Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Obnovljivi izvori energije

E-mail
Autor Leo Jerki?   

Energija oceana, tj. plime i oseke, te valova je još uvijek relativno slabo istraženo i iskorišteno podru?je proizvodnje energije. I dok je energija plime i oseke relativno rijetko korištena, ipak njena povijest seže sve do doba antike, kad se sli?no kao i energija vodotoka po?ela upotrebljavati u prvim mlinovima s vodenim kota?em. S druge strane korištenje energije valova je prvi puta zabilježeno tek u 18. stolje?u. Ulaskom u doba velikog prodora obnovljivih izvora energije ova dva izvora energije mogu igrati zna?ajnu ulogu u energetskom miksu budu?nosti, pogotovo u državama smještenim na velikim svjetskim oceanima.

Povijest energije valova:

Iako je bila poznata još iz doba antike, energija valova nije bila posebno iskorištavana sve do 18. stolje?a kada je u Parizu Monsieur Girard sa sinom podnio prvi prijedlog za patentna prava na stroj za iskorištavanje te energije. To je bio prvi od patenata u tom polju. Od 1855. do 1973. je prijavljeno 340 patenata za iskorištavanje energije valova samo u Velikoj Britaniji.

Prvo pravo korištenje energije valova se desilo 1910. kada je Bochaux-Praceique konstruirao ure?aj za pretvorbu energije valova u elektri?nu energiju da bi osvijetlio svoju ku?u u blizini Bordeauxa, Francuska. To je bio prvi ure?aj za pretvorbu energije valova u elektri?nu energiju koji se temeljio na osciliranju vode u cijevi.

Val
Val

Moderno znanstveno istraživanje energije valova je po?elo 1940-ih kada je Yoshio Masuda po?eo testirati razli?ite koncepte pretvorbe energije valova, a dosta tih ure?aja se koristilo za napajanje svjetionika.


1973. sa dolaskom velike naftne krize je pove?ano zanimanje za svim alternativnim oblicima energije uklju?uju?i i energiju valova. Nekoliko vlada je tada sponzoriralo programe za razvoj te tehnologije, posebno u Japanu, Norveškoj i Velikoj Britaniji. Ovi programi su doživjeli zna?ajan uspjeh u razvoju tehnologije i njihova postignu?a su bila impresivna, te su u tim zemljama bili postavljeni i razli?iti prototipovi takvih elektrana na energiju valova (na slici dolje se vidi jedna takva elektrana na otoku Toftestallen u Norveškoj). Zbog tih programa su se i mnoga sveu?ilišta po?ela baviti razvojem takvih projekata u što su se uklju?ili i neki poznatiji znanstvenici, kao što su Stephen Salter, Kjell Budal, Johannes Falnes, Michael E. McCormick, David Evans, Michael French, John Newman i Chiang c. Mei. 1979. je u Göteborgu u Švedskoj održan i prvi simpozij o korištenju energije valova koju je pohodila ve?ina tih stru?njaka.

Elektrana na valove
Tofestallen, Norveška – elektrana na valove (izvor: http://www.uni-leipzig.de/)

Padom cijena nafte 1980-ih je ve?ina tih programa ostala bez financiranja tako da je došlo do zastoja u razvoju daljnjih elektrana, koje unato? mnogo truda nisu postale komercijalno isplative tokom 1970-ih.

Od sredine 1990-ih došlo je do novog uzleta energije valova, koji uglavnom predvode male inženjerske tvrtke. Kao rezultat toga, gradi se ve?i broj projekata diljem svijeta i uglavnom su ograni?eni na nekih 2 megavata po projektu. A s obzirom da više nisu sponzorirani od strane vlada, fokusiraju se na ekonomsku isplativost i tehnologiju.

Prva komercijalna elektrana na valove otvorena je 2008. u Portugalu i zove se Aqucadora Wave Park. Nažalost projekt je propao krajem iste godine. Razvijaju se i projekti u Škotskoj, Engleskoj, Australiji i drugim zemljama.


Povijest energije plime i oseke:

Povijest energije plime i oseke seže u doba antike. Najstariji dokaz korištenja energije plime i oseke datira iz otprilike 900. g., ali prili?no je sigurno da postoje i prethodnici koji nikada nisu otkriveni. To rano korištenje plime i oseke se odvijalo na na?in da su se koristili prirodni rezervoari plime i oseke, tako da bi se sagradila brana preko rezervoara, te bi se tada ispuštala voda kroz vodeni kota? ili neki sli?an ure?aj za prenošenje energije. Tako dobijena energija se uobi?ajeno koristila za mljevenje pšenice u brašno. Energija se na takav na?in naj?eš?e mogla koristiti dva puta dnevno na 2-3 sata. U Hayleu, Engleska je energija plime i oseke ?ak korištena da „napravi plovnim“ kanal koji se redovito punio tako sa?uvanom vodom za vrijeme plime.

Energija plime i oseke
Mlin na plimu i oseku u Brehatu, Francuska (izvor: http://sanford-soccer-net.blogspot.com/2009/02/mill_03.html)

Do 1960-ih je energija plime i oseke kona?no postala dovoljno razvijena da se izgradi prva prava elektrana na energiju plime i oseke. Smještena je u blizini mjesta St. Malo, Francuska i to u pokrajini Bretanji gdje je postojao i ve?i broj mlinova na plimu i oseku. Ta elektrana na plimu i oseku koristi 24 komada 10 megavatnih turbinskih generatora cijevastog tipa. Instalirana je 1965. i od tada je u pogonu do danas. Elektrana se zove La Rance, a razlika plime i oseke na toj lokaciji doseže i više od 14 metara.


 

LaRance elektrana na plimu i oseku
La Rance brana

Druga komercijalna elektrana na plimu i oseku je postavljena u Annapolis Royaleu, Kanada kako bi dokazala funkcioniranje STRAFLO turbine. Postoje i manje brane postavljenje po svijetu koje nisu napravljene za komercijalne svrhe.

Tokom naftne krize, isto kao i kod energije valova mnogo je rješenja i projekata na plimu i oseku bilo u razno raznim istražnim fazama, uklju?uju?i i 8640 megavatni Severn Tidal, koji ima 13 metarsku razliku plime i oseke. Nažalost projekt je obustavljen 1987. zbog „ekonomskih problema“.

S porastom cijene goriva i ovi projekti danas postaju sve isplativiji, te su ponovno postali aktualni. Razmatraju se projekti u Velikoj Britaniji, Rusiji, Sjevernoj Americi i drugim zemljama.

Hrvatska za oba ova izvora energije, s današnjim stanjem tehnologije nema gotovo nikakvih potencijala. Razlike plime i oseke se kre?u u granicama od otprilike jednog metra, a Jadransko more nije poznato ni po velikim valovima, te se ne predvi?a implementacija takvih projekata u Jadranskoj regiji.

Tags:     energija oceana      valovi      plima i oseka      povijest korištenja
Index ÄŤlanka
Povijest korištenja energije valova i plime i oseke
Povijest energije valova #2
Povijest energije plime i oseke #1
Povijest energije plime i oseke #2
Sve stranice
 

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?