Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Na?ini pretvorbe energije vodotoka u elektri?nu energiju E-mail
Autor Leo Jerki?   

Hidroelektrane su postrojenja u kojima se potencijalna energija vode pretvara u mehani?ku energiju vrtnje rotora, a zatim u elektri?nu energiju u generatoru. Snaga koju hidroelektrana razvija ovisi o neto padu vode, odnosno razlici razine gornje vode (zahvat) i donje vode (turbina), umanjenom za hidrauli?ke gubitke prilikom protoka vode.

Prema na?inu koritenja vode hidroelektrane se dijele na:

  • akumulacijske - voda se akumulira kako bi se mogla koristiti kada je potrebnija
  • proto?ne - voda se iskoritava kako dotje?e, nema akumulacije
  • reverzibilne ili crpno-akumulacijske

Prema visini pada vodotoka, odnosno visinskoj razlici izme?u zahvata i ispusta vode hidroelektrane se mogu podijeliti na:

  • niskotla?ne - pad do 25 m
  • srednjetla?ne - pad izme?u 25 i 200 m
  • visokotla?ne - pad ve?i od 200 m

Prema udaljenosti strojarnice od brane hidroelektrane se dijele na:

  • pribranske - strojarnica smjetena neposredno uz branu
  • derivacijske - strojarnica smjetena podalje od brane


Index članka
Na?ini pretvorbe energije vodotoka u elektri?nu energiju
Osnovni dijelovi hidroelektrana #1
Osnovni dijelovi hidroelektrana #2
Osnovni dijelovi hidroelektrana #3
Osnovni dijelovi hidroelektrana #4
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?