Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

OIE u regiji

SB Solarni demonstracijski centar E-mail
Autor Edo Jerki?   
Utorak, 17 SijeÄŤanj 2012 23:26

U ovom ?lanku ne?emo imati samo klasi?an prikaz komercijalnog obnovljivog izvora energije, u ovom slu?aju fotonaponskog sustava na Tehni?koj školi u Slavonskom Brodu, ve? ?emo prikazati cijeli jedan dobar primjer široko postavljenog projekta koji je velikom ve?inom financiran iz sredstava EU. Naime, u Slavonskom Brodu pokrenut je i završen projekt SB Solarni demonstracijski centar, koji je ve?im dijelom financiran sredstvima Europske komisije. Projekt je trajao godinu dana od 28. rujna 2010. do 28. rujna 2011. godine. Cilj projekta je bio osigurati unapre?ivanje tehni?kih, materijalnih i profesionalnih uvjeta u Tehni?koj školi Slavonski Brod, kao i Tehni?koj školi Daruvar, kroz razvoj i implementaciju novih kurikuluma (Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom), te kroz razvoj Solarnog demonstracijskog centra. U nastavku vam donosimo kompletan pregled projekta zahvaljuju?i pomo?i HSUSE-a i sudionika projekta. Prikaz projekta objavljen je i u glasilu HSUSE, Solarna tehnologija.

Pripremile:
Vikica Luki?, dipl.inž. Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript
Jadranka Juna?ko, dipl.knjiž. Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript
Maja Maratovi?, mag.ing.eith. Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Ravnateljica Tehni?ke škole SB Janja Brekalo, prof.

Naziv projekta: SB Solarni demonstracijski centar

Partneri:
Tehni?ka škola Daruvar, Daruvar
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Slavonski Brod
Hrvatska obrtni?ka komora, Slavonski Brod

Ukupno ugovoreni iznos potpore (EUR):

 • sredstava Europske komisije: 215.638,51 EUR
 • vlastita sredstva: 48.300,92 EUR

 

Trajanje projekta: 28. rujan 2010. – 28 rujan 2011. godine.

Specifi?ni ciljevi projekta

Projektom ?e se osigurati unapre?ivanje tehni?kih, materijalnih i profesionalnih uvjeta u Tehni?koj školi Slavonski Brod, kao i Tehni?koj školi Darvuvar, kroz razvoj i implementaciju novih kurikuluma (Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom) te kroz razvoj Solarnog demonstracijskog centra.

Projekt prati bitne strategije razvoja županije, države i EZ:

 • Regionalni operativni program Brodsko-posavske županije
 • Operativni program za razvoj ljudskih resursa 2007.-2010.
 • Plan za razvoj školskog obrazovanja 2005.-2010.
 • Strategijski okvir za razvoj Republike Hrvatske 2006.-2013.

 

Uz to, usuglašen je sa „Strategijskim okvirom za europsku suradnju u obrazovanju i obu?avanju ET2020“ i EU „Radni program obrazovanja i obuke 2010.“.

Ciljne skupine projekta su 35 profesora, iz Tehni?ke škole Slavonski Brod (25) i Tehni?ke škole Daruvar (10).

Krajnji korisnici su u?enici Tehni?ke škole Slavonski Brod, u?enici 3. i 4. razreda (180), u?enici drugih tehni?kih škola slavonske regije, nezaposlene osobe tehni?ke izobrazbe s podru?ja Brodsko-posavske županije (14.902).

Glavne skupine aktivnosti:

 1. razvijanje novog kurikuluma Upravljanje solarnim sustavom
 2. opremanje Solarnog demonstracijskog centra
 3. organizacija treninga za profesore
  3.1. upravljanje solarnim sustavom
  3.2. nove metode i tehnike pou?avanja i u?enja
  3.3. organiziranje studijskih putovanja
 4. aktivnosti vidljivosti
 5. upravljanje projektom

 

Rezultati:

