Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

E-mail
Autor   
Ponedjeljak, 15 Travanj 2013 18:20

Autor ?lanka je Dr.sc. Nikola ?upin, dipl.ing.el.

Godina je 2013., Hrvatska je u gospodarskoj i socijalnoj krizi koja se neposredno o?ituje u visokoj stopi nezaposlenosti. ?injenica da  mladi ljudi nakon završetka školovanja idu na  burzu rada umjesto na radno mjesto i uklju?enje u stvarala?ki ciklus, nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Ljudi bez posla ne samo da ne mogu egzistirati, nego dolaze u depresiju osje?aju?i se nepotrebnim, isklju?eni su iz života i sumnjaju u njegov smisao. Njihov gnjev i nepravda koju osje?aju može izazvati socijalne nemire i prouzro?iti nesagledivu društvenu štetu, poništavaju?i sve kalkulacije bazirane na maksimalnom profitu kao (nužnom) uvjetu za razvoj društva.

Osnova na kojoj se temelji pravo na rad zapisana je u Ustavu RH:  'Svatko ima pravo na rad i slobodu rada' (?lanak 54) i „Svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan život“ (?lanak 55).  Rad kao iskonsko pravo svakoga ?ovjeka, spominje i Biblija.

Zašto smo došli u situaciju u kojoj nismo u stanju osigurati dovoljno radnih mjesta? Objašnjenja slušamo gotovo svaki dan toliko da bismo mogli napisati knjigu, ali ?emu? Namjesto toga pokušajmo prona?i konkretna rješenja za oživljavanje gospodarske aktivnosti i otvaranje novih radnih mjesta.

Prijedlog URH-a:

Jedno od rješenja nudi Udruga za razvoj Hrvatske (URH) pothvatom nazvan 'Nova energetika'. Po definiciji to je energetika koja koristi doma?e izvore primarne energije iz kojih se, u malim distribuiranim postrojenjima, proizvode sve vrste korisne energije na u?inkovit na?in, vode?i ra?una o zaštiti okoliša i razvoju vlastite industrije. Glavni cilj Nove energetike je zapošljavanje na temelju vlastitih resursa s kojima raspolaže Hrvatska.

Temelj Nove energetike po?iva na viziji URH-a da za razvoj koristi ono što Hrvatska posjeduje, bogatstvo odre?eno geografskim položajem i prometnom infrastrukturom: suncem i morem, šumom i poljima, ravnicom i planinama, rijekama i jezerima, povoljnom klimom i tehnologijom koju trebamo razvijati na vlastitoj sirovini. Korištenjem tih resursa Hrvatska se u potpunosti može zaposliti, ako njeguje stvarala?ki duh i vjeru u svoje mogu?nosti, a ne ?eka pomo? sa strane.

Nova energetika sadrži 6 podru?ja:

1.   Energetska u?inkovitost i Zaštita okoliša

2.   Obnovljivi izvori energije

3.   Komunalna energetika

4.   Grijanje i hla?enje

5.   Elektro vozila i

6.   Napredne mreže

Neposredna primjena energetske u?inkovitosti štiti okoliš, a zajedno s korištenjem obnovljivih izvora energije znatno doprinosi energetskoj neovisnosti zemlje. Komunalna energetika, zagovara primjenu op?e energetike u jedinicama lokalne i regionalne samouprave, s ciljem iskorištavanja svih lokalnih resursa za zapošljavanje na principu 'plave ekonomije'. Otpad jednog sustava koristi se u drugom sustavu, stvaraju?i energetski (geografski zaokružena) neovisna podru?ja. Grijanje i hla?enje omogu?ava razvojem centralnih toplinskih sustava, ve?im korištenjem apsorpcijskih rashladnih ure?aja i toplinskih pumpi znatnu uštedu energije, posebno toplinske. Razvoj elektro vozila i sustava za njihovu masovnu upotrebu direktno doprinosi zaštiti okoliša u gradovima i gusto naseljenim mjestima, a napredne mreže integriraju sve lokalne distribuirane izvore, daju?i niskonaponskoj mreži posve novu ulogu unutar EES.

