Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Reakcije

E-mail
Autor Edo Jerki?   
Petak, 16 OĹľujak 2012 00:00

Zadnjih tjedana se po medijima može pro?itati puno raznih komentara i neslaganja sa izgradnjom i razvojem bioelektrane-toplane Velika Gorica. Da podsjetimo, BE TO Velika Gorica razvija HEP-OIE d.o.o., a ista je predvi?ena da bude kogeneracijska elektrana na biomasu elektri?ne snage 20 MW i toplinske snage 50 MW. Elektri?na energija bi se, sukladno povlaštenim tarifama za biomasu prodavala na tržištu prema ugovoru s HROTE, dok bi se toplinska energije iskoristila za grijanje grada Velike Gorice. Takva elektrana ?e zamijeniti 14 postoje?ih gradskih kotlovnica na lož ulje, te biti puno manji zaga?iva? od istih, a dodatno ?e proizvoditi elektri?ne energiju, te ?e na taj na?in biti i isplativija za krajnje korisnike. Isto tako, kao gorivo ?e koristiti šumsku biomasu iz kruga od 50km - lokalni održivi izvor energije s poznatom cijenom. U ?emu je onda problem?

Prema informacijama iz medija, na javnoj raspravi o studiji utjecaja na okoliš budu?e bioelektrane došlo je do žestokih prigovora na projekt od strane lokalnog stanovništva koje smatra da bi projekt mogao pretvoriti Veliku Goricu u jedan od najzaga?enijih gradova u Hrvatskoj. Tako?er su upu?eni prigovori o nedore?enosti i slaboj obrazloženosti cijelog projekta, te brojni drugi objektivni i neobjektivni prigovori. Tako se u jednom tekstu tvrdi da je projekt "monstuozno velik", te da postoji sumnja da je šumska biomasa samo paravan, a da je prava namjera BE TO Velika Gorica spaljivanje euopskog komunalnog otpada. U istom tekstu se uspore?uju otpadne vode iz BE TO sa onima iz nuklearki, a za dašak senazcionalizma spominju se i kotlovi isti kao oni u nuklearkama. Te se naravno o?ekuje veliko zaga?enje Turopoljskog luga i Odre, a spominje se i velika emisija pepela. U tekstu se ide toliko daleko da se predvi?a nastajanje pustinje u tom kraju, poput one nastale nestankom Aralskog jezera. No tome nije kraj, navode se tako tone lete?eg pepela, te kao posljednji "argumenti", "neizostavni buka i smrad".

Zamjerke postoje i na energetsku stranu projekta gdje se tvrdi da se za rad tolike elektrane treba posje?i pola Hrvatskih šuma, te da sje?ka iz kruga od 50km nije dovoljna za održiv rad elektrane.

Uz ovakve senzacionalisti?ke, neto?ne i krajnje nekonstruktivne primjedbe, postoji ih i nekoliko o kojima se da raspravljati. Kao recimo da se elektrana službeno još ne nalazi u urbanisti?kom planu ure?enja, te da se za podru?je u blizini elektrane planira sportsko rekreacijski centar Jezero ?i?e. Primjedba o kojoj se tako?er treba raspraviti je, prema mišljenju gra?ana izišlih na javni uvid, nedovoljna objašnjenost i argumentiranost studije utjecaja na okoliš za koju se smatra da nije jasno i to?no odgovorila na sva pitanja gra?ana - što naravno za sobom povla?i nepovjerenje i strah. Nažalost, loša komunikacija s lokalnom zajednicom, koliko god ista bila subjektivna u procjeni onoga što žele u svom dvorištu, je vrlo ?est problem projekata ovakve vrste u Hrvatskoj.

Da stvar bude kompliciranija u cijelu stvar se uplela i politika, tj. politi?ari koji su nanjušili dobru poziciju za skupljanje bodova, te se može is?itati puno glasnih, ali ve?inom neargumentiranih protivnika ili zagovornika ovog projekta koji stvaraju dojam krajnje nebrige za stru?nu stranu pri?e, ali i za ljude u ?ijoj blizini ?e projekt biti izgra?en.

A nisu izostala ni otvorena pisma gra?anskih udruga, prije svega Akcije za Turopolje, koji su svoje primjedbe na projekt i studiju utjecaja na okoliš uputili ministrici Mireli Holy. Njihova najve?a primjedba je uništenje potencijala koje ima SRC ?i?e, te traže jamstva da se umjesto biomase ne?e po?eti spaljivati komunalni otpad.

Što na to sve kaže HEP i stru?njaci koji od po?etka razvijaju projekt? Tvrde da su lokaciju za BE TO Velika Gorica odabrali temeljem velikog broja kriterija, nakon kojih je iz užeg kruga od 4 lokacije odabrana trenutno aktualna lokacija, koja jedina zadovoljava sve tehni?ke uvjete. Da se, sukladno zakonu najbliže ku?e ne nalaze na manje od 1000m od lokacije, te da se lokacija nalazi u predvi?enoj zoni gospodarske namjene. Isto tako projekt je sa svim svojim parametrima detaljno razra?en, te smo i na ovim stranicama imali opširan ?lanak o istome (bioelektrana-toplana Velika Gorica).

U jednom intervjuu je pak pomo?nik ministrice zaštite okoliša Davor Škrlec izjavio da misli da ?e studija okoliša za ovaj projekt morati i?i na doradu nakon svih primjedbi i zbivanja oko projekta.