 1. razvijen novi izborni predmetni kurikulum Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom
 2. razvijen novi program za obrazovanje odraslih - Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom
 3. nove tehnike i metode pou?avanja uklju?ene u novi kurikulum
 4. razvijeni  materijalni i tehni?ki uvjeti za prijenos znanja (Solarni demonstracijski centar)
  4.1. fotonaponska centrala 10 kW - “SB SOLAR TŠ”
  4.2. praktikum za laboratorijske vježbe
  4.3. videokonferencijski sustav
  4.4. solarni rasvjetni  stup
  4.5. solarni info pano
 5. 35 profesora prošlo obuku za nove tehnike i metode pou?avanja
 6. 25 profesora prošlo obuku za provedbu novog kurikuluma
 7. 50 sudionika (nositelji, partneri i suradnici u projektu) stru?no se usavršavalo na studijskim putovanjima
  7.1. ožujak 2011. – Solarna akademija SMA Kassel, FN centrala Lieberose
  7.2. svibanj 2011. – Tvrornica FN modula Solvis, Varaždin
  7.3. lipanj 2011. – Me?unarodni sajam solarne tehnologije INTERSOLAR 2011, München
  7.4. lipanj 2011. – Posjet Hrvatskoj stru?noj udruzi za Sun?evu energiju, HSUSE, Zagreb
  7.5. lipanj/srpanj 20011. – Posjet Freiburgu, „zelenom“ gradu
 8. uspostavljena suradnja s partnerima za provedbu novog kurikuluma

 

Uloga partnera (partnerskih institucija) u provedbi projekta:
Tehni?ka škola Daruvar – sudjelovanje u provedbi projektnih aktivnosti i promocija projekta, novog kurikuluma i Solarnog demonstracijskog centra;
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Slavonski Brod – promocija novog kurikuluma me?u nezaposlenim, proslje?ivanje potencijalnih korisnika novog programa za obrazovanje odraslih (upravljanje solarnim sustavima);
Hrvatska obrtni?ka komora, Slavonski Brod – promocija novog kurikuluma me?u svojim ?lanovima; proslje?ivanje potencijalnih korisnika novog obrazovnog programa.

Više informacija o projektu može se pro?itati na mrežnoj stranici: www.ipa-sb-solar.hr

Razvijen novi izborni predmetni kurikulum i program za obrazovanje odraslih Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom

Modernizacija strukovnog obrazovnog sustava predstavlja strateški prioritet više obrazovnih hrvatskih institucija budu?i da to vodi ka osiguranju boljih kompetencija za one koji su uklju?eni u strukovno obrazovanje. Modernizacija obrazovnog strukovnog sustava ne predstavlja samo modernizaciju u smislu uvo?enja novih tehnoloških aplikacija ve? se odnosi i na razvoj novih kurikuluma koji su više u skladu sa zahtjevima tržišta rada. Tržište rada je op?enito usmjereno ekonomskim uvjetima i njegovim razvojem tako da strukovno obrazovanje mora kontinuirano raditi na usavršavanju obrazovnih programa kako bi se osigurale adekvatne kompetencije tržišta rada. Ipak, trend ekonomskog razvoja temelji se na novim tehnologijama što razvoj novih kurikuluma koji prate taj trend ?ini još važnijim.

Kurikulume Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom osmislio je i napisao profesor Stev?e Arsoski, inž.el. koji ima preko 20 godina iskustva u podru?ju solarne tehnologije.

Za potrebe provo?enja ovih kurikuluma, izra?ene su dvije publikacije:

 • Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom, priru?nik, autor doc.dr.sc. Ljubomir Majdandži?, dipl.ing.
 • Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom, radna mapa, autor Stev?e Arsoski, inž.el.

 

Edukacija nastavnika za nove tehnike i metode pou?avanja

U sklopu predloženih aktivnosti projekta SB Solarni demonstracijski centar održana je edukacija za nastavnike o novim metodama rada koje su najprimjerenije za tehni?ku skupinu predmeta. Metode i tehnike izvela je Mirjana Onukijevi?, pedagoginja i stru?njak toga podru?ja. Nakon edukacije sudionici su osposobljeni za samostalnu primjenu ste?enih znanja i vještina u sklopu implementacije novog kurikuluma. Neke od obra?enih tema su: projektna nastava, suradni?ko u?enje, timski rad, interaktivno pou?avanje putem multimedije, umne mape, oluja ideja. Edukacije su se održale u Tehni?koj školi Slavonski Brod u razdoblju od 28.01.-19.02.2011. u trajanju od 48 sati. Sudionici su nastavnici Tehni?ke škole Slavonski Brod i Tehni?ke škole Daruvar. Svi sudionici edukacija primili su Potvrdu o sudjelovanju.

