Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 08 Prosinac 2013 15:40

Hrvatski ogranaka CIRED-a i Hrvatska komora inženjera elektrotehnike održavaju seminar "Napredni dom i aktivan kupac kao sastavnice naprednih mreža" u Zagrebu u Hotelu Antunovi?, 19. prosinca 2013. godine.

Uvod u sadržaj Seminara

Nezaustavljiva izgradnja i korištenje obnovljivih izvora energije kolebljive primarne snage, pove?anje njihovog udjela u podmirenju bruto potrošnje i pove?anje potrošnje elektri?ne energije u budu?nosti, zahtijevaju nove odgovore na pitanja o u?inkovitom ustroju i pogonu takvog elektroenergetskog sustava.

Uporaba obnovljivih izvori energije kolebljive primarne snage ?ine opskrbu elektri?nom energijom dugoro?no održivom, ali zbog nesukladnosti njihove proizvodnje u odnosu na ponašanje i potrebe korisnika elektri?ne energije, nastaju problemi za uravnoteženje elektroenergetskog sustava. Dakako, ovaj ?e problem u nas biti posebno naglašen u budu?nosti, kada udjel proizvodnje obnovljivih izvora u odnosu na ukupnu bruto potrošnju postane velik.

Potporni stup za održivost opskrbe s velikim udjelom izvora obnovljive energije, ali s kolebljivom proizvodnjom, jest aktivna uloga kupca kroz prilagodbu njegove potrošnje. To zna?i kako se mora potrošnja kupaca objediniti u cjelokupni sustav opskrbe, a najbolji na?in za uskla?enje ponašanja kupaca, promatrano kroz potrošnju elektri?ne energije u naprednom EES, nalazi se u aktivnom postupku upravljanja energijom i potrebama za njom.

Izlaz se vidi u promjeni na?ina korištenja elektri?ne energije kod jedne velike skupine kupaca, a to su ku?anstva. Rješenje je u promjeni doskorašnjeg pristupa u odnosu proizvodnja – potrošnja elektri?ne energije. Pogon elektroenergetskog sustava morat ?e biti vo?en novom filozofijom i strategijom koja ?e zna?iti obrat sa sadašnje "potrošnji usmjerene proizvodnje" na filozofiju "proizvodnji usmjerene potrošnje".

Takvim sadržajem obnovljivih izvora distribucijska mreža doživljava evoluciju iz pasivne u aktivnu, što prate izazovi koji se sigurno mogu prevladati samo ako se na svim razinama sustava pristupi osmišljenim i usuglašenim pothvatima koji su tehni?ki djelotvorni i gospodarski opravdani, dakako, ra?unaju?i i na sposobnost ?ovjekove stru?ne pronicljivosti.

Pogon aktivne distribucijske mreže, koju obilježavaju burni tokovi energije, traži aktivnu ulogu operatora distribucijskog sustava u uklju?ivanju proizvo?a?a i kupaca u aktivan rad s mrežom. Za takav pristup i pothvat potrebno je utvrditi mjerila aktiviranja, mjesto i razine željenog utjecaja kao i na?in. Osim aktivnog utjecaja na mrežu, nezaobilazno je aktivnom ulogom kupca i proizvo?a?a utjecati i sudjelovati u zbivanjima na tržištu elektri?ne energije.

Time se omogu?uje snažnije i u?inkovitije korištenje lokalno raspoloživih izvora primarne energije za proizvodnju elektri?ne energije u distribucijskoj mreži, a da se pritom zadrže kakvo?a i sigurnost opskrbe kupaca na razini sustava. Tako?er, aktivnom ulogom kupca s jedne se strane koriste za kupca povoljne tržišne okolnosti, a s druge pak strane se omogu?uje u korist kupca utjecati na tržišne odnose.

Takvi zahtjevi ?ine opskrbu elektri?nom energijom složenom. Složenost sustava opskrbe problem je koji potom doti?e i postaje problem mreže, a on se može riješiti samostalnoš?u odnosa na razinama mreže, a to se pak može ostvariti jedino kada cjelokupni sustav povezanih struktura mreže djeluje pametno i uskla?eno. To zahtijeva napredne sastavnice i vo?enje pogona mreže, pojednostavljeno, napredne mreže moraju biti stvarane kao dodatni stup budu?e opskrbe utemeljene na distribuiranim izvorima.

Ipak, u?inci naprednih rješenja u mreži bit ?e umanjeni bez naprednih rješenja na mjestu potrošnje, u kup?evom domu, a ostvarenje napredne ku?e u energetskom smislu je apsolutno tehnološki izazov, po?evši od projektiranja, preko proizvodnje naprednih trošila, izvedbe elektri?nih instalacija, uspostave mreže i komunikacija, do ra?unalnih programa. Važnost razvoja naprednih instalacija podcrtava se kada neko ku?anstvo koristi mrežu kao kupac, ali i kao mali proizvo?a? elektri?ne energije (sun?ane elektrane na krovištu, male ku?ne kogeneracijske elektrane...), a to vrijeme je tu, ?ujemo njegove korake, pred našim je vratima. Donedavno se instalacija kupca s trošilima nije smatrala sastavnicom EES-a, a danas to postaje sve manje održivo stanovište.

