Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Reakcije

Hrvatski fotonaponski rulet E-mail
Autor Edo Jerki?   
Subota, 11 SijeÄŤanj 2014 00:00

Hrvatske institucije svake godine odlu?e nadmašiti same sebe u nepoštivanju propisa i zakona koje same pripremaju i potpisuju. U 2013. godini pobjednici sektora OIE su definitivno integrirani, a manjim dijelom i neintegrirani fotonaponski sustavi. Famozna kvota, u kombinaciji sa nepoštivanjem vlastitih odredbi tarifnog sustava, pa na kraju i sa krajnje nepoštenim odnosom prema potencijalnim investitorima, velikim i malim, doveli su do toga da se svi oni koji su odlu?ili ulagati u fotonapone s pravom pitaju ima li to više uop?e smisla raditi.

I postavlja se pitanje - nije li to bio i cilj? Jer u trenutku kada fotonaponski sustavi u Hrvatskoj dolaze u zonu mrežnog pariteta (uskoro ?e biti objavljen i ?lanak o tome), MINGO i HROTE jednostavno ubijaju volju za fotonaponima ?ak i najve?im entuzijastima, a kamoli onima koji su u tome vidjeli sredstvo uštede/zarade i bavljenja novom progresivnom djelatnoš?u koja ima svijetlu budu?nost.

A pri?a ide otprilike ovako. U skra?enoj verziji, koja se pretežno oslanja na dio u kojem je odnos prema investitorima sa aspekta poslovanja bio krajnje neprofesionalan i nepošten. Kvota za 2013. godinu propisana je tarifnim sustavom koji je imao definirani rok važenja od 1. sije?nja. Ipak, ista je bila prakti?ki popunjena projektima prijavljenim u 2012. godini. HROTE je objavio zatvaranje kvote 4.1.2013. Sva dokumentacija za isho?enje ugovora o priklju?enju i ugovora o otkupu elektri?ne energije se rješavala preko HEP-ODS-a, sukladno odredbama pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvo?a?a.

Unato? svemu navedenom, kao i odredbi o tome da se zahtjevi nakon ispunjenja kvote ne zaprimaju, HROTE nakon 4. sije?nja i dalje zaprima zahtjeve koje ne bi smio zaprimati po dvije osnove. Daju?i time, sada je to jasno, lažnu nadu svima koji su silno željeli izgraditi svoj fotonaponski sustav. Toliko silno da su pri tome uložili nekoliko tisu?a kuna po svakom zahtjevu ne bi li došli na "listu ?ekanja". Što je jasno i snažno iskazan interes gra?ana za ulaganjem u ovaj sektor. ?ak i po cijenu velikog rizika.

Me?utim na kraju godine, MINGO i HROTE, nakon usvajanja NAP-a, traže u novom tarifnom na?in kako poništiti sve napravljene pogreške. Naravno, preko le?a velikog broja malih investitora. Pa se tako izmišljaju ?lanci u tarifnom sustavu temeljem kojih se retroaktivno pokušava legalizirati prihvat zahtjeva u HROTE, kao i legalizirati slanje odbijenica. Naravno uz kratki rok žalbe u doba blagdana. I naravno, pri tome se odbijenice šalju u vrijeme dok tarifni koji to propisuje još nije ni stupio na snagu.

Posljedica za investitore koji su uložili novce u izradu idejnih projekata i dokumentaciju? Nema liste ?ekanja, velika nesigurnost sa zna?ajno smanjenom otkupnom cijenom i potpuno novim uvjetima na tržištu. Ali poslovni modeli su prilagodljivi i tehnologija napreduje. Najve?i problem je zapravo - kako do novog ugovora u 2014. godini?

Prema našim informacijama red na pošti u Branimirovoj ulici u Zagrebu je bio kao da se ?ekaju karte za posljednji koncert Brucea Springsteena. Ali ulaznica ima manje. Naše takozvano tržište fotonaponskih elektrane nije ništa drugo nego rulet u kojem ljudi 1. sije?nja moraju na hladno?i ?ekati otvaranje pošte za predaju zahtjeva, iako su vjerojatno isti predali još tokom prošle godine. Svaka sekunda je važna, a ishod neizvjestan. Sve skupa podsje?a na neka davna vremena gdje se u redu ?ekalo za puno nužnijim namirnicima za preživljavanje.

Nažalost, Hrvatska još uvijek nije odlu?ila sustavno i društveno i poslovno odgovorno razvijati sektor fotonaponskih sustava, pa ni cijeli OIE sektor. Hrvatska je odlu?ila taj sektor razvijati kao fotonaponski rulet, samo što za pojedine firme nije samo rulet, nego i ruski rulet sa teškim krajem. Da ima interesa, kapitala, industrije i razvijen sustav usluga, to smo dokazali. Ali nema ono najbitnije - promišljene politike i održivog razvoja sektora. Ironi?no, jer upravo je fotonapon u svijetu jedan od najsnažnijih simbola održivog razvoja.

Na sljede?oj stranici ovoga ?lanka postoji šira varijanta sa više detalja o navedenim problemima.