Razliku izme?u Nove i sadašnje energetike simboli?ki prikazuje slika 1. Na lijevoj slici sustav se bazira na velikim termoelektranama koje neu?inkovito koriste (uvozno) fosilno gorivo i opremu, zaga?uju?i okoliš, a na desnoj slici (Nova energetika) masovni distribuirani izvori proizvedeni (ako to budemo htjeli) u našoj zemlji na (doma?e) obnovljivo gorivo.

Simboli?ka razlika izme?u Nove i postoje?e energetike

Slika1: Simboli?ka razlika izme?u Nove i postoje?e energetike

Nova energetika, u svakom od šest navedenih podru?ja nudi 'zelena radna mjesta' (green jobs) na što upozoravaju mnogi radovi i istraživanja.

 

Nova radna mjesta:

Gunter Pauli u knjizi 'Plava ekonomija' [1], u 100 inovacija za 10 godina nudi 100 milijuna radnih mjesta i ekonomski model održivog razvoja temeljen na suradnji prirode i ekonomije. Možda je to daleka budu?nost kojoj treba težiti jer društvene odnose ure?uje na pravedniji na?in, ali po?etak koji vodi u tom pravcu vidimo u radovima koji se bave zapošljavanjem na principima Nove energetike.  U radu UNDP-a Hrvatske [2], procjenjuje se do 2020. godine otvoriti  79.500 'zelenih' radnih mjesta (green jobs) u 4 sektora (tablica 1).

Sektor Ciljevi iz energetske strategije Izravna radna mjesta Neizravna i inducirana radna mjesta
1 Energetska efikasnost u zgradarstvu Primjena mjera EnU u 20% postoje?ih stambenih jedinica 7.000 7.000
2 Biomasa 70% potencijala do 2030. godine 5.000 55.000
3 Sun?evi toplinski sustavi Oko 4 TWh u 2030. godini 1.300 2.000
4 Energija vjetra Proizvodnja 1.200 MW vjetroelektrana 1.200 1.000

UKUPNO: 79.500 radnih mjesta 14.500 65.000

Tablica 1: Nova radna mjesta prema radu UNDP-a [2]

Izravna radna mjesta u tablici 1, odnose se na proizvodnju opreme i održavanje, neizravna na indirektno zapošljavanje u prate?oj industriji, a inducirana na radna mjesta kreirana pove?anom potrošnjom ve?eg broja zaposlenih.

U drugom radu, koji je na?inila grupa profesora sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu [3], procjenjuje se do 2050. godine otvoriti 192.000 radnih mjesta, u 6 sektora: (1) Transport, (2) Industrija, (3) Ku?anstvo, (4) Usluge, (5) Poljoprivreda i (6) Gra?evinarstvo. Ista bi se otvorila u održavanju postrojenja i proizvodnji goriva, pod pretpostavkom prelaska na obnovljive izvore energije, dosljedno provo?enje energetske u?inkovitosti, te proizvodnju sinteti?kih goriva.

 

Potrebne investicije?

Od visokih državnih dužnosnika moglo se ?uti da je za otvaranje jednog radnog mjesta potrebno investirati 100.000 €/RM, ne spominju?i uz koje uvjete. Na tu temu postoje ozbiljne studije, na primjer ona Instituta politi?ke ekonomije i istraživanja Univerziteta iz Massachusettsa  [4], koja na temelju direktnih, indirektnih i induciranih radnih mjesta (sli?no kao i studija UNDP Hrvatske) daje procjenu koliko se radnih mjesta može otvoriti na 1 milijuna US$ investiranjem u infrastrukturu. Prema navedenoj studiji, najve?i broj radnih mjesta 39,7/1 milijun US$, može se otvoriti u sektoru šumarstva (pošumljavanja, upravljanja šumama i obnavljanju zemljanih i vodenih površina), što uz odnos 1 US$ = 0,78 €, zna?i investicije od oko 20.000 €/RM. U podru?ju biomase trebalo bi investirati 45.000 €/RM, što je povoljno i o?ekivano jer i drugi radovi isti?u biomasu kao zahvalno podru?je za razvoj. Najmanji broj RM za investiciju od 1 milijun US$ otvarilo bi se u nuklearnom sektoru (4,2), uz investiciju 186.000 €/RM.

