Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor   
Utorak, 29 Studeni 2011 01:00

U svim se odgovorima isti?e važnost obrazovanja za društvo op?enito. HSLS i saborska zastupnica SDP-a Mirela Holy govore o op?enitim problemima obrazovnog sustava u Hrvatskoj u smislu povezivanja istoga s industrijskim sektorom i njegovim potrebama, dok se HSS posebno osvr?e na zaštitu okoliša i potrebu takve edukacije od najranije dobi.

Kakvo je Vaše mišljenje o postoje?im edukacijskim (osnovno, srednje i visokoškolskim) programima i kapacitetima vezanim za energetiku i obnovljive izvore energije? Kakva je Vaša vizija tih kapaciteta? Parlamentarni izbori 2011.

HSLS

Bitno je prepoznati da napori u razvijanju i implementaciji OIE uglavnom proizlaze iz pove?ane društvene svijesti o potrebi zaštite okoliša i provedbi principa održivog razvoja. Klju?nu ulogu u stvaranju kriti?ne mase svijesti i želje za promjenama ima obrazovni sustav.

U tom pogledu obrazovni sustav na razini osnovne i srednje škole mora kvalitetno educirati o važnosti zdravog okoliša, aktualnim problemima s okolišem, te na?inima rješavanja i ublažavanja tih problema, uklju?uju?i i održivi razvoj.

Kapaciteti u visokoškolskom obrazovanju postoje no ono je loše utilizirano zbog svoje kompartmentaliziranosti gdje naglasak nije stavljen na suradnju i me?uodnos razli?itih profesija bitnih za implementaciju održivog razvoja. Visokoškolsko obrazovanje mora ponuditi interdisciplinarni pristup koji bi omogu?io razvijanje kvalitetnih i sveobuhvatnih rješenja, te povezati obrazovni i industrijski sektor ?ime bi se obrazovanje stavilo o funkciju gospodarskog razvoja.

HDSSB

Edukacijski programi i kapaciteti su nedostatni, iako u posljednjih nekoliko godina ima nekih pomaka. To je svakako vrlo bitan segment obzirom na zna?aj edukacije u razvitku svijesti ljudi koja je vrlo bitna za uspješnost bilo kojeg projekta. Obzirom na specifi?nost programa smatramo da bi trebalo u suradnji s nevladinim sektorom osmišljavati edukacijske programe koji bi nadopunjavali redovan obrazovni program. Za takve projekte se mogu koristiti sredstva fondova EU, a svakako je zanimljivije i efikasnije sudjelovati na radionicama, tribinama i drugim vrstama projekata nego na redovnoj nastavi.

HSS

Postoje?i edukacijski programi po?evši od najnižih razreda osnovne škole imaju kroz razli?ite razine konstantu edukaciju o glavnim postulatima održivog razvoja koji uklju?uje promoviranje brige za okoliš i u?inkovitu uporabu resursa (od kurikuluma prirode, biologije, fizike, kemije pa sve do etike i filozofije). Usmjereni visokoškolski programi moraju nuditi sagledavanje osnova i širine te problematike. Problem ostaje prakti?na primjena tih znanja što se u najrazvijenijim državama provodi putem izrade završnih radova na konkretnim projektima, pa ?ak i gospodarskim. To je i kod nas, na pojedinim fakultetima i institutima prisutno, samo nažalost u daleko manjem obliku no što bismo željeli. Kvalitetne projekte mora se osmisliti, za njihovo financiranje mora se boriti, a kvaliteta projekata (kao i njihovo financiranje) ovisi o kvaliteti znanstvenog kadra koje na fakultetima provodi edukaciju.

