Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Reakcije

Velika solarna podvala i prave investicije E-mail
Autor Edo Jerki?   
Ponedjeljak, 14 Svibanj 2012 21:15

"Subvencije za solarna polja su jedna velika podvala. Mi kre?emo u 3,5 milijardi kuna pravih investicija koje ?e potaknuti doma?e firme.", izjavio je za Jutarnji list Zlatko Kora?evi?, predsjednik uprave HEP-a. Zanemarimo li ?injenicu da bi jedan predsjednik uprave elektroprivrede trebao biti svjestan da su objekti koji proizvode elektri?nu energiju elektrane, pa tako i solarne ili sun?ane elektrane, a ne polja, farme ili tome sli?no, izuzetno je zabrinjavaju?e za jednu državu da ?elnik nacionalne elektroprivrede podcjenjiva?ki govori o tehnologiji koja u svijetu ubrzano kro?i putem zna?ajnog i uobi?ajenog izvora energije. Jer se trenutni rast fotonaponskih sustava u svijetu u elektroenergetici može mjeriti još jedino sa rastom vjetroelektrana od prije par godina. I kad predsjednik elektroprivrede na ovaj na?in komentira izvor koji svi ostali vide kao zna?ajan dio rješenja budu?e proizvodnje elektri?ne energije, može se jedino zaklju?iti da ta i takva elektroprivreda nema viziju budu?nosti i napretka.

Ne ulaze?i puno u ozbiljnost najavljenih 3,5 milijardi kuna "pravih" investicija i koliko ?e one stvarno potaknuti doma?e tvrtke (vrijeme ?e pokazati), vrijedi napomenuti da je danas mogu?e instalrati solarne elektrane u Hrvatskoj sa u?eš?em doma?e komponente od 85%; samo se inverteri za sada ne proizvode kod nas. Glavna teza protivnika je da je proizvodnja elektri?ne energije iz velikih solarnih elektrana skupa, te da zahtijeva velika sredstva za subvencioniranje. No gradnja malih solarnih elektrana na krovovima snage 10 kW skuplja je barem 25% od cijene gradnje velikih elektrana. Dakle, proizvodnja elektri?ne energije iz malih elektrana je definitivno skuplja. Pa koja se logika krije iza tvrdnje da je investiranje u velike solarne elektrane kvaziinvesticija, a u male odli?an potez?

S obzirom na karakter i misiju ovog portala - promoviranje cilja o 100% obnovljivih u elektroenergetskom sektoru do 2050. godine - promoviranje jednog oblika obnovljivih izvora nauštrb drugoga je krajnje štetno i nekonstruktivno. U budu?em energetskom miksu svoje mjesto radi ostvarivanja što ve?eg stupnja energetske neovisnosti moraju prona?i podjednako i male solarne elekrane na krovovima, i velike na poljima, ali i elektrane na biomasu, bioplin, hidroelektrane, vjetroelektrane...Smatramo da je svako zagovaranje jednog izvora nauštrb drugoga samo diverzija i pokušaj odvla?enja pažnje od pravih problema.

A pitanje pravog problema se name?e samo po sebi: kad ?e kona?no netko u Ministarstvu gospodarstva shvatiti da je poticajna cijena u slu?aju obnovljivih izvora energije u funkciji razvoja novih tehnologija, zapošljavanja i stvaranja održive budu?nosti sa poznatom i stabilnom cijenom energije - i da, jeftinijom nego što ?e to biti ukoliko se mislimo oslanjati na "prave" investicije. Nije obnovljiva energija neki politi?ki ili bilo kakav drugi hir, nego na?in privla?enja investicija i upotrebe novih tehnologija. U krajnju ruku u ovoj državi se poti?u toliki drugi sektori u kojima se postiže puno manja zainteresiranost investitora.