Za to?niju procjenu koliko je €/RM potrebno investirati u Hrvatskoj potrebno je detaljnije poznavati naše gospodarstvo. Spomenuti radovi, naime, polaze od toga da na geografskom podru?ju razmatranja postoji industrija tj. mogu?nost proizvodnje, održavanja i usluga vezanih uz proizvodnju, i što, istini za volju, nema Hrvatska.

Na važnost razvoja industrije obnovljivih izvora upozorio je Goran Grani? u poruci savjetovanju u Vodicama (22.-23.11.2012): 'Nova energetika mora biti i nova industrijalizacija Hrvatske. Ako to promašimo, onda ?e "Nova" energetika biti samo novi trošak.’

Taj trošak (oko 17 kn godišnje) ?ine danas hrvatski potroša?i elektri?ne energije izdvajaju?i 0,5 lipa/kWh potrošene energije u fond operatora tržišta HROTE, iz kojega se, prema Tarifnom sustavu od 2012. godine, financiraju povlašteni proizvo?a?i elektri?ne energije.


Da li se poticajima otvaraju radna mjesta u Hrvatskoj i razvija industrija?

To pitanje postavljaju nezaposleni gra?ani koji svakodnevno slušaju podatke o investicijama u vjetroelektrane, solarne elektrane i elektrane  na biomasu, o?ekuju?i posao. Odgovor na postavljeno pitanje pokušavamo dobiti u raspravama koje URH održava na temu:

ZAPOŠLJAVANJE KROZ NOVU ENERGETIKU

kao pripremu savjetovanja na istu temu, koje ?e se održati u studenom 2013. u Vodicama. Tijek rasprava može se pratiti na web stranici URH-a (www.urh.hr), na kojoj su objavljene dosad održane rasprave u Zagrebu (FER, 24.1.2013.) i Osijeku (8.3.2013.).

Na završnom skupu u Vodicama URH ?e predložiti Vladi RH konkretne mjere zapošljavanja na projektima: 'Biotoplifikacija Hrvatske' i Solarizacija Hrvatske'.

Projektom Biotoplifikacije URH predlaže da se namjesto sve ve?eg izvoza ogrijevnog drva (slika 1) proizvodi elektri?na i toplinska energija u kogeneracijskim postrojenjima (bioelektranama – toplanama) koje može proizvesti naša industrija.

Izvoz ogrijevnog drva je u stalnom porastu

Slika 2: Izvoz ogrijevnog drva je u stalnom porastu

Projektom Solarizacije predlaže se gradnja oko 100.000 krovnih solarnih elektrana snage 10 kW, što ukupno iznosi 1.000 MW (oko ?etvrtina instalirane snage EES Hrvatske).

Realizacijom oba projekta, osim zapošljavanja znatno bi se smanjio uvoz elektri?ne energije, kako je kvalitativno pokazano na slikama 2 i 3, na temelju dnevnog dijagrama optere?enja elektroenergetskog sustava na dan 1.10.2012.

Pokrivanje dnevnog dijagrama optere?enja na dan 1.10.2012.

Slika 3: Pokrivanje dnevnog dijagrama optere?enja na dan 1.10.2012.

Tog dana, se optere?enje zadovoljilo proizvodnjom u NE Krško, našim TE i HE, neznatnom proizvodnjom u VE, a ostali dio uvozom.

Na slici 3 prikazan je slu?aj pokrivanja dijagrama optere?enja da smo u sustavu imali oko 200 MW bioelektrana – toplana (BE-TO) i oko 1.000 MW krovnih SE. Angažmanom BE-TO ne bi se trošilo fosilno gorivo u TE, a angažmanom SE znatno bi se smanjio uvoz za vrijeme 'prve špice'.

