Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nova razvojna energetika E-mail
Autor Edo Jerki?   
Utorak, 23 Listopad 2012 12:23

Udruga za razvoj Hrvatske (URH) djeluje od 2005 godine, s ciljem poticanja tehnološkog i kulturnog razvoja zemlje. Budu?i su za razvoj potrebna sredstva, URH se zalaže za razvoj Hrvatske na bazi vlastitih resursa: zemlje i mora, šuma i voda, ... URH je izuzetno aktivan na podru?ju energetike, te je kao takav po?eo zagovarati široku primjenu koncepta Nove energetike koja se bazira na maksimalnom korištenju obnovljivih izvora energije, energetskoj u?inkovitosti, zaštiti okoliša, toplinarstvu i gradnji pametnih mreža (smart grids). Zbog zajedni?kih interesa i promoviranja ovakvih rješenja, te energetske neovisnosti Obnovljivi.com su odlu?ili sura?ivati sa, i podržavati URH u zajedni?kim nastojanjima radi ostvarivanja spomenutih ciljeva. Stoga smo i cijelu jednu rubriku odlu?ili posvetiti upravo Novoj energetici.

NAŠ DOPRINOS RAZVOJU GOSPODARSTVA I IZLASKU IZ KRIZE

ENERGETIKA U SLUŽBI GOSPODARSKOG I DRUŠTVENOG RAZVOJA

Poznato je da energetika nije sama sebi svrha, nego je u funkciji gospodarskih projekata koji definiraju vrstu energije, njenu snagu i koli?inu. Ulaganja u energetiku mogu, ali i ne moraju potaknuti gospodarstvo Hrvatske, koje ima prvenstveni zadatak pove?ati zaposlenost i uvesti nove tehnologije, radi pove?anja produktivnosti.

Postoje?a energetika osigurava struju iz ‘uti?nice’ s gotovo 100% sigurnoš?u, ali Potroša?i nemaju utjecaja na energetsku politiku niti na cijenu energije, koju vode veliki sustavi s monopolisti?kim položajem. Rezultat je poznat:

 1. Energija se troši neu?inkovito
 2. Fosilna goriva se bezobzirno eksploatiraju
 3. Okoliš se zaga?uje
 4. Cijena je u porastu

 

Svijet nalazi rješenje u novom konceptu koji po?iva na:

 1. Maksimalnom korištenju Obnovljivih Izvora Energije (OIE)
 2. Energetskoj u?inkovitosti (Energetski neovisna podru?ja i zgrade)
 3. Zaštiti okoliša
 4. Toplinarstvu (Biotoplifikacija Hrvatske)
 5. Gradnji Pametnih mreža (Smart grid)

 

ODRŽALI SMO 7 SAVJETOVANJA

 1. Javna rasvjeta–10 godina u vlasništvu lokalne zajednice, Crikvenica, 17.-18. 04.2008.
  1. Toplifikacija naselja na obnovljive izvore energije, Sisak 20. - 21.11. 2008.
  2. Komunalna energetika, Crikvenica, 1.- 2. 10. 2009.
  3. Ruralni razvoj na temelju obnovljivih izvora energije, Osijek 17.- 18. 12. 2009.
  4. Javna rasvjeta 2010., Crikvenica, 7. 5. 2010.
  5. Biotoplifikacija Hrvatske, Vinkovci, 10.-11. 11. 2011.
  6. Toplinarstvo – energetska šansa Hrvatske, Zagreb, 19.-20.4. 2012.

 

NAJAVLJUJEMO

8. Savjetovanje na temu 'NOVA ENERGETIKA'

Vodice, 22. i 23. studenog 2012., hotel Olympia

Teme:

 1. NOVA ENERGETIKA - izazov današnjice
 2. KOMUNALNA ENERGETIKA - integracija energetske djelatnosti u gradovima
 3. JAVNA RASVJETA - iskustva Grada Zagreba u održavanju JR
 4. ODVODNJA  -  suvremeni na?in rješavanja odvodnje
 5. ELEKTRO VOZILA - razvoj i primjena e-vozila od bicikla do automobila

 

INICIRALI SMO 'BIOTOPLIFIKACIJU HRVATSKE'

projekt energetskog korištenja šuma i izdali odgovaraju?u publikaciju

Projektom se predvi?a izgradnja mreže energana na biomasu i toplinskih mreža u hrvatskim naseljima uz:

 1. Korištenje šumske biomase i ostataka prerade drva
 2. Proizvodnju el. energije i topline za grijanje stambenih, javnih i privrednih objekata
  1. Trajno zaposlenje u pribavljanju biomase, gradnji i održavanju postrojenja i funkcioniranju  toplinskih sustava
  2. Gospodarski razvoj regija na bazi vlastitog energetskog resursa

 

OSIGURAJMO EGZISTENCIJU NAŠOJ DJECI

Imamo lijepu zemlju, uspjeli smo je obraniti, postali smo me?unarodni subjekt, ulazimo u Europsku asocijaciju. Sve to nam daje osnovu za zadovoljstvo, ali nam prijeti opasnost da u Lijepoj Našoj ne možemo osigurati sredstva za život našim gra?anima. Imamo preko 300.000 nezaposlenih, a novih 8.000 mladih završilo je školovanje i otišlo na Burzu.