U nastavku prenosimo i objavu grupacije za energiju Sunca Zajednica za OIE koja naglašava što sve donosi izgradnja fotonaponskih elektrana:

Beneficije od gradnje FN - a

 • U lokalnu zajednicu ?e se sliti 0,01 kn/kWh.
 • Potaknut ?e se izgradnja proizvodnih pogona
 • Novo zapošljavanje
 • Doprinos energetskoj bilanci RH
 • Provedba ekološkog projekta
 • Direktna ulaganja stranog kapitala u kratkom roku
 • Pridonosi se gospodarskom oporavaku RH


Uz sve to doma?e proizvo?a?e koji trenutno prolaze krizu i otpuštaju radnike, a neizvjesna je i njihova budu?nost, bi se poticalo na proizvodnju što bi rezultiralo novim zapošljavanjem. Sve u svemu to bi imalo višestruki u?inak. Sve bi ovo moglo biti ostvareno u 2012. i 2013. g, a kroz sustav poticanja uloženo bi se vra?alo investitoru u sljede?ih 12 g.

U Hrvatskoj postoje dvije tvornice FN modula koje svojim godišnjim kapacitetom uvelike premašuju energetskom strategijom postavljene ciljeve od 45 MW do 2020 god. Kao primjer uzmimo tvornicu Solaris d.o.o. iz Umaga koja je imala 183 zaposlena djelatnika i ima kapacitet od 90 MW godišnje, te je dvije godine zaredom dobitnik zlatne kune za najboljeg hrvatskog izvoznika. Solaris je uvelike svoju poslovnu strategiju bazirao i na tome da ?e politika otvariti tržište za FN elektrane. Nažalost umjesto toga Solaris dolazi u situaciju da danas ima 35 zaposlenih sa neizvjesnom budu?nosti i za tih 35 zaposlenika, a sli?na je situacija i sa drugom tvornicom, Solvis iz Varaždina.

Uz sve navedeno treba spomenuti i još neke specifi?nosti i dodatnu vrijednost koja se ovakvim investicijama može ostvariti. Naime u Hrvatskoj (za razliku od Njema?ke) je zabranjeno graditi FN elektrane na poljoprivrednom zemljištu 1. i 2. kategorije pa su stoga lokacije za gradnju istih predvi?ene u stjenovitoj zagori i dalmatinskom kršu,odnosno potpuno neobradivom zemljištu. Takva zemljišta se moraju obra?ivati sa strojevima za usitnjavanje kamena, a nakon isteka roka upotrebe elektrane ista se mora ukloniti, te tada na tim lokacijama ostaje obradivo tlo pogodno za poljoprivredu, vinogradarstvo ili maslinarstvo.

Primjeri iz zemalja EU pokazuju kako se poticajna cijena za „ground-mounted“ sisteme smanjuje isklju?ivo samo ukoliko se želi graditi na poljoprivrednom zemljištu, ali u Hrvatskoj je obrnuto - ovdje je zabranjeno graditi na poljoprivrednom zemljištu 1. i 2 .kategorije (primjer je Splitsko-dalmatinska županija), a pomo?u ovakvih investicija dodatno se stvaraju budu?e poljoprivredno obradive površine.

Na primjerima velikog broja zemalja EU koje su do sada prošle razvojni ciklus tržišta FN sustava možemo odrediti na?in poticanja u Hrvatskoj tako da se maksimizira dobit za lokalnu ekonomiju, osnaži elektro-energetski sustav te da naposljetku FN sustavi igraju primjerenu ulogu u udjelu ostvarenja nacionalnog cilja u obnovljivim izvorima energije i gospodarskom oporavku RH.

Koliko je neadekvatna bila dosadašnja politi?ka volja, te administrativna i poticajna regulativa za ovaj obnovljivi izvor energije pokazuje realizacija samo 11 FN sustava i to ve?inom na krovovima ku?a, ukupne snage 0,158 MW (trenutno ipak nešto preko 1MW, no poanta ostaje ista - op.ur.). To je posve zanemarivo u odnosu na instaliranu snagu u zemljama EU.