Kada bi se gradnjom VE uvjetovala izgradnja bazena gornje i donje vode, tj. reverzibilnih hidroelektrana, energija vjetra ne bi ugrožavala stabilnost sustava nego bi se (na korist investitora i EES) za vrijeme viška vjetra punio gornji bazen i praznio u vrijeme skuplje elektri?ne energije (druga 'špica'). Razvoj Nove energetike na podru?ju Hrvatske omogu?it ?e spremanje elektri?ne energije osim u vodnom potencijalu i u kemijskom potencijalu elektro baterija kada bude razvijen sustav elektro vozila.

Izgradnjom 100.000 krovnih SE snage 10 kW smanjili bismo uvoz elektri?ne energije

Slika 4: Izgradnjom 100.000 krovnih SE snage 10 kW smanjili bismo uvoz elektri?ne energije

Pametnim ulaganjem u postrojenja koja koriste OIE, mogu?e je razviti doma?u industriju, ali se name?e pitanje:

Odakle sredstva za razvoj industrije?

Poznato je da strane banke i fondovi, op?enito strani kapital, nemaju interesa za razvoj naše tehnologije i industrije. Poznato je da u velikoj zaduženosti i slaboj ekonomiji koja nije u stanju vra?ati kamate na dignute zajmove, nemamo dovoljno vlastitih sredstava za investicije. Stoga se naša politika okrenula potragom za stranim investicijama, o?ekuju?i time riješiti problem zapošljavanja. Me?utim velike investicije ne zna?e i veliko zapošljavanje hrvatskih gra?ana, jer strani investitori žele ulaganjem u Hrvatskoj ostvariti profit i zaposliti svoju industriju, što u krajnjem slu?aju dovodi do otvaranja radnih mjesta tamo gdje se nalazi proizvodnja. Nije slu?ajno da zagovaranje i poticanje korištenja obnovljivih izvora rade industrijski razvijene zemlje koje time osiguravaju posao svojoj industriji.

Imamo sredstva iz fonda HROTE, koja se troše u skladu s Tarifnim sustavom, kojega je donijela Vlada RH 31.5.2012. godine. Prema tom sustavu ispla?uje se povlaštenom potroša?u poticajna cijena za kWh proizvedene elektri?ne energije, ovisno o tarifnim stavkama.

Tarifne stavke su fiksne i promjenjive. Fiksni dio temelji se na opravdanim troškovima poslovanja, izgradnje, zamjene, rekonstrukcije te održavanja postrojenja i razumnom povratu sredstava od investicije. Promjenljivi dio ovisi o mjerljivom doprinosu lokalnoj zajednici (gradovi i op?ine na podru?ju Republike Hrvatske), doprinosu razvoja gospodarske aktivnosti, zapošljavanju, razvoju javnih servisa i podizanju kvalitete života. Iznosi tarifnih stavki imaju obilježje operativne potpore promicanju elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije u elektroenergetsku mrežu.

Kolika sredstva HROTE stoje na raspolaganju? Uz uplate od 0,005 kn/kWh do kraja 2011. upla?eno je 673 mil kn [5] i kada bi se sva sredstva utrošila u otvaranje radnih mjesta, uz 50.000 €/RM, moglo bi se s vlastitim sredstvima godišnje otvoriti blizu 2000 radnih mjesta. Uz uplate od 0,015 kn/kWh otvorili bismo 6000 radnih mjesta, što bi bio novi trošak za gra?ane (umjesto sadašnjih 17 kn pove?ao bi se na 50 kn godišnje), ali ako bi se time pove?ala zaposlenost, gra?ani bi vjerojatno prihvatili pove?ani trošak. To upu?uje na pitanje:

Da li je mogu?a promjena Tarifnog sustava na na?in da se ulaganjem u OIE direktno poti?e otvaranje novih radnih mjesta? Dakako da je mogu?a ako je to opravdano i ako to želimo. Da je opravdano s gledišta pove?anja zaposlenosti nitko ne može osporiti budu?i da je pove?anje broja zaposlenih najve?i prioritet države Hrvatske. A da li to želimo, ovisi o stavu hrvatske politike u energetici.


