Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

10 stvari koje trebate znati o energetici E-mail
Autor Diana Me?imorec   
Srijeda, 17 Kolovoz 2011 14:45

Sezona kiselih krastavaca odnosi se i na energetiku, pa u ove tople ljetne dane donosimo na izbor deset stvari koje bi svaki informirani gra?anin trebao znati o energetici. Ako ste energetski stru?njak, slobodno izbjegnite ovaj ?lanak.

obnovljivi.com

1. Struja nije elektri?na energija.

Dobili ste ra?un za struju? ?itali ste u novinama da struja poskupljuje? Ili da va susjed proizvodi struju iz solarnih panela? Rije? struja toliko se ?esto i uporno koristi u medijima da velika ve?ina ljudi ne zna da njihove perilice rublja ili televizore zapravo pogoni elektri?na energija, a ne struja. Elektri?na struja je pojam koji ozna?ava tok elektri?nog naboja, kojeg naj?e?e prenose elektroni. Struju pokre?e elektri?ni napon. Elektri?na struja moe biti istosmjerna ili izmjeni?na i mjeri se u amperima. Elektri?nu energiju pojednostavljeno moemo objasniti kao umnoak (efektivnih vrijednosti) jakosti struje i napona te vremena (energija=napon x struja x vrijeme). Elektri?na energija se izraava u kilovatsatima (kWh). Ipak, nemojte struju potpuno izbaciti iz rje?nika stresla ga je struja je jo uvijek to?an izraz.

2. Troimo kilovatsate, a ne kilovate.

Kada kupujemo neki ure?aj, npr. suilo za kosu, na njemu obi?no pie kolike je snage. Snaga se pojednostavljeno moe izra?unati kao umnoak jakosti struje i napona i izraava se u vatima (W) ili kilovatima (1kW = 1000W). Snagu od 1 vata proizvodi struja jakosti 1 ampera, ako je ostvarena uz pomo? napona od 1 volta. Veza izme?u snage i energije je vrlo jednostavna: energija = snaga x vrijeme. Ili konkretno, ako suilo za kosu ima snagu 1200W, odnosno 1.2 kW to zna?i da ?emo ako suimo kosu sat vremena potroiti 1.2 kilovatsata (kWh).

3. Elektri?nu energiju nemogu?e je spremiti.

Kako je nemogu?e pospremiti elektri?nu energiju? Pa imamo baterije! Ne ba. U baterijama se nalaze kemijske tvari koje se aktiviraju kad na njih priklju?imo troilo. Zna?i, radi se o kemijskoj energiji koja se pretvara u elektri?nu. Kad odspojimo troilo ili iskoristimo svu pohranjenu kemijsku energiju, elektri?ne energije nema. Cijela se energetika zapravo temelji na ovom svojstvu elektri?ne energije nemogu?nosti njezinog spremanja.

4. Proizvodnja i potronja elektri?ne energije moraju uvijek biti uravnoteeni.

U proloj smo to?ki utvrdili da je elektri?nu energiju nemogu?e spremiti. Zato, da bismo ju mogli koristiti, moramo ju stalno iznova proizvoditi. Proizvodnja elektri?ne energije u elektranama u svakom trenutku mora biti jednaka potronji elektri?ne energije koji troe svi korisnici priklju?eni na elektroenergetski sustav. Zna?i, kada upalite perilicu rublja ili pe?nicu, u istom trenutku neka od elektrana mora reagirati kako bi proizvela elektri?nu energiju koju ?ete potroiti tijekom pranja rublja ili pe?enja kola?a. Sre?om, postoje ljudi koji rade 24 sata dnevno kako bi osigurali nesmetanu opskrbu elektri?nom energijom i koji brinu da se elektrane pale, gase, podiu i smanjuju snagu ili da se elektri?na energija uveze iz inozemstva, a sve prema trenutnim potrebama potroa?a. Sve te aktivnosti nazivamo vo?enjem sustava, a glavni centar za vo?enje sustava za Hrvatsku nalazi se u Vukovarskoj ulici u Zagrebu.


5. Elektrane imaju razli?ita svojstva.

Elektri?na energija proizvodi se u elektranama. Postoje razni tipovi elektrana, a ugrubo ih moemo podijeliti na termoelektrane, hidroelektrane, nuklearne elektrane, vjetroelektrane, solarne elektrane i ostale tehnologije.