 

HRVATSKA ŠANSA

Hrvatska koja je bogata obnovljivim izvorima energije (OIE) ima u tome svoju šansu, ako ih koristi na na?in da s njima gospodari u interesu pove?anja zaposlenosti i društvenog razvoja. Tome cilju ne doprinose svi OIE jednako, osobito ako se u obzir uzme zapošljavanje doma?e industrije.

OIE su sirovinska baza, to je naša šansa da na temelju nje usvojimo novu tehnologiju i reindustrijaliziramo zemlju. Kako?

Najbolji na?in je zaposliti postoje?u industriju, koja ?e time akumulirati sredstva za usvajanje nove tehnologije. Oslanjane na strane partnere i strane investicije ne zna?i neminovno zapošljavanje naših ljudi (dobar su primjer vjetroelektrane), budu?i da strani partner i banke koje ga prate investiraju u prvom redu da zaposle svoje kapacitete i ostvare profit, koriste?i naše poticaje, lokacije i sirovinu.

Ako izvozimo sirovinu (ogrjevno drvo), ako opremu za kogeneracijska postrojenja uvozimo, a ne koristimo našu postoje?u industriju, smanjujemo šansu za razvoj. To se danas doga?a zato što prevladava privatni interes, a to nije dobro.

 

U KORIŠTENJU NACIONALNOG RESURSA DRŽAVNI INTERES PREDNJA?I PRIVATNOM

ODAKLE SREDSTVA?

U (prividnom) nedostatku vlastitih sredstava okrenuli smo se pretežito stranim ulaganjima, koja uvijek ne daju doprinos zapošljavanju u Hrvatskoj.

Javno se govori da je za otvaranje jednog radnog mjesta potrebno u energetska postrojenja  investirati oko 100.000 €,  što vrijedi ako se oprema proizvodi u Hrvatskoj i ako se koristi doma?e gorivo. Poznato je da na:

-       proizvodnju opreme otpada oko 80% investicija i na gradnju oko 20% u trajanju gradnje postrojenja ( 2-4 godine),

-       da za vrijeme rada postrojenja (oko 25 godina) na gorivo otpada oko 80% troškova,  a na  pogon postrojenja i održavanje oko 20% ..

Ako se oprema ne proizvodi u Hrvatskoj i ako se ne koristi doma?e gorivo, investicijska ulaganja ne?e u tolikoj mjeri doprinijeti zapošljavanju u Hrvatskoj! U tom slu?aju umjesto investicije od 100.000 € po novom radnom mjestu, trebat ?e za otvatanje jednog radnog mjesta investirati 5 puta više, dakle pola milijuna €.

 

SREDSTVA FONDA HROTE-a

Na svaki kWh potrošene elektri?ne energije naši gra?ani ulažu pola lipe u Fond kojim gospodari HROTE (Hrvatski operator tržišta), s ciljem davanja povlastica za proizvodnju elektri?ne energije iz OIE.

?injenica je da Hrvatska daje poticaje, lokacije, vjetar, sunce, biomasu, termalnu energiju, a što dobiva?  Ovisi o vrsti postrojenja, a odgovor se indirektno može dobiti iz ?injenice da investiraju, pretežito strani ulaga?i, bilo direktno (vjetroelektrane) ili indirektno plasmanom svoje opreme u postrojenja na biomasu.

Da li se sredstva koriste za otvaranje radnih mjesta u Hrvatskoj?

Prema informacijama iz Ministarstva gospodarstva planira se do 2020. odnosno 2030. godine izgraditi:

 • 1200 MW u vjetroelektranama (2000 MW do 2030. godine),
 • 140 MW u elektranama na biomasu (420 MW do 2030. godine),
 • 40 MW u TE na komunalni otpad (60 MW do 2030. godine),
 • 20 MW u geotermalnim elektranama (30 MW do 2030. godine),
 • 45 MW u sun?evim elektranama (250 MW do 2030. godine),
 • 100 MW u malim hidroelektranama (140 MW do 2030. godine)

 

što prema gruboj procjeni iznosi do 2020. godine oko 4 milijarde €, a do 2030. godine još toliko. Ako bismo  sve proizveli u Hrvatskoj mogli bismo do 2020. godine otvoriti 40.000 novih radnih mjesta, a do 2030. 80.000 radnih mjesta. Nažalost dosadašnja praksa pokazuje da su najve?a ulaganja u vjetroelektrane, ?ijom se gradnjom gotovo ne otvaraju nova radna mjesta. Jednako tako u postrojenjima na biomasu koristi se u pravilu strana oprema, dok naši proizvo?a?i preživljavaju zara?uju?i svoj kruh u inozemstvu na poslovima gotovo bez akumulacije.

Kako bi se ulaganjem u OIE otvorio što ve?i broj radnih mjesta u Hrvatskoj, URH predlaže da se poti?u oni objekti kod kojih je najmanji odnos:

 

ULAGANJE (u milijunima € )
________________________________________
BROJ NOVIH RADNIH MJESTA U HRVATSKOJ

Tags:     URH      Udruga za razvoj Hrvatske      Nova energetika      Nikola ?upin
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?