FN sustavi bi mogli i trebali u Hrvatskoj igrati ozbiljnu ulogu u svrhu gospodarskog oporavka RH jer se puno kra?e i brže razvijaju u odnosu na druge OIE što garantira brže investicije, a ujedno i zapošljavanje (posebno u sektoru koji proizvodi module), stoga bi poput drugih zemalja EU (Slovenije, ?eške, Gr?ke, Bugarske idr..) trebalo uvesti politiku “tzv. Driven scenarija”. Naime ovaj scenarij pretpostavlja uvo?enje mehanizama odgovaraju?e potpore, uz snažnu politi?ku volju da se FN sistemi odrede kao glavni izvor energije u narednim godinama. To se naravno mora nadopuniti uklanjanjem nepotrebnih administrativnih prepreka i pojednostavljenjem spajanja sistema na elektro energetsku mrežu.

Uz sve navedeno pozitivnom politikom prema ovom OIE pomoglo bi se razvoju i spasu naših hrvatskih proizvo?a?a FN panela koji trenutno prolaze krizno razdoblje (Solaris-Umag i Solvis Me?imurje), te umjesto da otpuštaju radnike i da se budu?nost njihovih proizvodnih pogona ?ini upitnima takva politika pomogla bi  kod otvaranja novih radnih mjesta i sa?uvanju postoje?ih.

Kumulativni podaci iz 2010. za FN sisteme u zemljama EU:

 • Njema?ka           17.193 MW
 • Italija                   3.494 MW
 • Gr?ka                     206 MW
 • Portugal                 130 MW
 • Francuska            1.025 MW
 • Španjolska            3.784 MW
 • Bugarska                  18 MW
 • ?eška                  1.953 MW
 • Slovenija                  45 MW
 • UK                          66 MW


Iz analize zemalja EU jasno se vidi kako su one zemlje koje su htjele posti?i razvoj u prvi mah nudile atraktivne poticajne cijene kako bi potaknule proizvodnju i privukle investitore. Sada je u ve?ini EU zemalja trend snižavanja cijena što je i logi?no jer su kao prvo ispunile svoje ciljeve, a kao drugo tehnologija je danas puno jeftinija nego tih godina kada su zapo?injali prvi investicijski ciklusi u FN elektrane.

One zemlje koje žele gospodarski rast i oporavak služe se „trikom“ ostalih ?lanica tako da naprave atraktivnu poticajnu cijenu, kao npr. trenutno Gr?ka koja me?u ?lanicama EU ima najatraktivniju feed-in tarifu za FN sustave. Na takav na?in Gr?ka je privukla najve?e me?unarodne korporacije i ulaga?e u FN sisteme. Samo u 2012. o?ekivana planirana ulaganja u ovaj sektor iznose 1 milijardu eura.

Prijedlog nove Uprave za energetiku i izmjena i dopuna tarifnog sustav ponovno ograni?avaju razvoj srednjih i velikih FN sustava što ponovno govori da FN sustavi ne?e biti dovoljno zastupljeni u odnosu na druge izvore obnovljivih energija koji nemaju takva ograni?enja. Takvim tarifnim sustavom FN sustavi ne?e mo?i igrati ozbiljniju ulogu u gospodarskom oporavku RH jer takav sustav ograni?ava investitore u njihovoj želji za ulaganjem.

Tags:     solar      Sunce      solarne elektrane      sun?ane elektrane      HEP
 
Komentari (7)
Odgovor:
7Nedjelja, 29 Rujan 2013 16:48
Edo Jerki?, Obnovljivi.com
g. prosvjetitelju, ljubazno vas molim da drugi put navedete svoje ime - time ?e rasprava postati vjerodostojnija, kao i vaše tvrdnje.

Prije svega definirajte što je to poticaj - u današnje vrijeme poticaji postoje za sve oblike proizvodnje elektri?ne energije, ali i primarne energije op?enito. Pri tome su na svjetskoj razini iznosi za fosilna goriva 5 do 6 puta ve?i nego za obnovljive (službena informacija IEA).

U velikom broju zemalja (sasvim slu?ajno onima koje imaju razvijenu svijest o štetnosti i eksternim troškovima fosilnih goriva koje mi ovdje uporno ignoriramo), fotonaponski sustavi i vjetroelektrane proizvode jeftiniju energiju od elektrana na fosilna goriva. Hidroelektrane ne?u spominjati u raspravi, jer se barem oko toga slažemo - one su trenutno najvrijedniji obnovljivi izvor, ali isto tako imaju tehni?ki ograni?en potencijal na svjetskoj razini.

