Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 04 Rujan 2014 23:51

Ukoliko se posluša kriti?are njema?kog cilja da koristi obnovljive izvore energije se sve ve?om penetracijom istih, pouzdanost njihove elektroenergetske mreže zadnjih godina bi se trebla smanjivati. Ali prema podacima ECO Reporta koji je izašao prošli mjesec stvarnost je puno druga?ija.

U izvještaju je objavljeno da je Njema?ka prosje?no izgubila samo 15,91 minutu po potroša?u tokom 2012. godine. To je puno bolji rezultat od SAD-a ?iji su zadnji službeni podatci 2008. godine kada je ta brojka bila 244 minute. Njema?ka je prema tim podacima puno bolja i od Velike Britanije (81,42 minute u 2008.), Nizozemske (33,7 minuta) i Francuske (95,1 minuta). Od svih zemalja koje se prati, jedine koje su u rangu Njema?ke su Japan i Singapur. Njema?ka ovaj rezultat drži ve? godinama pošto je 2008. godina bila zadnja godina kada je probijen rezultat od 16 minuta.

Njema?ka doma?a elektoenergetska mreža je zadnjih godina postala puno dinami?nija, te sada recimo dvadeset najve?ih elektroprivreda zara?uje na tržištu uravnoteženja gdje tvrtke mogu ostvarivati dodatni profit time što ?e se obvezati da li ?e dodati ili smanjiti proizvodnju unutar nekoilko sekundi kako bi stabilizirali elektroenergetski sustav. To je duplo više elektroprivreda nego što je sudjelovalo u regulaciji prije godinu dana, a prihodi mogu biti i 400 puta ve?i nego kada se zara?uje na veleprodajnom tržištu.

Neizre?eni zaklju?ak iz toga je da takav sustav koji se konstantno prebacuje izme?u izvora energije i isporu?ioca, te u kojem postoje tolike razlike u cijeni mora biti nepouzdan za prosje?nog Njema?kog kupca. Me?utim, podaci iz studije pokazuju suprotno. Ova dinamika možda je stresna za operatere, ali je država uspjela složiti sustav na na?in da Njema?ki kupci ne primje?uju promjene.

Postoji ve?i broj prethodnih studija i demonstracijskih projekata koji su pokazali da sustav koji se bazira na obnovljivim izvorima energije sa adekvatnom koli?inom termoelektrana na plin i ugljen koje rade po potrebi, može biti jednako pouzdan kao i tradicionalni sustav koji koristi isklju?ivo fosilna goriva. Kao prvo prili?no to?no se može procijeniti proizvodnja 24 sata naprijed. Još jedna bitna stvar je da postoje razli?iti oblici obnovljivih izvora energije, pa recimo hidroelektrane i geotermalne elektrane mogu bez problema zamijeniti nuklearne elektrane i fosilna goriva u temeljnoj proizvodnji i regulaciji. Vjetroelektrane i solarne elektrane se pak me?usobno donekle nadopunjuju pošto vjetra naj?eš?e ima više po no?i kada solara uop?e nema.

Unato? svemu gore navedenom Njema?ka još nije u potpunosti riješila svoje probleme. Svi dodatni troškovi upravljanja mrežom su digli cijene elektri?ne energije, a kratkoro?no se pove?alo i korištenje termoelektrana na ugljen za razliku od plina i nuklearnih elektrana ?ija se proizvodnja smanjila. To je doduše povezano i s ?injenicom da je Njema?ka nakon katastrofe u Fukushimi odlu?ila u dogledno vrijeme ugasiti svoje nuklearne elektrane.

?injenica je da je Njema?ka tre?inu elektri?ne energije dobila iz obnovljivih izvora energije ove godine što je odli?an rezultat. Isto tako Njema?ka ne odustaje od cilja od 80% elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije do 2050. Ukoliko Njema?ka nastavi instalirati ovoliku koli?inu OIE i ako se tehnologija spremanja energije adekvatno razvije bi se veliki dio problema mogao sam riješiti za to vrijeme.

Izvor: http://thinkprogress.org

Tags:     njema?ka      solar      vjetar      elektroenergetska mreža      penetracija
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?