Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Reakcije

E-mail
Autor Edo Jerki?   
Utorak, 04 Listopad 2011 13:43

29. rujna na svojoj 153. sjednici Vlada je objavila dokument s naslovom "Strateške odrednice za razvoj zelenog gospodarstva - ZELENI RAZVOJ HRVATSKE" kojim se želi dati poticaj proizvodnji i investicijskom ciklusu utemeljenom na programima i zahtjevima zaštite okoliša, a sve u skladu s svjetskim trendovima prelaska na održivo gospodarstvo uz posebno posve?ivanje pažnje zaštiti okoliša, energetskoj u?inkovitosti i obnovljivim izvorima energije. Dokument je izradilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ure?enja i graditeljstva.

U dokumentu se navodi da se odrednice ne temelje na osiguranju sredstava iz državnog prora?una, kao niti na uvo?enju novih poreza ili poreznih olakšica. Dapa?e, naglašava se da se sve odrednice u dokumentu temelje na korištenju strukturnih fondova EU, postoje?ih fondova i namjenskih sredstava u Republici Hrvatskoj (FZOEU, Hrvatske vode, HBOR), te na privla?enju privatnog kapitala u izgradnju, razvoj, pa i transfer tehnologija u slu?aju stranih investitora.

Odrednice se odnose na sve bitne aspekte tzv. zelenog gospodarstva, a posebni naglasak se stavlja na tehnološki razvoj i proizvodnju. Tako se daju odrednice za energetsku u?inkovitost u zgradarstvu, s posebnim naglaskom na korištenje drva u toj industriji, a kao drugi najvažniji cilj opširno se spominju i obnovljivi izvori energije i tehnologije za smanjivanje emisija CO2.

Dodatno se spominju odrednice za razvoj prometa, gospodarenja otpadom, vodnog gospodarstva, te održivog turizma i ekološke poljoprivrede.

U dijelu posve?enom obnovljivim izvorima energije poseban naglasak se stavlja na biomasu za koju se tvrdi da ima najve?i ekonomski potencijal, najve?i potencijalni broj zaposlenih i potencijalno najve?i utjecaj na smanjenje emisija CO2, a da se njen potencijal posebno o?ituje u korištenju toplinske energije. Pri tome se posebno upozorava na potrebu za održivim iskorištavanjem ovog resursa.

Drugi bitan naglasak se stavlja na velike hidroelektrane. I što je jako bitno, posebno se naglašava da su iste bitni ?imbenici daljnjeg zna?ajnog razvoja vjetroelektrana i solarnih elektrana, te u cjelokupnoj regulaciji tako jednog obnovljivog tržišta elektri?ne energije.

Naravno, i u ovom poglavlju se kroz sve odrednice provla?i misao vodilja uklju?ivanja i poticanja doma?e proizvodnje opreme.

Istovremeno se u dokumentu još spominje izrada i donošenje Akcijskog plana za OIE, a u skladu s ciljevima EU koji ?e nam uskoro postati obvezuju?i.

U dijelu energetike spominju se i tehnologije hvatanja CO2, radi smanjenja emisija istoga, te potreba za ovladavanje ovom tehnologijom. Pri tome se ne spominje odnosi li se to na produženje životnog vijeka postoje?ih termoelektrana na fosilna goriva, te na želju da se iste u?ine prihvatljivijim za okoliš, ili se odnosi na izgradnju novih termoelektrana na ugljen - što bi bilo u suprotnosti s održivim razvojem i svjetskim trendovima.

Sve u svemu, dokument je sažeto i jasno prezentirao put kojim se želi i treba krenuti u budu?nosti. ?ak štoviše, moglo bi se re?i da je plan vrlo kvalitetan i mogao bi Hrvatskoj donijeti upravo ono što joj treba i što se planom predvi?a. Nažalost, dok ne iza?e kvalitetan, sveobuhvatan i detaljan Akcijski plan za OIE i dok se isti ne po?ne provoditi ovaj dokument ?e se morati uzeti sa velikom rezervom. Jer puno ovih istih odrednica i ciljeva je ve? iskazano kroz energetsku strategiju i cijeli niz zakonskih i podzakonskih akata koji se ti?u energetike i obnovljivih izvora energije. A neki od tih akata datiraju od po?etka 2000-tih godina.

S druge strane sasvim je o?ito da je jako malo toga ostvareno. Broj instaliranih obnovljivih izvora energije je relativno zanemariv, osim vjetroelektrana, a i one su zna?ajno podbacile u odnosu na planove iz 2007. godine. Tako?er proizvodnja opreme se nije razvila - uz ?asne iznimke tipa Solvisa ili Solarisa, ali koji nažalost gotovo svu svoju proizvodnju moraju izvoziti jer doma?eg tržišta nemaju. Kon?ar kao potencijalni proizvo?a? vjetroagregata još nije ni blizu cilja da to i postane u punom smislu. Dijelovi opreme za odre?ene tehnologije se proizvode pojedina?no i na privatnu inicijativu, što je hvale vrijedno, no malo što od toga spada u proizvode s visokom dodanom vrijednoš?u ili zapošljava zna?ajniji broj ljudi. ?injenica je da je kašnjenje za razvijenim, pa i manje razvijenim zemljama u tom smislu dramati?no. No kad bi se odrednice ovako jednog dokumenta dosljedno i agresivno slijedile, korist za naše gospodarstvo bi bila nemjerljiva. Profitirali bi i industrija, ali isto tako i turizam i poljoprivreda, te druge grane gospodarstva koje se oslanjaju na ?istu prirodu i nezaga?en krajolik.

U svakom slu?aju, zaklju?ak bi se mogao svesti na: sada je ve? sasvim o?ito da je put za razvoj zelenog gospodarstva dobro zamišljen u svojim osnovnim crtama, pa i prihva?en od vladaju?ih, no dosadašnja praksa je pokazala da ?e se ipak morati desiti zna?ajne promjene da bi se isto i provelo - jer upravo provedba u zadnjim godinama nije funkcionirala ni najmanje glatko.

Cijeli dokument možete prona?i na: www.vlada.hr

Tags:     Vlada RH      zeleno gospodarstvo      zeleni razvoj      obnovljivi izvori energije      zaštita okoliša      MZOPUG
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?