Nitko ne tvrdi da fotonaponi trebaju sami riješiti energetsku bilancu, me?utim tvrditi da na svijetu nema dovoljno materijala za tako nešto nije istina. FN ?elije se naime proizvode iz sve ve?eg spektra materijala koji postaju sve jeftiniji. Iz vašeg i mog džepa velike koli?ine novaca u ovoj državi se slijevaju i u džepove onih koji uvoze fosilna goriva, koja pri tome ostavljaju neizbrisiv trag u zemlji koja se navodno želi okrenuti održivom eko turizmu i proizvodnji hrane.

Nadalje, u Hrvatskoj godišnji uvoz elektri?ne energije iznosi oko 500.000.000kn, a pri tome treba znati da od onoga što sami proizvodimo - osim hidroelektrana - tako?er uvozimo, gorivo, opremu, financijska sredstva koja onda opet otpla?ujete vi. A od toga zapošljavanja ima još manje nego od ovoga. Poanta pri?e je da su trenutno, u energetici, upravo obnovljivi pokreta? razvoja i zapošljavanja. Naravno da to nisu radno intenzivne industrije kao neke druge, prvenstveno stoga što su visoko u?inkovite i automatizirane.

Što se ti?e ekološkog otiska, on postoji u svakoj aktivnosti koju radimo. Me?utim pozivati se na ekološki otisak fotonaponskih elektrana i uspore?ivati to sa klasi?nim elektranama je u najmanju ruku nerazumno - s obzirom da je razina utjecaja jednog i drugog neusporediva po bilo kojem kriteriju.

A što se ti?e ?lanaka na koje se pozivate, kao prvo oni su trenutno još uvijek špekulativnog karaktera, te ?ak i ako se do kraja dokažu te tvrdnje, ostaje problem ekološkog otiska korištenja takvih goriva, kao i cijena istoga. Jer obnovljivi su ve? danas itekako konkurentni, želio to netko priznati ili ne.
Prosvjetljenje
6Ponedjeljak, 16 Rujan 2013 09:53
dipl. ing. strojarstva, prosvjetitelj
Sve što ide samo uz poticaje je promašaj.
Jedini isplativ izvor energije iz OI su hidro i termo elektrane.
Termo? Da, jer:
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/09/090910084259.htm
http://www.nature.com/ngeo/journal/v2/n8/full/ngeo591.html

Pogledajte na netu šta se doga?a naivnim ulaga?ima u OIE u ?eškoj, Španjolskoj, Slova?koj, Ruminjskoj,...
Znate li da na planeti Zemlji ne postoji dovoljno materijala da se sagrade FN elektrane koje bi pokrile ukupnu energetsku potrošnju?

Da se dotaknem "beneficija" koje donosi FN navedenih od strane da diletantske "grupacije za energiju Sunca Zajednica za OIE":

* U lokalnu zajednicu ?e se sliti 0,01 kn/kWh.

?emu subvencije, ako je to tako isplativo?


* Potaknut ?e se izgradnja proizvodnih pogona

Aha, ho?e - za koje ?e se ispostaviti da su promašene investicije ?im država ukine subvencije (koje, BTW, ne padaju s neba, ve? se svima nama uzima od usta da bi ih se omogu?ilo).


* Novo zapošljavanje

Radije nek ljudi rade nešto manje beskorisno, npr. pošumljavaju Velebit, ako se ve? nemamo kud s novcima.

* Doprinos energetskoj bilanci RH

Ali pod koju cijenu?
Možemo i predsjednike multinacionalnih kompanija pozvati da vrte pedale i proizvode energiju - tako?er ?emo doprinijeti energetskoj bilanci RH, a i ubrzati oporavak svjetske ekonimije!


* Provedba ekološkog projekta

? Kojeg to ekološkog projekta? Jel ura?unat i trag koji ostavlja proizvodnja opreme za proizvodnju energije iz OI?
Ekološki projekt bi bio i zabrana to?enja benzina i diesel-a, a i ušteda - iz vlastitiog iskustva, bez obzira što nisam ni lipe subvencije dobio, ve? naprotiv - dere me država svake godine s dodatnih 600 kn na tehni?kom pregledu.