Edukacija nastavnika za provo?enje novih kurikuluma – Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom

Ulazimo u doba kada je dominantno društvo – društvo znanja. U društvu znanja, sposobnost pojedinca i organizacije da skupljaju i dijele znanje je njihova najvažnija kompetencija. U takvom okruženju baziranom na znanju, jedno od najvažnijih ulaganja koje organizacija može napraviti je ulaganje u svoje zaposlenike – svoj ljudski kapital. Znanje se stalno unapre?uje i organizacijske „baze znanja“ trebaju stalnu nadogradnju. U eri sve kompetitivnijeg i izrazito mobilnog tržišta rada, kontinuirano ulaganje u ljudski kapital ?e biti nužno za privla?enje i zadržavanje potrebnih talenata i pružanje proizvoda i usluga visoke kvalitete na u?inkovit na?in. Koncept u?e?e organizacije i pružanje cjeloživotnog obrazovanja zaposlenika su široko prepoznati kao klju?ni elementi dugoro?nog uspjeha.

Edukacija nastavnika Tehni?ke škole Slavonski Brod (15) i Tehni?ke škole Daruvar (10) za provo?enje novih kurikuluma – Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom  osigurana je kroz predavanja i prakti?ne vježb koje ?e biti uvedene i prenesene u?enicima i odraslima koji sudjeluju u navedenom kurikulumu.

Naš stru?ni tim za provedbu edukacija su:

 • Stev?e Arsoski, inž.el.
 • Doc.dr.sc. Ljubomir Majdandži?, dipl.ing.

 

 


Razvijeni  materijalni i tehni?ki uvjeti za prijenos znanja (Solarni demonstracijski centar)

Fotonaponska centrala 10 kW - “SB SOLAR TŠ

Gra?evina:

FOTONAPONSKA ELEKTRANA 9,66kW

Lokacija:

k.o. Slavonski Brod, k.?.br. 1196

Investitor:

TEHNI?KA ŠKOLA,

Eugena Kumi?i?a 55, Slavonski Brod

 

Op?enito o gra?evini na koju se postavlja elektrana

Gra?evina je postoje?a TEHNI?KA ŠKOLA, na adresi Eugena Kumi?i?a 55. Katnost gra?evine je P+3. Nosiva konstrukcija izvedena je ?eli?nim profilima, a južna fasada na koju se postavljaju fotonaponski paneli je metalno staklena s metalnim stazama za održavanje fasade na svakom katu.

Glavni nosa?i fotonaponskih modula su pri?vrš?eni na nosivu ?eli?nu konstrukciju staze za održavanje. Izgled i vrsta nosa?a kao stati?ki prora?un izra?eni su u gra?evinskom projektu, te zadovoljavaju i za najnepovoljnije vremenske uvjete. Sekundarni (uzdužni) nosa?i FN modula postavljeni su na glavne.

Napajanje elektri?nom energijom, mjerenje i glavni razvod (postoje?e gra?evine)

Gra?evina je na NN mrežu priklju?ena preko postoje?e mjerne garniture - kombi brojila za polu indirektno mjerenje, sa strujnim transformatorima. Mjerna oprema je smještena u posebno (HEP-ovo) polje metalnog GRMO ormara u prizemlju.

Napajanje je iz: KTS 10(20)/0,4 kV Tehni?ka škola, Šifra TS: T 205 izvod: Tehni?ka škola

OSNOVNI PODACI O ELEKTRANI

OPREMA

Tehni?ke  karakteristike

Fotonaponski moduli:

46 x 210 W

Izmjenjiva? DC/AC

150 -1000VDC/ 3x230/400V,50Hz, 10kW

Kabeli od FN modula do izmjenjiva?a

2xFG70R 1x4(6) mm2

Kabel od pretvara?a do brojila i NN

PPOO 4x10 mm2

Brojilo el. energije (HEP)

3x230/400V dvosmjerno

sa GSM komunikatorom

MAKSIMALNA SNAGA ELEKTRANE

9,66 kW

Izlazna snaga iz elektrane: 9,66 kW

Nazivni napon: 3x230/400 V, 50Hz

Predvidiva godišnja proizvodnja: do 11.000 kWh

Na?in proizvodnje el. energije: kontinuirano (ovisno o meteorološkim uvjetima)

Fotonaponski moduli

Kao primarni izvor elektri?ne energije koriste se fotonaponski silicijski paneli snage 210W.

