnu trgovinu od ožujka 2015. godine dodatno utje?e na neaktivnost elektroprivreda sada.

Ipak ni to nam ne daje punu sliku problema. Tokom zadnje dvije godine je instalirano samo 74 MW vjetroelektrana, te je samo 1 GW u razvoju. Skoro 98% svih novo instaliranih projekata u zadnje dvije godine su solarne fotonaponske elektrane. Solarni fotonapon može biti instaliran lokalno, te je tokom ljeta njihova proizvodnja u potpunostii kompatibilna sa vršnom potražnjom za elektri?nom energijom koja nastaje zbog korištenja klima ure?aja. Rezidencijalni krovni fotonaponski sustavi koji ?ine 2,4 GW ili 22% novo instalirane snage u zadnje dvije godine odli?no pokrivaju tu potražnju te mogu smanjiti potrebe za skupljim balansiranjem mreže. Dodatno sustavi do 50 kW zahtjevaju certificirane invertere, a sustavi ve?i od 50 kW moraju pro?i kroz postupak isho?enja dozvola i konzultacije sa lokalnom elektroprivredom o mogu?nostima spajanja na samu elektroeneretsku mrežu.

U prijevodu to zna?i da operatori mreže imaju više mogu?nosti da osiguraju adekvatan spoj fotonaponskih sustava na mrežu. Dodatno Japanske tvrtke su predvodnici u velikom broju tehni?kih rješenja koja mogu pomo?i elektroprivredama u integracijama OIE na mrežu, a radi se o tehnologijama pametnih mreža, spremanju energije, gorivim ?elijama i mikroproizvodnje. Široko korištenje ovih sustava na doma?em tržištu ?e otvoriti mogu?nosti izvoza na me?unarodno tržište.

Sam izazov nije samo tehni?ki pošto je 11. lipnja usvojen Zakon o poslovanju sa elektri?nom energijom. Ovaj zakon otvara elektroenergetsko tržišta za kupce i opskrbu elektri?nom energijom. Opskrbljiva?i odnosno svaka tvrtka tako registrirana može po?eti prodavati energiju ku?anstvima kojih u Japanu ima ?ak 84 milijuna. Zajedno sa nezavisnom proizvodnjom elektri?ne energije to zna?i da su Japanske elektroprivrede nakon dugog monopola sada uhva?ene u kliješta sa dvije strane, proizvodne i opskrbljiva?ke.

U principu izgleda da je svih 10 elektroprivreda u velikim problema jer se pojavio veliki broj novih tvrtci koje razvijaju OIE projekte, imaju problema sa novcem zbog gašenja nuklearnih elektrana nakon katastrofe u Fukushimi, moraju osigurati spojeve na mrežu novim elektranama, te unaprijediti samu mrežu, sa ekonomske strane ih napadaju novi opskrbljiva?i i još postoji plan da im se izdvoji dio poslovanja.

Postavlja se pitanje da li je ovakva jednostrana akcija od strane elektroprivreda da zabrani spajanje novih OIE projekata na mrežu rješenje problema? Alternativa je pogledati dugoro?nu perspektivu što zna?i da se kratkoro?no moraju uvažiti neka ograni?enja mreža, ali da sve zainteresirane strane trebaju raditi na zajedni?kom razvoju Japana kao zemlje koja uvozi resurse prema zemlji koja ?e koristiti vlastite prirodne resurse u 21. stolje?u.

Daljnji razvoj OIE sektora se o?ekuje. Ve? za dvije godine bi trebalo biti jeftinije imati panele za vlastitu proizvodnju. Vjetra ima mnogo i može dati jeftiniju elektri?nu energiju od fosilne proizvodnje. Ve?ina postoje?ih malih hidroelektrana se može unaprijediti da daju pouzdanu back-up proizvodnju, biomasa i geotermalni resursi mogu proizvoditi jeftinu toplinu, a i sami oceani imaju ogromne resurse u pogledu priobalnih vjetroelektrana i oceanske energije plime i oseke i valova koji se mogu koristiti u budu?nosti. Japan ima 25 GW reverzibilnih hidroelektrana koje se trenuta?no ne koriste previše zbog ugašenih nuklearnih elektrana, a koje su idealne za spremanje viška elektri?ne energije, te trošenje kada ta ista energija bude potrebna.

Kako bi se osigurala budu?nost važno je da se sve zainteresirane strane na?u i rješe trenuta?ne probleme, te zajedni?ki razviju svijetlu budu?nost. Uklju?ivanje Japanske akademske zajednice u novo Vije?e koje prou?ava stabilnost mreže je dobar po?etak. Važne lekcije se mogu nau?iti iz zemalja koje imaju iskustva sa problemima na mreži kao što su Njema?ka i Italija. I kada se na?e rješenje problema Japan može iskoristiti to znanje i svoje proizvodne kapaciteta da isporu?i gotova rješenja državama koje trenuta?no transformiraju svoj elektroenergetski sektor.

 

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     japan      elektroprivreda      elektroenergetski sektor      solarne elektrane      feed-in-tarifa      vjetroelektrane      obnovljivi izvori energije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?