Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 20 Lipanj 2014 19:31

Razvoj tehnologija koje koriste plimu i oseku je u zadnje vrijeme ponovno krenuo, pri ?emu smo nedavno pisali o tehnologiji brana koje koriste plimu i oseku, a u ovom ?lanku ?emo se osvrnuti na oceanske projekte koji se pripremaju na podru?ju Velike Britanije.

Oceanska energija predstavlja jedan od najve?ih inženjerskih izazova u modernom svijetu iako se ve? koristi skoro cijelo stolje?e. Iz oceana se može iskorištavati tri tipa energije i to: energija valova, energija iz brana na plimu i oseku, te energija iz morskih struja. Energiju iz valova je iznimno teško iskoristiti u inženjerskom smislu, dok druge dvije ovise o morski mijenama, te su ograni?ene na potencijalne lokacije. Unato? tome samo u Velikoj Britaniji ima 15 do 20 GW takve energije koja se može iskoristiti.

Brane koje koriste plimu i oseku

Ovu tehnologiju smo detaljno opisali u prijašnjem ?lanku tako da ?e ovdje biti prezentirana vrlo kratko. Postoje dva oblika ovakvih projekata i to brane koje spajaju dva mjesta na kopnu na suprotnim obalama (zaljev), ili brane kojima se spajaju dvije to?ke na istoj strani obale (laguna). Elektri?na energija se kod takvih elektrana može proizvoditi tokom plime i oseke, te se dodatno može iskorištavati ugradnjom pumpi i zasuna kojima se može proizvoditi elektri?na energija i izvan doba kretanja plime i oseke.

Ovakvi projekti proizvode elektri?nu energiju na isti na?in kao uobi?ajene hidroelektrane, a proizvodnja ovisi o razlici visina izme?u razina vode u umjetnom zaljevu/laguni i vanjskog mora. Glavna prednost ove tehnologije je mogu?nost to?nog predvi?anja proizvodnje elektri?ne energije u svakom trenutku, dok je jedan od glavnih nedostatak veliki utjecaj na okoliš zbog pregra?ivanja ogromnih podru?ja mora pomo?u brana uz velike turbine (40 MW turbina ima promjer rotora od 8 metara).

Morske struje

Tehnologija iskorištava strujanje mora koje nastaje zbog morskih mijena, te se u principu radi o evoluciji vjetroagregata, s time da je sustav adaptiran da radi u zahtjevnijim uvjetima zbog puno ve?e gusto?e fluida (voda naspram zraka), te je teže na?i odgovaraju?e lokacije što se ti?e dubine vode i ja?ine strujanja.

Struje brzine ve?e od 2,5 m/s su potrebne kako bi se efikasno proizvodila elektri?na energija iz ovog izvora, a sama tehnologija se po?ela razvijati tokom zadnjih petnaest godina. Rotori za relativno male ure?aje koji koriste ovu tehnologiju imaju promjer od 12 do 20 metara sa otprilike 15 okretaja u minuti. Oni imaju za red manju iskoristivost od konvencionalnih turbina, te ponajviše ovise o podru?ju koje obuhva?aju lopatice turbina. Najve?i sustavi koji se razvijaju danas bi imali pojedina?nu snagu od 1,5 MW što ilustrira dva glavna inženjerska izazova za ovakve turbine - strukturalni dizajn lopatica turbina sa velikim promjerom i postavljanje turbina s kablovima u brzim vodama.


Slika 1: Zamišljen izgled turbina za projekt Strangford Lough

Ovi ure?aji se mogu postaviti pojedina?no ili kao matrica (ure?aji postavljeni kao mreža) ili kao ograda (ure?aji postavljeni u ravnoj liniji). Neki od najve?ih proizvo?a?a turbina su krenuli razvijati svoja rješenja. Nakon što je Siemens kupio tvrtku Marine Current Turbines (MCT) koja razvija projekt Strangford Lough, Alstom je kupio Tidal Generation Limited, a Andritz je kupio Hammerfest Storm.

Energija iz plime i oseke u praksi

Jedna od najve?ih razlika izme?u plime i oseke je na lokaciji Seven Estuary na granici jugozapadne Engleske i Walesa kod grada Bristol gdje iznosi ?ak 14,4 metra. Nakon što je Velika Britanija odlu?ila smanjiti emisiju uglji?nog-dioksida za ?ak 80% do 2050. godine, krenula je izrada studija isplativosti i za projekte koji koriste plimu i oseku.

Tako je konzorcij predvo?en Parsons Brinckerhoffom napravio dvogodišnju studiju, pri ?emu se istraživalo deset velikih potencijalnih lokacija u Velikoj Britaniji što je kasnije revidirano na njih pet, pri ?emu se radi o dvije lagune i tri zaljeva. U ovome smislu "veliki" zna?i projekte snage ve?e od 1 GW. Njihov glavni problem je veliki negativan utjecaj na okoliš, što se posebno o?ituje u zaljevima. Jedan jedini projekt Bridgwater Bay, koji bi bio laguna je imao pozitivnu studiju utjecaja na okoliš zato što bi smanjio probleme sa navigacijom u toj regiji. Glavni problem tog projekta je ogromna cijena kapitalnih troškova koja bi iznosila više od 10 milijardi funti.

Stoga se fokus prebacio na manje projekte laguna sa boljim uvjetima i inovativnim dizajnom kako bi se demonstrirao potencijal projekata izgradnjom jednog projekta ?iji bi se koncept nadogradio u drugom projektu i tako dalje. Parsons Brinckerhoff je u suradnji sa tvrtkom Black & Veatch razvio idejni projekt za Stepping Stone Tidal Lagoon koji bi koštao 1,7 milijardi funti imao bi snagu 600 MW, te godišnju proizvodnju elektri?ne energije od 1,2 TWh sa nižom cijenom energije od drugih prijašnje predloženih projekata. Dodatni bonus ovakvog projekta je puno manji utjecaj na okoliš.

U isto vrijeme je regionalna energetska savjetodavna agencija Regen SW sa tvrtkom South West Marine Energy park objavila svoju viziju razvoja projekta Severn Estuary kojom se promovira kolaborativni razvoj kombiniranjem ve?eg broja tehnolgoija u odogvaraju?oj veli?ini ?ime se omogu?ava održivi razvoj, a ne razvoj jednog mega projekta. Iskorišten je Parsons Brinckerhoffov inkrementalni princip razvijanjem projekta u fazama pri ?emu bi se odmah koristile postoje?e tehnologije, te bi se omogu?ilo korištenje nadolaze?ih tehnologija u budu?nosti. Vlada Velike Britanije je zajedno sa izabranim povjerenstvom podržala takav princip po?etkom prošle godine, no unato? tome do danas nije odlu?en na?in korištenja energije na tom projektu. Ipak, ovaj novi princip se i dalje razvija za Severn kako bi projekt postao održiv za okoliš i ekonomski isplativ.

Severn je najve?i projekt na plimu i oseku u svijetu u fazi razvoja, ali postoje i mnogi drugi projekti koje razvija veliki broj organizacija, što je odli?no za ovu nadolaze?u industriju. Ukupno gledaju?i o?ekuje se velika ekspanzija ovih tehnologija tokom idu?ih nekoliko desetlje?a.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     plima i oseka      valovi      e nergija      brane      morske mijene      morska struja
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?