Paneli su tip MPE 210PS 05 proizvodnje SCHUCO, a spojeni su u dvije grupe (petlje), po 23 panela u svakoj.

PROCJENA PROIZVODNJE

Proizvodnost fotonaponskog sustava na odre?enoj lokaciji ovisi o nizu tehni?kih i prirodnih parametara. Iako je tehni?ki nemogu?e predvidjeti apsolutno to?nu proizvodnju, raznim softverskim paketima (u ovom slu?aju PV SOL) mogu se dobiti vrlo precizne vrijednosti proizvodnje.

Procijenjena godišnja proizvodnja fotonaponske elektrane SB- SOLAR- TŠ je 10.783 kWh. Trošak elektrane (no?u) u stanju priprave je sa odabranim pretvara?em cca. 1Wh, što se može zanemariti u odnosu na proizvedenu elektri?nu energiju.

O?ekivani u?inci FN elektrane:

Lokacija: N: 45° 9´ 58,2?, E: 18° 1´ 3,2?.,

Nazivna snaga FNE: 10kW (polikristal)

Orjentacija: jug

Nagib FNM prema jugu: 41°

O?ekivana proizvodnja elektri?ne energije prikazana je u tablici 1.

Mjesec

O?ekivana srednja dnevna proizvodnja elektri?ne energije FNE (kWh)

O?ekivana srednja mjese?na proizvodnja elektri?ne energije FNE (kWh)

Sije?anj

14,8

458

Velja?a

20,6

577

Ožujak

28,6

888

Travanj

34,8

1050

Svibanj

38,6

1200

Lipanj

38,9

1270

Srpanj

42,5

1320

Kolovoz

40,4

1250

Rujan

36,0

1080

Listopad

26,9

835

Studeni

16,4

493

Prosinac

12,3

362

Godišnji prosjek

29,3

898

Ukupno za godinu dana

-

10783

Tablica 1. Prikaz proizvodnje elektri?ne energije po mjesecima

Osnovni parametri dobiveni iz prora?una odre?ivanja potencijala Sun?evog zra?enja su za srednju dnevnu ozra?enost prema jugu nagnute plohe (1300 kWh/m2 - za godišnji optimalni kut) na podru?ju mjesta Slavonski Brod (prema: Sun?evo zra?enje na podru?ju Republike Hrvatske – Priru?nik za energetsko korištenje Sun?evog zra?enja (2007), Z.Matic (EIHP), ISBN 978-953-6474-54-7)

ZAKLJU?AK

Nakon provedenih analiza i prora?una mogu?e je donijeti slijede?e zaklju?ke:

 • Osnovni parametri dobiveni iz prora?una odre?ivanja potencijala Sun?evog zra?enja su za srednju dnevnu ozra?enost prema jugu nagnute plohe (1300 kWh/m2 - za godišnji optimalni kut) na podru?ju mjesta Slavonski Brod
 • Tehni?ki parametri lokacije, zadovoljavaju uvjete, isklju?uju rizike za okoliš i smještaj FNE u prostor.
 • Priklju?ak FNE SB-SOLAR-TŠ na elektroenergetski sustav i okolno stanje mreže dobro koreliraju
 • Generalno, s obzirom na predstavljene tehni?ke, ekonomske i ekološke parametre, bitno je istaknuti sociološku i razvojnu važnost ovog projekta za lokalnu zajednicu i najvažnije, služit ?e u demonstracijske svrhe obrazovanja srednjoškolaca kao i osvješ?ivanje svih polaznika Tehni?ke škole kao i lokalne zajednice – o važnosti obnovljivih izvora energije.

