Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nove tehnologije

Toplinska energija iz tropskih mora E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 07 Svibanj 2012 19:16

Najve?i neiskorišteni izvor solarne energije nisu pustinje Sahare ili neke druge pustinje, nego 23 milijuna kvadratnih milja tropskih oceana, ?iji su gornji slojevi idealan izvor toplinske energije.

Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) je tehnologija koja bi omogu?ila konstanto iskorištavanje te toplinske energije neovisno o vremenskim uvjetima i dobu godine. OTEC pretvara toplinsku energiju iz morske vode u kineti?ku energiju korištenjem temperaturnog gradijenta samih mora. Temperaturni gradijent od skoro 40 stupnjeva u tropskim morima to omogu?uje.

OTEC-ova elektrana pumpa toplu vodu  kroz izmjenjiva? topline koji je spojen zatvorenim krugom sa nekoliko stotina tona teku?eg amonijaka. Kada ta topla voda do?e u izmjenjiva? topline amonijak isparava i pove?ava svoj volumen, te stvara pritisak na turbinu koja se vrti i daje elektri?nu energiju generatoru. Ta elektri?na energija se onda podmorskim kablovima može isporu?iti do kopna.

Kada amonijakova para iza?e iz turbine, prolazi kroz drugi izmjenjiva? topline koji je spojen preko cijevi sa morskom vodom na nekih 1000 metara dubine koja onda svojom hladno?om prebacuje amonijak nazad u teku?e stanje, te se isti može ponovno koristiti.

Ova ideja postoji ve? jedno stolje?e, ali je do sada bila uspješna samo za ure?aje veli?ine do 250 kW, a glavni problem je financiranje jer sama tehnologija nije spremna za komercijalizaciju. Potrebna su dodatna višegodišnja testiranja ure?aja, ali u realnim uvjetima se o?ekuje iskoristivost procesa od samo nekoliko posto, te zato svaki dio OTEC-a mora biti iznimno efikasan. Unato? tome postoje mnoga mora u ekvatorijalnom pojasu koja bi se mogla iskoristiti na ovakav na?in.

Od trenutnih planiranih projekata jedan se razvija na jugu Floride od strane Lockheeed martina i Florida Atlantic Universitya (FAU) koji bi trebao imati 3x100 MW. Za taj projekt postoji bojazan da more na lokaciji nije dovoljno toplo za proizvodnju tokom cijele godine. OTEC International iz Baltimorea (OTI) pak planira malu 1 MW demonstracijsku elektranu pokraj Havaja. Sama elektrana ?e biti na obali ali ?e iskoristiti postoje?u infrastrukturu cijevi. OTI tako?er trenutno pregovara sa Caymanskim otocima o izgradnji komercijalne 25 MW OTEC elektrane na još neutvr?enoj lokaciji.

Lockheed Martin pak zamišlja ta postrojenja kao plutaju?e platforme, sli?ne onima koje se koriste za crpljenje nafte i plina, pri ?emu bi se iskoristila postoje?a tehnologija, a elektri?na energija bi se isporu?ivala podmorskim kablovima. Ipak kona?ni cilj OTEC-a ne bi bio isporuka elektri?ne energije podmorskim kablovima koji su jako skupi nego proizvodnja teku?e energije, kao što je amonijak i vodik koja bi se onda brodovima transportirala do kopna.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     elektri?na energija      tropska mora      toplinska energija      ocean thermal energy conversion      lockheed
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?