2012. godine 31. svibnja vlada je usvojila prvi tarifni sustav koji je dopuštao izgradnju fotonaponskih sustava u ukupnom iznosu preko 1MW, dok je isti postao važe?i 6. lipnja objavom u Narodnim novinama. Taj 1MW prvotne kvote za fotonaponske sustave datirao je nažalost još tamo od prvog tarifnog sustava koji je usvojen sredinom 2007. godine. Kvota odre?ena tarifnim sustavom za 2012. godinu iznosila je 10MW za integrirani i 5MW za neintegrirane sustave sa skaliranjem otkupne cijene sukladno veli?ini sustava. Izme?u ostaloga u tarifnom sustavu se navodi i sljede?e: "Operator tržišta sklapa ugovore o otkupu elektri?ne energije do 31. prosinca 2012. godine s nositeljem projekta iz postrojenja iz grupe 1.a.1., 1.a.2. i 1.a.3., sve dok ukupna snaga takvih postrojenja za koja je sklopljen ugovor o otkupu elektri?ne energije temeljem ovoga Tarifnog sustava ne dosegne vrijednosti od:", ve? navedenih 10 i 5 MW. ?injenica da je kvota od 10 MW, uz tadašnje zna?ajno smanjenje otkupne cijene, planula, trebala je u najmanju ruku ukazati donosiocima propisa da trebaju oprezno pristupiti izradi drugog tarifnog sustava, svega nekoliko mjeseci nakon usvajanja ovoga. Jer tržište je pokazalo da ?e se cijenama prilagoditi, a da su svi željni ulaganja i izgradnje, te otvaranja novih radnih mjesta.

u Narodnim novinama od 5. studenog 2012.godine objavljene su izmjene i dopune tog tarifnog sustava. Navodi se i sljede?e: "Operator tržišta sklapa ugovore o otkupu elektri?ne energije do 31. prosinca 2013. godine s nositeljem projekta iz postrojenja iz grupe 1.a.1., 1.a.2. i 1.a.3., sve dok ukupna snaga takvih postrojenja za koja je sklopljen ugovor o otkupu elektri?ne energije temeljem ovoga Tarifnog sustava, ne dosegne vrijednosti za teku?u godinu od: 15MW za integrirane sun?ane elektrane i 10MW za sun?ane elektrane koje nisu integrirane". A navodi se i: "Zahtjeve za sklapanje ugovora o otkupu elektri?ne energije zaprimljene u prethodnoj godini mogu?e je do 31. sije?nja sljede?e godine, nadopuniti dokumentacijom koja nedostaje u zahtjevu, a za koje ?e ugovori biti sklopljeni unutar vrijednosti propisanih ovim stavkom."

Oba navedena dokumenta iz 2012. godine sadržavaju i sljede?i stavak: "Operator tržišta je obvezan riješiti zahtjev za sklapanje ugovora o otkupu elektri?ne energije u roku 60 dana od dana primitka potpunog zahtjeva."

Tako?er Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvo?a?a elektri?ne energije objavljen u Narodnim novinama 1.8.2012. jasno definira uvjete stjecanja navedenog statusa, kao i uvjete dobivanja ugovora o otkupu elektri?ne energije za jednostavne gra?evine (male integrirane fotonaponske elektrane na krovovima). Pri tome se vrlo jasno navodi da ugovor o otkupu elektri?ne energije investitoru dostavlja HEP-ODS, te da se zahtjevi ne šalju direktno na HROTE.

No, unato? odredbama tarifnog sustava, kada je HROTE objavio da je ve? 4.1.2013. popunjena kvota za istu godinu, isto tako je objavljeno (na web stranicama HROTE) da se daljnji zahtjevi mogu predavati u HROTE na "listu ?ekanja". Teoretski, o?ekivalo se da ?e u zahtjevima predanim do 4.1. biti i onih koji nisu potpuni ili ?e biti odbijeni iz drugih razloga. Me?utim mjesecima se nije ništa dešavalo. Time je prekršeno tri odredbe iz tarifnog sustava i pravilnika. Unato? popunjavanju kvote zahtjevi za integrirani fotonapone su se i dalje zaprimali. Umjesto u HEP-ODS, zaprimao ih je izravno HROTE. I HROTE nije ispunjavao zakonsku obvezu o?itovanja na zahtjev od 60 dana.

S obzirom da je na adresu ove web stranice pristizalo dosta upita o kvotama i predaji zahtjeva tokom godine, neki su se žalili i na navodnu netransparentnost institucija u dodjeli i potpisivanju ugovora, prate?i pri tome objave HROTE o potpisanim ugovorima. Tako?er za neintegrirane elektrane se tokom godine mogla uo?iti neuskla?enost popisa nositelja projekata koji su dobili prethodni status povlaštenog proizvo?a?a elektri?ne energije u HERA, i onih koji su istovremeno predali na obradu zahtjev za ugovorom o otkupu HROTE-u.