Financijski gledano, projekt je ranga srednje isplativosti (PBP 8 godina - IRR ispod diskontne stope), no sociološki efekti te smanjenje emisija u okolinu za oko 17 t CO2 eq godišnje su dodatni argumenti koji ovaj projekt ocjenjuju isplativim uz navedene parametre.

Praktikum za laboratorijske vježbe

Praktikum opremljen za uvo?enje novih kurikuluma za Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom,  osigurava uvo?enje vježbi potrebnih za poboljšanje ishoda pou?avanja i u?enja u?enika i odraslih u programima obrazovanja odraslih. Opremljen je najsuvremenijom opremom  kojom ?e se izvoditi laboratorijske vježbe kako slijedi:

 • 2 x 15 kompleta didakti?kih pomagala
 • 15 ra?unala
 • LED rasvjeta – 24 LED lampe
 • videokonferencijska oprema (Avercomm, TV, PC, pametna plo?a)
 • solarni rasvjetni stupa SRS 7,5 (u školskom dvorištu)

Videokonferencijski sustav

Bez potrebe za putovanjem i dodatnim troškovima, videokonferencije omogu?uju vizualnu komunikaciju uz koju se bolje razumiju i pamte ponu?eni sadržaji. Na taj se na?in stvara okruženje u kojemu se brzo u?i i u kojemu ideje i znanje nesmetano cirkuliraju, a rezultat je u?inkovitiji timski rad, razvijanje komunikacijskih i organizacijskih vještina te ve?a usredoto?enost na zajedni?ki cilj.

Kako Tehni?ka škola Slavonski Brod, tako i Tehni?ka škola Daruvar, opremljene su sustavom za videokonferenciju koja  omogu?uje uspostavljanje videokonferencijske veze.

Interaktivna plo?a pretvara tradicionalnu školsku plo?u u interaktivan ure?aj za podu?avanje i prezentaciju. Svojim karakteristikama plo?a može unaprijediti nastavu što se posebno odnosi na u?enika i lakše svladavanje težeg gradiva. Raznim animacijama i primjerima podiže se kvaliteta i raznolikost nastavnog predmeta ali i nastavnog procesa. Prikaz gradiva putem takve plo?e znatno je poboljšan te se automatski pove?ava zainteresiranost i motivacija u?enika za odre?eni predmet.

Solarni rasvjetni stup

Solarni rasvjetni stup SRS S-7.5 - autonomno tijelo javne rasvjete  u potpunosti je napajano energijom Sunca. Osnovna namjena solarnog stupa je osvjetljavanje javnih površina - ulica, trgova, igrališta, kampova, bez priklju?ivanja na javnu elektri?nu mrežu. Energija se akumulira u solarne baterije koje pružaju rasvjetu ?ak i u slu?aju da tri do pet dana nema Sunca. Solarni rasvjetni stup  S -7,5 osvjetljava površinu od 200 m2 s prosje?no 12 lux-a (LED svjetiljke na visini od 6m).

Prednosti SRS S-7.5:

 • nema kopanja, polaganja kablova ili montiranja elektrifikacijskih prijenosnih stupova
 • jednostavna realizacija projekta zahtjeva minimalne potrebe za ljudskim resursima
 • nema potrebe za instalacijom trafo stanice
 • jednostavnost prenosivosti sustava
 • nema uništavanja okoliša
 • ekološka prihvatljivost jer se primjenom solarne tehnologije ?uva okoliš
 • povrat investicije za cca. 3 godine
 • nema  ra?una za struju

 

Osim gore navedenih prednosti  i širenja svijesti o energetskoj u?inkovitosti, razlog postavljanja solarnog rasvjetnog stupa ispred Tehni?ke škole ima i jednu drugu dimenziju, senzibilizirati najmla?e u cilju o?uvanja i unaprje?enja prostora, štednje i korištenja obnovljivih izvora energije. To ?e u prvom redu služiti u?enicima i njihovim nastavnicima kao didakti?ko pomagalo. Uz pomo? SRS-a mo?i ?e se napraviti nekoliko laboratorijskih vježbi i tako u?enike pripremiti za projektiranje, dimenzioniranje i  upravljanje solarnom rasvjetom.