Kako na zapošljavanje gleda hrvatska energetska politika?

Rekli bismo pozitivno jer se povlašteni proizvo?a? nagra?uje (s maksimalno 15% fiksne tarifne stavke) ako njegov projekt doprinosi razvoju gospodarstva, zapošljavanju, razvoju javnih servisa i podizanju kvalitete života. Nažalost, iznos poticaja je mali, a razlog se opravdava uop?enom kategorijom razvoja gospodarstva, javnih servisa i podizanja kvalitete života.

Drugi razlog poticaja je preuzeta obveza iz ciljeva EU da ?emo do 2020. barem 20% bruto neposredne potrošnje pokriti iz OIE i za 20% smanjiti emisiju stakleni?kih plinova, što se može zadovoljiti ako se poti?u strana ulaganja i strana oprema, ?ime se hrvatskim novcem poti?e strana industrijska proizvodnja i zapošljavanje. Takva je naša današnja praksa.

Uop?ena izjava na?elnice Sektora za energetiku Ministarstva gospodarstva, na 7. Hrvatskom danu biomase u Našicama na temu “Mogu?nosti regionalnog razvoja kroz pove?anje novostvorene vrijednosti energetskim korištenjem poljoprivredne i šumske biomase” [6].: 'Ve?a uporaba nekonvencionalnih obnovljivih izvora energije bit ?e poticana sredstvima potroša?a elektri?ne energije i potrebno je osigurati da ti izvori budu izravno u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva' ne daje naslutiti direktno poticanje otvaranja radnih mjesta i razvoj industrije.

U istom referatu dana je projekcija strukture obnovljivih izvora energije u 2020. godini (slika 4), s ukupno 23,5 TWh (84 PJ) proizvodnje energije u tri sektora: sektoru elektri?ne energije 9,2 %, transportu 2,2% i sektoru Toplinske i rashladne energije 8,6%.

Struktura obnovljivih izvora energije 2020. godini s ukupno ukupno 23,5 TWh

Slika 5: Struktura obnovljivih izvora energije 2020. godini s ukupno ukupno 23,5 TWh, izvor: [6]

Najve?i udio planira se na podru?ju hidroelektrana: 300 MW novoizgra?enih velikih HE i 100 MW malih HE, do 2020. godine.  Drugi obnovljivi izvor po veli?ini investicija je biomasa (140 MW), tre?i energija vjetra (1200 MW), dok je sun?eva energija planirana sa skromnih 45 MW. To je stav postoje?e energetske politike, koja se bitno razlikuje s Novom energetskom politikom koju predlaže URH.

Rezultati dosadašnje energetske politike u 7-godišnjem razdoblju pokazuje slika 5 iz koje ?itamo: (1) Stagnaciju proizvodnje iz malih HE, (2) Nagli porast proizvodnje iz VE, (3) Umjereni porast proizvodnje iz biomase, dok se proizvodnja iz ostalih OIE može zanemariti.

Proizvodnja iz poticanih izvora do 2010.

Slika 6: Proizvodnja iz poticanih izvora do 2010.

Rezultati o izgradnji postrojenja do kolovoza 2012. godine prikazani su u tablici 2.  Od 2004. do kolovoza 2012. priklju?eno je na mrežu ili ugovoreno ukupno 200 elektrana instalirane snage ukupno 350 MW. Proizvedena energija do 2010. Iznosila je 300 GWh godišnje (slika 5), a uz procjenu rada 1500 h/g, do kolovoza 2012. proizvodnja iz 200 elektrana iznosi svega 525 GWh godišnje, što je s obzirom na cilj 23,5 TWh do kraja 2020. godine, svega 1% ostvarenja.

