Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

E-mail
Autor Leo Jerki?   

Energija plime i oseke je jedan od najstarijih tipova energije koju koriste ljudi. Ta energija ne zaga?uje okoliš, pouzdana je i lako predvidljiva za razliku od energije vjetra i valova. Sama energija plime i oseke se može koristiti na dva na?ina:

  1. grade?i polupropusne brane preko estuarija sa visokom plimom
  2. korištenjem toka plime i oseke na otvorenom moru

 

Glavni nedostatak ovog oblika energije su veliki kapitalni troškovi jer se redovito radi o ogromnim projektima koji zahva?aju velika podru?ja, pa kao i sa velikim projektima hidroelektrana može do?i do narušavanja okoliša, tj. ekosustava. Drugi problem je ograni?eni dnevni rad od 10 sati koliko traju izmjene plime i oseke.

Energija valova je nestalni (intermitentni) izvor energije koji nastaje kretanjem površinskog sloja oceana (mora) u vertikalnom smjeru i obilježena je visinom i brzinom kretanja tog sloja. Kineti?ka energija valova je ogromna. Oni svoju energiju dobijaju od vjetra koji puše po površini oceana (mora) i nastaje iz solarne energije, te mogu prenositi uhva?enu energiju tisu?ama milja bez gubitaka.  Energija valova je dostupna u svakom trenutku, samo se mijenja njen intenzitet.

Energija vala
Energija vala (izvor: http://greenzoneenergy.com/)

 Index ÄŤlanka
Iskorištavanje energije valova i plime i oseke u energetici
strana 2
strana 3
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?