Solarni rasvjetni stup izradila je tvrtka Aurora Energetika d.o.o., odnosno projektanti Stev?e Arsoski i Željko Štignedec iz Siska, koji su ujedno i vlasnici patenta za prvi hrvatski solarni rasvjetni stup.

 


Studijska putovanja

U sklopu projekta SB Solarni demonstracijski centar osim edukacijskih radionica, tehni?kog osposobljavanja predvi?ena su i studijska putovanja. Studijska putovanja provedena su s predstavnicima projekta, partnerima i suradnicima na projektu. Partneri projekta su Tehni?ka škola Daruvar, HZZ Slavonski Brod i HOK Slavonski Brod. Suradnici na projektu su HEP, BPŽ, Hrvatska radiotelevizija, Hrvatska stru?na udruga za Sun?evu energiju (HSUSE), 24sata, LEKO biro d.o.o. i dr. Cilj putovanja bio je unapre?enje profesora Tehni?ke škole, kao i samih partnera i suradnika projekta. Studijska putovanja provedena su u sljede?im gradovima: Kassel – Lieberose, tvornica fotonaponskih modula Solvis Varaždin, München – sajam INTERSOLAR 2011, posjet HSUSE – Solarni krov Špansko, te grad Freiburg.

Solarna akademija SMA Kassel, FN centrala Lieberose

U razdoblju od 27. - 30. ožujka 2011. godine održano je studijsko putovanje u grad Kassel. Predstavnici nositelja projekta zajedno s predstavnicima partnerskih ustanova bili su sudionici putovanja. Dio sudionika poha?ao je seminar na SMA Institutu. Teme dvodnevnog seminara bile su osnovne karakteristike fotonaponskih sustava, invertori (op?enito), potrebne karakteristike invertora, SMA invertori, ciljevi nadgledanja postrojenja i sama komunikacijska su?elja. Nakon uspješno odslušanog seminara, sudionici su primili potvrde o sudjelovanju na seminaru. Poslije je uslijedio obilazak znamenitosti grada Kassela.

Tvrornica FN modula Solvis, Varaždin

Drugi studijski posjet predstavnika projekta zajedno sa partnerima i suradnicima bio je u grad Varaždin dana 27. travnja 2011. U gradu Varaždinu nalazi se tvornica fotonaponskih modula Solvis. Dolaskom u tvornicu, održano je predavanje o samoj tvornici, po?etku rada i razvoju tvornice, te održavanju na tržištu i planovima za budu?nost. Nakon predavanja uslijedio je obilazak iste. Sudionici projekta zajedno s partnerima upoznali su se sa postrojenjem, dijelovima rada i nastanku samih modula. Tu se iz prve ruke mogla vidjeti izrada i nastajanje fotonaponskih modula.

Me?unarodni sajam solarne tehnologije INTERSOLAR

U sklopu projekta SB Solarni demonstracijski centar održano je studijsko putovanje u grad München. Putovanje je održano u razdoblju od 8. – 11. lipnja 2011. godine. Predstavnici projekta zajedno s partnerima posjetili su sajam INTERSOLAR. Sam posjet sajmu omogu?io je sudionicima projekta uvid u sva nova doga?anja na podru?ju solarne tehnologije. U sklopu istog obišao se i  fotonaponski sustav snage 1,016 MW, koji je postavljen na krovu sajma. Sve o fotonaponskom sustavu na krovu sajma ukratko nam je prezentirao gospodin Josip Župari?, savjetnik za fotonaponske sustave pri gospodarskoj komori grada Münchena. Predstavnici projekta zajedno s partnerima bili su tako?er gosti uglednoj tvornici Schletter. Doma?ini su omogu?ili obilazak i razgledavanje tvornice, kao i pojedinih postrojenja. U sklopu gostovanja tvornica Schletter pripremila je svojim klijentima tradicionalni Biergartenfest. Dan poslije uslijedio je obilazak znamenitosti grada Münchena.