Mirela Holy, saborska zastupnica SDP-a i predsjednica Savjeta za zaštitu okoliša SDPH

 

Nemam puno saznanja o postoje?im edukacijskim  programima i kapacitetima vezanim za energetiku i obnovljive izvore energije. Poznajem dosta doma?ih stru?njaka s FER-a i Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, ali i iz drugih dijelova Hrvatske koji su vrsni poznavatelji ove problematike, a mislim da su spomenuti fakulteti i vani priznati rasadnici iznimno kvalitetnih mladih stru?njaka i stru?njakinja koji/e, nažalost, u prevelikom broju svoje karijere grade izvan Hrvatske jer tu nemaju prilike za profesionalno usavršavanje. To je za državu poražavaju?a ?injenica jer je država u obrazovanje tih ljudi uložila puno novca koji onda rastrošno poklanja drugim zemljama. Sve dok ne stvorimo pozitivno gospodarsko okruženje koje ?e tim ljudima omogu?iti profesionalno usavršavanje i razvoj karijere, nažalost, ne?emo uspjeti te ljude u ve?em broju zadržati u Hrvatskoj. To sigurno nije pitanje koje se može riješiti tijekom jednog
mandata.

 

Komentar: U svim se odgovorima isti?e važnost obrazovanja za društvo op?enito. HSLS i saborska zastupnica SDP-a Mirela Holy govore o op?enitim problemima obrazovnog sustava u Hrvatskoj u smislu povezivanja istoga s industrijskim sektorom i njegovim potrebama, dok se HSS posebno osvr?e na zaštitu okoliša i potrebu takve edukacije od najranije dobi. HDSSB spominje vrlo zanimljivu ideju suradnje obrazovnih ustanova s nevladinim udrugama kroz razne vrste radionica i tribina. HSLS, HSS i saborska zastupnica SDP-a Mirela Holy govore i o nužnosti povezivanja obrazovanja i gospodarstva, te konkretizaciju znanja kroz projekte. HSLS stavlja poseban naglasak na interdisciplinarnost i potrebu da stru?njaci iz razli?itih profesija zajedni?ki sura?uju na ostvarivanju ciljeva i projekata. Saborska zastupnica SDP-a Mirela Holy se posebno osvr?e na problematiku tzv. „odljeva mozgova“ i potrebu zadržavanja visokoobrazovanih ljudi u Hrvatskoj.

Kukuriku koalicija

U programu Kukuriku koalicije se ne navode eksplicitno problematika edukacije o obnovljivim izvorima energije, nego se samo op?enito govori o preustroju i dostupnosti osnovnog i visokog obrazovanja za sve zainteresirane, te potreba za spre?avanjem odljeva mozgova.

HDZ

Sli?ne poruke kao i u programu Kukuriku koalicije mogu se na?i i u predizbornom programu HDZ-a - potreba za ja?anjem i održivoš?u osnovnog i visokog školstva, te stvaranje baze znanja na kojoj ?e se bazirati razvoj gospodarstva.

Zeleni zajedno

Zeleni zajedno u svom programu promoviraju stvaranju op?eg i sveu?ilišnog obrazovanja temeljenih na stvaranju ljudi koji ?e djelovati održivo i na visoko kvalitetnim "zelenim" radnim mjestima. U tom smislu se u obrazovnom sustavu jedini referiraju na takav na?in obrazovanja.

Naime, gotovo sve EU i EU orjentirane države su ustanovile multidisciplinarne studijske programe u zasebnim institucijama posve?ene isklju?ivo obnovljivim izvorima energije i/ili održivom razvoju. Pojedina?ni programi tehni?kih, ekonomskih i društvenih fakulteta nisu prilago?eni potpunom shva?anju i utjecaju OIE i energetike na svijet u kojem živimo. To je za sada u hrvatskim politi?kim krugovima izuzetno slabo prepoznato kao potreba i mogu?nost stvaranja specifi?ne baze multidisciplinarnog znanja. S tim u svezi smatramo da bi se u program razvoja trebalo uvesti osnivanje fakulteta upravo takve multidisciplinarne tematike koja bi obra?ivala tehni?ke, tehnološke, financijske, socijalne i okolišne implikacije korištenja i promoviranja obnovljivih izvora energije i održivog razvoja, jer se jedino kumulativnim razmatranjem može ispuniti i uo?iti golemi potencijal i uštede koji oni pružaju.

Tags:     izbori      energetika      obnovljivih izvori energije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?