?injenice pak kažu da se danas Velika Gorica grije na 14 kotlovnica koje koriste lož ulje, a koje su stare 20-30 godina, te zbog svoje male pojedina?ne snage ne podliježu zahtjevima o grani?nim vrijednostima emisija. Iz tog razloga zrak je ve? sada u Velikoj Gorici zaga?en, i neizgradnjom BE TO, to se sigurno ne?e promijeniti na bolje. Istovremeno neki lokalni politi?ari zagovaraju korištenje plina za grijanje, koji je, istina, ekološki puno povoljniji od lož ulja, ali ne i od biomase, a ima dodatni problem nesigurnosti dobave i cijene kroz duži period.

Isto tako, trenutno u urbanisti?kom planu za podru?je izgradnje BE TO nema spomenutog sportsko rekreacijskog centra, a trenutno na tom podru?ju tvrtka Hidrel vadi šljunak, tako da je upitna realizacija takvog centra - a sigurno ga ne može biti u sljede?ih nekoliko godina. Osim toga bioelektrana ovakvog tipa ne predstavlja izravnu prijetnju takvom jednom centru - EL-TO Zagreb se sa svojim dimnjakom visine 200m nalazi na samo 2km od Jaruna, a TE-TO se nalazi na 1,5km od Bundeka, a u tim elektranama se ne spaljuje biomasa.

Sa svih tih aspekata gledano, BE TO Velika Gorica bi sa svojim jeftinim, održivim izvorom goriva i planiranom izgradnjom po zadnjim svjetskim ekološkim standardima trebala biti u interesu grada i gra?ana Velike Gorice. Sve konstruktivne primjedbe koje su upu?ene na projekt se mogu relativno lako riješiti. I, ne, nije konstruktivna primjedba proglašavati kogeneracijsku elektranu na biomasu elektri?ne snage 20MW i toplinske snage 50MW "monstruozno velikom" - jer ona to nije po nikakvim kriterijima, isto tako nije istina niti je na bilo kojoj razini primjereno uspore?ivati ovakvu elektranu s nuklearnom (koja isto tako ne ispušta zaga?enu vodu niti zaga?uje rijeke), niti je istina da se iz ovakvih elektrana ispuštaju tone pepela - ve? se on tretira i pohranjuje na posebnu lokaciju u krugu elektrane. Niti ima ikakve šanse da ovakva elektrana stvori pustinju u svom okruženju, a buka i smrad ?e sigurno biti zna?ajno manji od onih iz kotlovnica, posebno primjenom novih modernih standarda gradnje takvih postrojenja.

Od konstruktivnih primjedbi, sukladno zakonu stoji ?injenica da BE TO Velika Gorica nije za sada službeno unešena u prostorni plan grada Velike Gorice, te da bi se za procjenu utjecaja na okoliš, i posebno lokacijsku dozvolu ovaj dio papirologije trebao pozitivno riješiti. Isto tako, primjedbe na studiju utjecaja na okoliš (nedore?enost, nedovoljna argumentiranost) je ve? na neki na?in potvrdio pomo?nik ministrice Davor Škrlec izjavom da misli da ?e studija morati i?i na doradu. Takva dora?ena studija može u svojim zahtjevima za sa?uvanje okoliša i definirati koja to to?no goriva ova bioelektrana smije koristiti, te bi se time riješio i problem strahovanja od spaljivanja otpada.

A posebna tema za kraj, koja se ti?e i investitora i izra?iva?a studije, ali i lokalnog stanovništva je - suradnja i komunikacija. Europski i svjetski trendovi su okrenuti održivom razvoju i sve više se u projektima gledaju sociološki i ekološki utjecaji projekta koji se gradi u odre?enoj zajednici. Naravno, projekt se ne može izgraditi bez ispunjenja osnovnih tehni?kih i ekonomskih uvjeta, no ti uvjeti nisu više uvijek na prvom mjestu (iako nužno moraju biti zadovoljeni). Prema tome, preporu?uje se, sukladno primjerima najbolje prakse svim investitorima - ako kanite graditi bilo koje ozbiljnije postrojenje u ne?ijem dvorištu, postanite im prijatelji od prvog dana, dajte im sve relevantne informacije, objasnite ljudima što i zašto radite, objasnite im koja je prednost za njih, ponudite im da riješite neke njihove, obi?no relativno male probleme i vidjet ?ete kako brzo i u?inkovito se projekt može realizirati kada od samog po?etka lokalna zajednica pozitivno reagira na projekt. Isto tako, ukoliko ih ne pridobijete na po?etku, budite svjesni da ?e vam izgradnja projekta u današnje vrijeme biti vjerojatno nemogu?a ili jako otežana - dobrom suradnjom s lokalnom zajednicom se u današnje vrijeme najbolje mogu kontrolirati rizici razvoja ovakvih projekata. Isto tako, lokalne zajednice, saslušajte stru?njake i njihove ideje, te želje i mogu?nosti investitora za suradnjom. Nije rješenje da se u vašem kraju ne gradi nijedan projekt koji bi svima mogao biti na korist - ako se ne bude gradio u vašem dvorištu, investitor ?e na?i drugu lokaciju gdje ?e izgraditi projekt, na korist nekoj drugoj lokalnoj zajednici.

Tags:     bioelektrana      toplana      Velika Gorica      HEP OIE      obnovljivi izvori energije      biomasa
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?