Posjet Hrvatskoj stru?noj udruzi za solarnu energiju, HSUSE, Zagreb

Dana 21. lipnja. 2011. godine u sklopu projekta SB Solarni Demonstracijski centar održano je studijsko putovanje u grad Zagreb. Predstavnici projekta zajedno s partnerima posjetili su Hrvatsku stru?nu udrugu za Sun?evu energiju (HSUSE). Doma?in posjeta bio je predsjednik udruge Doc. dr.sc. Ljubomir. Majdandži?. Gospodin Majdandži? održao je kratko predavanje o Solarnom krovu Špansko. Nakon predavanja, uslijedio je posjet projektu toplinskih kolektora (100 m2) na  Jankomiru, te obilazak grada Zagreba.

Studijsko putovanje Freiburg – Green City

U sklopu projekta SB Solarni Demonstracijski centar izvršena je još jedna aktivnost predvi?ena projektom. U razdoblju od 29. lipnja - 02. srpnja 2011. godine održano je studijsko putovanje u grad Freiburg. Prvog dana boravka u gradu, predstavnici projekta zajedno s partnerima obišli su:

 1. Solarno podru?je Freiburg (SolarRegion Freiburg),
 2. Tvornicu solarnih sustava,
 3. Prvi solarni nogometni stadion,
 4. Solarno naselje (Solarsiedlung).

Svako od navedenih obilazaka, popra?eno je kratkim izlaganjem o samom nastanku i karakteristikama. Tako?er se posjetio i Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme (ISE). Nakon obveznih posjeta i predavanja, uslijedio je obilazak znamenitosti grada Freiburga. Na povratku sa studijskog putovanja sudionici su posjetiti izvor Dunava.

 

 

Tags:     Slavonski Brod      SB Solarni demonstracijski centar      fotonaponski sustav      LED rasvjeta      Tehni?ka škola      solarna rasvjeta      solarni centar      Daruvar      Europska komisija      HSUSE      Solvis      SMA      Freiburg      INTERSOLAR      fotonaponska elektrana      solarna elektrana
Vezane vijesti
Index ÄŤlanka
SB Solarni demonstracijski centar
Fotonaponski sustav, javna rasvjeta i praktikum
Studijska putovanja
Sve stranice
 
Komentari (5)
Molba za literaturu
5Petak, 23 Prosinac 2016 15:18
Muhamed Rustempaši?
Molim Vas za informaciju kako da nabavim Priru?nik i Mapu za vježbe Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom. Da li to Vi možete isporu?iti uz odre?enu naknadu.
Priru?nik
4Utorak, 06 SijeÄŤanj 2015 19:55
Ana Gamilec

Molim Vas da mi date informaciju kako da nabavim Priru?nik od Ljubomira Majdandži?a i Mapu za vježbne od Stev?eta Arsovskog i druge knjige vezano za fotonaponske sustave. Molim Vas da mi date informacije o na?inu pla?anja i dostave navedenih knjiga. S poštovanjem!

upit za postavljanje solarne elektrane
3Petak, 12 Prosinac 2014 18:37
tomislav župan KOZAR?EVA 35 SLAV.BROD
stan 80 m2 okrenut ka jugu .koliko treba kilovata za kompletnu potrošnju sa grijanjem na solarnu energiju,te koliko je to financijski.
Pitanja vezana uz elektranu
2Utorak, 19 Lipanj 2012 18:07
Robert Rinkovec
Molim Vas da mi odgovorite na slijede?a pitanja:
1. Koliko el. energije je postrojenje proizvelo do sada po mjesecima?
2. Koliko košta ta elektrana ukupno sa svim administrativnim i tehni?kim troškovima?
3.Kolika je otkupna cijena proizvedene el. energije koju prodajete?
Srda?an pozdrav iz Varaždina.
Priru?nik
1Ponedjeljak, 14 Svibanj 2012 23:50
Darko Fileš
Poštovani,

Molim Vas za informaciju kako da nabavim Priru?nik i Mapu za vježbe Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom. Da li to Vi možete isporu?iti uz odre?enu naknadu. Jako sam zaiteresiran i za usavršavanje odraslih o toj temi, pošto smo putovali u Njema?ku i tim putem vidjeli mnogo solarnih sustava uz autoceste i na krovovima ku?a u pravcu Munchena i Stuttgarta.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?