Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nove tehnologije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Subota, 29 OĹľujak 2014 23:41

Mohammed Safiuddin, prof. dr.sc. elektrotehnike na Sveu?ilištu Buffalo u Sjedinjenim Ameri?kim Državama, koji ima 10 patenata u tehnici je predstavio svoju ideju na svjetskoj razini za projekt elektroenergetske mreže koja bi uz pomo? HVCD (High Voltage Direct Current - visokonaponska istomjerna struja) tehnologije i centralizirane pohrane elektri?ne energije omogu?ila potpunu integraciju obnovljivih izvora energije. Najvažnije dijelove rada prenosimo u nastavku.

Prof. Safiuddin tvrdi da izazovi korištenja energije i brige o okolišu ne mogu biti rješeni lokalnim, regionalnim ili državnim pristupom, nego samo pristupom na razini svijeta i puno širim pogledom koji bi uklju?ivao GREG (Green Renewable Energy Grid - Svjetska mreža za obnovljive izvore energije). Visokonaponski istosmjerni sustav prijenosa elektri?ne energije (HVDC) bi trebao biti izgra?en kako bi  prenosio glavni dio energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije sa centraliziranim sustavima spremanja energije na odgovaraju?im lokacijama. Još važnije je da institucije svake države zajedni?ki administriraju i sura?uju kako bi omogu?ili nesmetan rad sustava.

Glavni izazovi ovakve ideje bi bili tehni?ki, ekonomski i socio-politi?ki, pri ?emu su socio-politi?ki izazovi najteži. Iako postoji više studija koje pokazuju da postoji dovoljno OIE resursa na zemlji da pokriju sve potrebe za energijom ?ovje?anstva, još nema globalnih planova za svjetsku elektroenergetsku mrežu; regionalni planovi se moraju ujediniti u globalne. Isto tako bi se morala postaviti pravila financiranja takve mreže, te bi stoga cijeli projekt morali voditi Ujedinjeni Narodi.

Ovim putem je prof. Safiuddin u suradnji sa Robertom Fintonom predstavio tehnološka rješenja kako bi se takva mreža mogla implementirati. HVDC prijenos elektri?ne energije se preporu?a kao najefikasniji i najsigurniji na?in isporuke elektri?ne energije u svako doba i u svim vremenskim uvjetima. Centralizirane velike elektrane za spremanje energije bi trebale balansirati proizvodnju, odnosno potrošnju ?ija bi osnova bili uglavnom proizvo?a?i elektri?ne energije kao što su vjetroelektrane i sun?ane elektrane, koje ne mogu proizvoditi energiju konstantno.

Ekonomija

S obzirom na klimatske promjene zbog korištenja fosilnih goriva, stvaranje Svjetske mreže za OIE (GREG) bi trebalo biti prioritetno, neovisno o po?etnim troškovima, jer bi svjetska ekonomija od toga dugoro?no profitirala.

S obzirom na usporenu svjetsku ekonomiju i velike dugove, upitno je da li bi svi htjeli ulagati u GREG, te bi za razvoj i implementaciju iste trebala biti osigurana kombinacija privatnih i javnih investicija. Sve države i narodi bi trebale preuzeti obvezu i odgovornost za stvaranje uvjeta za maksimalnim korištenjem obnovljivih izvora energije, te bi trebale izgraditi svoj dio prijenosne mreže koja bi bila u vlasništvu javnosti.

Za gradnju GREG-a bi trebala detaljna analiza socio-ekonomskih koristi, pri ?emu bi se ponajviše trebale gledati emisije stakleni?kih plinova, a ne cijena samog projekta. GREG bi isto tako dugoro?no omogu?io pad cijene elektri?ne energije za sve države.

Javni fondovi bi trebali biti osnovani za financiranje GREG-a i to na razini država i na razini Ujedinjenih Naroda, a projekt bi se mogao financirati preko poreza na fosilna goriva.

Administracija i regulacija

Socio-politi?ke prepreke za ovakav projekt bi bile najve?e, s obzirom da bi se korporacije koje se bave fosilnim gorivima odupirale promjeni. Energetska administracija bi morala staviti socijalnu odgovornost na vrh prioriteta, a ne povrat investicije i profit, te ?e se politika morati regulirati pomo?u dugoro?nih ciljeva koji ?e ?esto biti u potpunoj suprotnosti sa kratkoro?nim regionalnim ciljevima.

Sve države ?e morati tražiti balans izme?u državnih i globalnih interesa, pri ?emu se mora paziti na ugovore o podjeli elektri?ne energije, implementaciji prijenosnh mreža, sigurnosnim uvjetima i pouzdanosti cijelog sustava. Mora se uspostaviti na?in na koji ?e bogate države pomagati siromašnijima. Za to bi se morala osnovati organizacija koja ?e rješavati sve probleme i sporove izme?u država, a koja bi bila u potpunosti neovisna.

Tehnologija

Trenuta?na isporuka elektri?ne energije iz velike koli?ine elektrana još ve?em broju potroša?a je izuzetno komplicirana, te je treba dobro izbalansirati. S obzirom da sama elektri?na energija, osim u obliku elektrostatike, ne postoji u prirodi, te se ne može koristiti direktno, radi se o transportnom mediju, a ne o robi. Ona je zapravo zamjena za cijevovode ili transport. S obzirom da se cijevovodi, autoceste i željeznice koje služe za transport konstantno obnavljaju i unapre?uju, isto se mora napraviti i za elektroenergetsku mrežu, te je korištenje posebno dizajnirane HVDC mreže za prijenos obnovljivih izvora energije idealan na?in za njeno unapre?ivanje.

Integracija i spremanje energije

Za izgradnju GREG-a bi se moralo izgraditi jako puno prijenosnih dalekovoda i podmorskih kabela kroz vrlo velike udaljenosti, te se stoga treba koristiti HVDC tehnologija koja ima najmanje gubitke, te se njome i najlakše upravlja na udaljenostima ve?im od 600 kilometara.

Dodatno se moraju izgraditi postrojenja za spremanje energije na odgovaraju?im lokacijama u mreži pri ?emu bi se koristila kombinacija postoje?ih tehnologija, kao što su reverzibilne hidroelektrane, gorive ?elije, baterije, komprimirani zrak i druge. Svaka od tih tehnologija bi se koristila na pojedinim lokacijama ovisno o geografiji i geologiji terena. S obzirom da bi sve elektroenergetske mreže bile spojene, koli?ina energije koju treba pohraniti bi bila relativno mala.

Prema nekim studijama Sveu?ilišta u Buffalu bi za 20 TWh proizvodnje iz obnovljivih izvora energije trebalo imati 3% spremanja energije, što je otprilike 900 milijuna MWh mjese?no.

Zaklju?ak

Kako se mnoge države u svijetu okre?u svojim strategijama za tranziciju na obnovljive izvore energije, potrebno je organizirati centralnu regulaciju i proces odobravanja koji bi ih sve spojio. Svaka država bi bila odgovorna za financiranje svoje infrastrukture, ali bi bogatije države davale potporu razvoju manje razvijenim državama. Istraživa?i u industriji i na sveu?ilištima bi se tako?er trebali udružiti kako bi se uspješno i dugoro?no isplanirala jedinstvena svjetska vizija za energiju, tvrdi prof. Safiuddin u svome radu.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?