* Direktna ulaganja stranog kapitala u kratkom roku

Jel, a dobit na ta ulaganja - znate odakle ide?


* Pridonosi se gospodarskom oporavaku RH

Aaaahahahaha!!!
Pridonosi gospodarskom oporavku ?lanova "grupacije za energiju Sunca Zajednica za OIE", a ne RH!

Prozirne li frazeologije!
5Srijeda, 13 VeljaÄŤa 2013 02:06
F P
Solarne elektrane i to pogotovo one manje (do 30KW) sigurno nisu interesantne ve?im igra?ima. Igra sa kvotama je prili?no smiješna i samo u našoj zemlji takva pravila postoje. Stranci se ?ude, a mi ponovno iznena?eni. Krupni kapital ?e nas sve uništiti, iako je od solara veliki dio "malih" gra?ana moglo, koliko toliko bolje živjeti...
Odgovor: Zastita domacih ili europskih proizvodjaca
4Utorak, 13 Studeni 2012 01:52
E J
Naša vlada je takve mjere ve? uvela, tako da se udio doma?e komponente u pojedinim projektima nagra?uje sa dodatnim bonusom na tarifu do iznosa od 15%, ovisno o udjelu doma?e komponente. Više detalja ima u novom Tarifnom sustavu...
Zastita domacih ili europskih proizvodjaca
3Ponedjeljak, 12 Studeni 2012 19:37
Melita
Koliko mi je poznato u Europi postoji clanica koja uvela mjere za zastitu europskih proizvodjaca dajuci dodatne poticajne cijene ukoliko se instaliraju komponenete Made in Europe tako da je data jedna preferncijalna linija u odnosu na kineske. Radi se o Italiji. Bilo bi vrlo mudro kada bi i nasa vlada dale ovakve mjere.
LP
Melita
Odgovor:
2ÄŚetvrtak, 17 Svibanj 2012 16:25
E J
Na ovim stranicama zagovaramo i promoviramo energetsku neovisnost do 2050. Za ostvarivanje istoga podjednako nam trebaju svi obnovljivi i lokalno dostupni izvori energije, pa tako i male i velik FN elektrane. Ve? smo puno puta pisali o prednostima malih, ali nikada i o prednostima velikih - ovo je ?injeni?no stanje, što nimalo ne zna?i da ne treba poticati i male sustave. Dapa?e, njih treba i poti?u se više. Me?utim oni isto tako ne daju cjelovito i održivo rješenje sami po sebi. Osim toga, ve?ina malih sustava ?e se tako?er graditi kreditima istih tih banaka koje spominjete, tako da ?e odljeva kapitala i dalje biti. A doma?i proizvo?a?i su ?ak vrlo konkurentni, jedini im je problem nepostoje?e tržište...
Odgovor autoru ?lanka
1Utorak, 15 Svibanj 2012 06:41
Zoki
Obzirom da mi je Hrvatska država napokon omogu?ila da imam obilje slobodnog vremena ( friško nezaposlen pedesetogodišnjak )našao sam za shodno odgovoriti autoru ?lanka s kojim dijelim zajedni?ku strast prema obnovljivim izvorima energije. Ovaj ?lanak kao da je pisao sluga krupnog kapitala.Male solarne elektrane su sigurno skuplja investicija od velikih polja ali potencijalno donose direktnu korist puno ve?em broju hrvatskih gra?ana. Veliki sustavi prvenstveno donose dobit bankama ili velikim investitorima ( ve?inom stranim ) dok bi omasovljenje malih krovnih sustava donijelo direktnu korist puno ve?em broju hrvatskih gra?ana a to bi i trebala biti osnovna smjernica rada hrvatske vlade. Što se ti?e krize doma?ih proizvo?a?a solarnih panela svakom normalnom je jasno da nitko ne može konkurirati cijenom kineskim radnim logorima osim ako vlada ne oslobodi ove proizvo?a?e bremena ogromnih državnih nameta kroz nekakav zakon o povlaštenim proizvo?a?ima( ali to spada u domenu fantastike).

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?