Vrste elektrana Elektrane OIE koje isporu?uju energiju u mrežu Elektrane koje imaju ugovor s HROTE, ali nisu priklju?ene na mrežu
Broj elektrana Instalirana snaga [kW] Broj elektrana Instalirana snaga [kW]
Vjetroelektrane 9 129.750,00 6 136.000,00
Sun?ane elektrane 68 2.211,52 83 5.065,62
Hidroelektrane 2 30,00 1 220,00
Elektrane na biomasu 3 6.690,00 5 36.400,00
Elektrane na bioplin 7 6.135,00 5 5.000,00
Kogeneracijska postrojenja 3 10.493,00 1 1.000,00
Elektrane na deponijski plin 1 2.500,00 - -
Geotermalne elektrane - - 1 4.710,00
Ukupno 93 157.809,52 102 188.395,62

Tablica 2: Elektrane koje isporu?uju energiju u mrežu i elektrane koje imaju ugovor s HROTE (stanje kolovoz 2012.)

Zaklju?ak je jasan: Dosadašnja energetska politika nije davala veliki zna?aj gradnji postrojenja na OIE. Najve?i pomak postignut je u podru?ju VE zbog interesa stranih investitora, a što se ti?e broja zaposlenih ili angažmana doma?e industrije, rezultat je neznatan. Gotovo sva postrojenja proizvedena su izvan Hrvatske iako su poticana sredstvima hrvatskih gra?ana.

Krajnje  je  vrijeme  za  promjenu  energetske  politike!  Pozivamo  Vladine  organizacije  da podrže inicijativu URH-a, a posebno direktno poticanje otvaranja radnih mjesta Tarifnim sustavom te projekte Biotoplifikacije i Solarizacije Hrvatske.

Literatura:

1.   Gunter Pauli: 'Plava ekonomija', Katarina Zrinski, 2012.

2.   Robert Paši?ko, Sandra Vlaši?: 'Green jobs in Croatia', UNDP Croatia 2010.

3.   N. Dui?, G. Kraja?i?, T. Pukšec, B. ?osi?, T. Novosel, Iva Ri?an: Iskorištavanje obnovljivih izvora energije,  energetska  u?inkovitost  i  smanjenje  emisije  stakleni?kih  plinova  kao  pokreta?  razvoja 'zelene ekonomije' u Hrvatskoj do 2050., referat na 21.Forumu HED-a, Zagreb, 23.11.2012.

4.   Heidi Garrett-Peltier, Robert Pollin: 'How Infrastructure Investments Support the U.S. Economy: Employment, Productivity and Growth' Economy and Research Institute, January 2009., University of Massachusetts

5.   Nina Domazet: 'Ure?en sustav preduvjet je za pove?anje kvota za integrirane sun?ane elektrane', EGE  broj 1/2013

6.   Kristina ?eli?: Razvoj projekata biomase i politika poticaja OIE u Republici Hrvatskoj, 7. Hrvatski dani biomase, “Mogu?nosti regionalnog razvoja kroz pove?anje novostvorene vrijednosti energetskim korištenjem poljoprivredne i šumske biomase”,  Našice, 7. rujna 2012.

Tags:     Nova eneregtika      zapošljavanje      URH
Index ÄŤlanka
Zapošljavanje kroz Novu energetiku
Stranica 2
Stranica 3
Sve stranice
 
Komentari (1)
profinancialsa.com
1Ponedjeljak, 12 Lipanj 2017 10:53
becalicarmen
Nudimo zajam uz nisku kamatnu stopu od 3% i bez kreditne provjere, nudimo vam osobne zajmove, zajmove za konsolidaciju duga, kapital rizi?nog kapitala, poslovne zajmove, kredite za obrazovanje, stambeni krediti ili "zajmovi iz bilo kojeg razloga! Priliku da navedete iznos zajma koji je potreban, kao i trajanje koje si možete priuštiti, a to vam daje prave prilike da dobijete potrebna sredstva! Svaki zainteresirani podnositelj zahtjeva treba nas kontaktirati putem e-maila: becalicarmen@gmail.com

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?