I tako se rodi trojstvo elektroenergetskog sustava, napredne mreže – napredna mjerenja – napredni dom, koje za EES nisu sve, ali bi bez njih EES mogao biti ništa.

Cilj i namjena Seminara

Cilj seminara jest rasvjetliti okolnosti i posljedice za pogon cijelog EES kao i distribucijskog sustava, kad se postigne veliki udjel izvora obnovljive energije s kolebljivom primarnom snagom u podmirenju bruto potrošnje. Me?u izazovima takvog stanja cilj je potrebno obraditi prilog uravnoteženju EES doprinosima iz distribucijskog sustava kao što je premještanje proizvodnje i potrošnje u povoljno podru?je dnevnog dijagrama optere?enja pohranom i upravljanjem potrošnjom kroz aktivnu ulogu kupca. Kroz posebne teme seminara obraditi ?e se tehnologijska rješenja u domu kupca i kupca – proizvo?a?a, kao što su napredna mjerenja, komunikacijska i informati?ka su?elja, napredna trošila i spremnici za pohranu energije, odnosno sve ono što predstavlja potporni stup za ostvarenje kup?eve aktivne uloge. Kroz primjere pilot projekata i prakti?nih rješenja cilj je ukazati kako napredni dom nije tlapnja ve? stvarnost.

Posebnom analizom stanja cilj je dati mišljenje o prilici doma?e proizvodnje i poduzetništva, te osvojiti konkurentnu poziciju u podru?ju projektiranja, proizvodnje i izgradnje sklopovskih i ra?unalnih sastavnica u naprednom domu.

Cilj rada je i kroz naglaske pojedinih tema seminara objasniti bit izraza koji se ponekad nedosljedno koriste u stru?nim raspravama (kratice: DSI, DSM, DSR).

Seminar je namijenjen široj stru?noj javnosti koja se bavi obnovljivim izvorima energije s gledišta investitora, projektanata proizvodnih postrojenja, operatora distribucijske mreže, vo?enjem EES, strateškim planiranjem u elektroenergetici, ... Tako?er, seminar ?e otkriti nekolicinu vidika za proizvo?a?e trošila elektri?ne energije za ku?anstva, opreme za elektri?ne instalacije za ku?anstva i proizvo?a?e sklopovske i programske opreme IK tehnologije. Korisnost ovog programa je svakako i za stru?njake regulatorne agencije i operatora tržišta, kao i zakonodavcima iz podru?ja energetike. Sadržaj seminara ?e koristiti svakom stru?njaku koji sada ili ?e sutra sudjelovati u najmanjem segmentu kreiranja odnosa prema izgradnji obnovljivih izvora kolebljive primarne snage u funkciji kvalitetne opskrbe elektri?nom energijom u RH u budu?nosti, a kako bi se vidjelo da za probleme s nare?enim izvorima ima prihvatljivih rješenja.

Sadržaj Seminara  je slijede?i:

Tema 1:

IZAZOVI TEHNI?KOG I ENERGETSKOG OBJEDINJAVANJA DISTRIBUIRANIH IZVORA U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV

Damir Karavidovi?, dipl.ing.; HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Tema 2:

ZNA?AJKE KORIŠTENJA ELEKTRI?NE ENERGIJE U KU?ANSTVIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ I UPRAVLJANJE POTROŠNJOM

dr.sc. Minea Skok, dipl.ing.; Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb

Tema 3:

POHRANA VIŠE RASPOLOŽIVE ENERGIJE I NJENO NAKNADNO KORIŠTENJE

Hrvoje Keko, dipl.ing.; Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb

Tema 4:

NAPREDNO UPRAVLJANJE SNAGOM (DMS) KROZ KONCEPT VIRTUALNE ELEKTRANE

Josip Toši?, dipl. ing.; Siemens d.d.

Tema 5:

SAMOOPSKRBA KUPCA U NOVOM ENERGETSKOM ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE HRVATSKE

mr.sc. Zlatko Zmijarevi?, dipl.ing., Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA)

Tema 6:

NAPREDNA MJERENJA U FUNKCIJI AKTIVNE ULOGE KUPCA U UPRAVLJANJU SNAGOM (DSR)

mr.sc. Zdravko Lipoš?ak, dipl.ing.; HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Tema 7:

TEHNOLOGIJA OSTVARENJA NAPREDNOG DOMA I PRILAGODLJIVOST POTROŠNJE KUPCA

Damir Karavidovi?, dipl.ing.; HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Tags:     napredne mreže      seminar      antunovi?      napredni dom      aktivan kupac
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?