Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

Zna?aj i vizija energije valova i plime i oseke u budu?nosti E-mail
Autor Leo Jerki?   

Tehnologije za iskoritavanje energije valova i energije plime i oseke su jo uvijek u za?ecima svog razvoja, tako da se o?ekuje da ?e oba ta izvora energije u budu?nosti imati zna?ajnu ulogu i udio u razvoju obnovljivih izvora energije na svijetu.

Energija valova nije jednoliko rairena u svim dijelovima svijeta. Najve?a stopa iskoristivosti tog oblika energije se o?ekuje na zapadnoj obali kotske, u sjevernoj Kanadi, junoj Africi, Australiji i na sjeverozapadnoj obali sjeverne Amerike. Ukupni potencijal energije valova je ogroman i procjenjuje se na 1 do 10 TW, od ?ega se prakti?no moe iskoristiti samo dio. Procjenjuje se da je iskoristivi potencijal energije valova na svijetu oko 2 TW. Valovi su prili?no predvidljiva prirodna pojava, tako da se njihovo kretanje i snaga naj?e?e mogu to?no procijeniti i do 5 dana unaprijed. Najbolji valovi za iskoritavanje u energetske svrhe nastaju u zonama izme?u 30 i 60 stupnjeva geografske irine gdje se javljaju velike oluje. Val, tj. voda ima puno ve?u gusto?u od vjetra, tj. zraka (cca. 850 puta), te su zbog toga potrebni puno manji ure?aji za proizvodnju jednake koli?ine energije u odnosu na vjetroagregate.

U svijetu postoje mnogi potencijalni projekti za iskoritavanje energije valova u razli?itim stupnjevima razvoja. U Oregonu, SAD se razvija PowerBuoy tehnologija primjenom bova koje se postavljaju do 8 kilometara od obale gdje je dubina mora do 60 metara. Tehnologija Pelamis je ve? komercijalno testirana (u Portugalu), a ima izgled zmije. Wave Dragon ima ruke koje fokusiraju vodu preko rampa u rezervoar a onda ta voda pomo?u gravitacije odlazi nazad u more te pri tome pokre?e generatore. U Australiji se razvija CETO tehnologija, u Irskoj se razvija Wavebob, a u Izraelu se razvija poseban agregat koji koristi vertikalno micanje bova blizu obale.

Ukupno postoji zna?ajan broj tehnologija koje se razvijaju i koje imaju komercijalnog potencijala, a zbog potrage za alternativnim i ?istim energijama sada te tehnologije imaju i financijsku potporu, tako da su stvoreni svi preduvjeti za svijetlu budu?nost razvoja tehnologija za koritenje energije valova. A s vremenom je cilj da te tehnologije postanu i komercijalno iskoristive, kao to je to danas energija vjetra.

Wave dragon
Wave dragonIndex članka
Zna?aj i vizija energije valova i plime i oseke u budu?nosti
Energija plime i oseke
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?