U zadnjim danima listopada, prema odredbama prethodnog tarifnog sustava, vlada je usvojila novi tarifni sustav za 2014. godinu, a otprilike u isto vrijeme su usvojeni i novi Pravilnici o OIEKP i stjecanju statusa povlaštenog proizvo?a?a. U ovoj iteraciji primjetno je odstupanje od pravila prošlog pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvo?a?a gdje se više ne navodi HEP-ODS kao one stop shop za jednostavne gra?evine, nego se samo navodi da za takve gra?evine ne postoji potreba isho?enja rješenja o povlaštenosti.

Kvote u novom tarifnom su postavljene na 5MW za integrirane, 2MW za integrirane na objektima u javnom vlasništvu i 5MW za neintegrirane fotonaponke elektrane, a navodi se i: "Kada ukupna vrijednost sklopljenih ugovora o otkupu elektri?ne energije dosegne vrijednost iz stavka 1. ovoga ?lanka operator tržišta obustavlja zaprimanje zahtjeva za sklapanje ugovora o otkupu elektri?ne energije, a naknadno zaprimljene zahtjeve za sklapanje ugovora o otkupu elektri?ne energije odbija rješenjem."

I iako u novom tarifnom sustavu stoji i sljede?e: "Ukoliko nositelj projekta, koji je operatoru tržišta podnio zahtjev za sklapanje ugovora o otkupu elektri?ne energije iz postrojenja koja koriste sun?evu energiju, sukladno Tarifnom sustavu za proizvodnju elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/2012, 121/2012 i 144/2012), a do trenutka stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava nije s operatorom tržišta sklopio ugovor o otkupu elektri?ne energije iz razloga što je prije podnošenja zahtjeva dosegnuta ukupna predvi?ena snaga za 2013. godinu, dužan je podnijeti novi zahtjev operatoru tržišta prema odredbama ovoga Tarifnog sustava.", te je temeljem ovoga HROTE u vrijeme blagdana krajem 2013. godine poslao odbijenice svim projektima integriranih fotonaponskih elektrana koji su predali zahtjeve nakon 4.1., a i projektima neintegriranih elektrana poslanim nakon objave o dostizanju kvote, neki pravnici tvrde da postoje opravdane osnove za žalbom na takvu odluku, a temeljem nepoštivanja prethodno propisane procedure. Uostalom, ova zadnja odredba vrijedi, kao i tarifni sustav, tek od 1.1.2014. Temeljem njega odbijenica nije mogla biti poslana, a isto se ne predvi?a ni tarifnim sustavom za 2013. godinu.

Tags:     fotonaponski rulet      fotonapon      fotoanponski sustavi      solar      solarne elektrane      sun?ane elektrane      HROTE      MINGO      HEP-ODS      tarifni sustav
Index ÄŤlanka
Hrvatski fotonaponski rulet
detaljnije
Sve stranice
 
Komentari (2)
fotonaponski sustav
2Utorak, 14 SijeÄŤanj 2014 14:19
frane perani?
kao i uvijek kad se ponadaš da si na nekom pravom putu da bi mogao
nešto raditi doživiš razo?aranje,Eto i mene koji je po?eo za jednu
firmu prezentirati i to dosta uspiješno solarne panele da doživim kao
ve?ina nas da nas ova kurbina vlada na ?elu sa lopovom do lopova na svim razinama i svih stranaka zajebe i donese uredbe koje pogoduju samo
biranim lopovima sa lovom koju su pokrali od nas sirotinje nemare?i za nikoga i još nam se smiju a mi samo gledamo.
ALAJ NAM VERA!TO NAM I TREBA
1Utorak, 14 SijeÄŤanj 2014 08:57
renato
Kao i uvijek u našoj lijepoj držvai koju vode nesposobni koje je pak birala ve?ina podobnih nesposobnih ovaca i ovana uvijek svaka mogu?nost uštede biva stavljena na raspolaganje velikim firmama i uhljebima koji imaju veze po institucijama. Umjesto da se odredi kvota koja bi jasno definirala ku?anstva i male elektrane do 10kW samo njima dostupna oni sve do 300kW bace u istu kvotu. Naravno zašto netko tko ima love(koju je možda nezakonski stekao) nebi uložio u panele koji samo stoje i generiraju lovu kad nema nikakvog rizika u tome. O radnim mjestima ne?u niti pri?ati, onih par firmica u hrvatskoj koje se bave time nije vrijedno spomena, ako time misle podignuti zaposlenost onda su definitivno fulali. A one jadne ovce koje su glasale za takovu vlast i koji su mislili smanjiti ra?une i svoj jadni život malo olakšati sada stoje u redu pred nekakvim šalterima i samo ?ekaju da ih odbiju zbog neke "velike " investicije od strane nekog "velikog" investitora.

Ja sam si ugradio panele i hvala bogu iskoristim svaki kilowat, i prema mojim prora?unima za 8 godina ?u ih isplatiti i imati godišnje 3000kw besplatne struje i bez tih državnih pomo?i koje su usmjerene samo uhljebima i uvlaka?ima.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?