Termoelektrane koriste energiju nekog goriva kao to su ugljen, nafta, plin ili biomasa za proizvodnju elektri?ne energije. Naj?e?i proces u termoelektranama je klasi?no sagorijevanje goriva i parni ciklus. Termoelektrane se mogu izvesti i kao kogeneracijske elektrane, gdje se istovremeno proizvode elektri?na i toplinska energija. Primjer takvih elektrana su termoelektrana-toplana (TE-TO) i elektrana-toplana (EL-TO) u Zagrebu.

Nuklearne elektrane su zapravo podvrsta termoelektrana, koje kao gorivo za proizvodnju elektri?ne energije koriste oboga?eni uran. Kada kaemo oboga?eni, u slu?aju npr. NE Krko, to zna?i da je udio radioaktivnog urana u oko 5%, za razliku od prirodnih 1-2%. Osim iznimno kompliciranog reaktora i reaktorske zgrade, to moemo smatrati ekvivalentom kotla i loita kod termoelektrane na ugljen, ostatak nuklearne elektrane ne razlikuje se od bilo koje druge termoelektrane.

Hidroelektrane koriste energiju vode za proizvodnju elektri?ne energije. U principu postoje dva osnovna tipa hidroelektrana akumulacijske i proto?ne. Akumulacijske hidroelektrane imaju branu i akumulacijsko jezero iz koje se prema potrebi proputa voda iz koje se proizvodi elektri?na energija. Proto?ne hidroelektrane nemaju akumulacijsko jezero i ovise isklju?ivo o trenutnom toku vode.

Vjetroelektrane su u osnovi sli?ne proto?nim hidroelektranama. One koriste energiju vjetra koju onda pretvaraju u elektri?nu energiju. Sli?no kao i proto?na hidroelektrana, i vjetroelektrana radi kada ima resursa, odnosno kad vjetar pue. Ovisno o brzini vjetra koja pue, mijenja se i proizvodnja elektri?ne energije.

Solarne elektrane tako?er mogu biti vrlo razli?ite. Neke solarne elektrane prakti?no moemo nazvati i termoelektranama, jer tako?er koriste parni ciklus, jedino to ne sagorijevaju gorivo, nego za zagrijavanje medija koriste zrcala koja fokusiraju energiju u jedan receptor. Solarne elektrane koje se koriste na krovovima ipak su druga?ije. Takve se elektrane zovu solarne fotonaponske elektrane, jer se u njima elektri?na energija dobiva izravno iz energije Sunca (svjetlosti) pomo?u fotoelektri?nog efekta koji se odvija unutar materijala samih fotonaponskih ?elija.

Ostale tehnologije obuhva?aju primjerice geotermalne elektrane, elektrane na plimu i oseku, elektrane na valove, osmozu i sli?no. Takve elektrane jo uvijek zauzimaju vrlo marginalnu ulogu u svjetskoj proizvodnji elektri?ne energije.

6. Fotonaponske elektrane su zasad jedini novi na?in proizvodnje elektri?ne energije.

Svi tipovi elektrana temelje se na jednostavnom principu. Ako uspijete natjerati turbinu da se vrti, iz nje moete proizvesti elektri?nu energiju, neovisno o tome koristite li za to vodenu paru (termoelektrane, nuklearne elektrane), vodu (hidroelektrane) ili vjetar (vjetroelektrane). Fotonaponska tehnologija prakti?no je jedina tehnologija u komercijalnoj upotrebi koja ne koristi taj princip. Koritenjem prave kombinacije materijala mogu?e je izravno iz energije Sunca (svjetlosti) proizvesti elektri?nu energiju. Fotonaponska tehnologija temelji se na fotoelektri?nom efektu koji je prvi primijetio Heinrich Hertz, a objasnio Albert Einstein, za to je dobio i Nobelovu nagradu (*zanimljivo je da Einstein nije dobio Nobelovu nagradu za teoriju relativnosti, nego ba za objanjenje fotoelektri?nog efekta).


7. Elektri?na energija je proizvod koji ima svoju cijenu.

Objasnili smo da se elektri?na energija proizvodi u elektranama. Izgradnja elektrane je skupa, gorivo kota, odravanje opreme kota. Nemojmo zaboraviti ljude koji sve to rade i trebaju biti pla?eni za svoj rad. U kona?nici, svi se ti trokovi pokrivaju iz kona?ne cijene proizvedene elektri?ne energije. Kao to kruh ima cijenu, perilica rublja ima cijenu, telefoniranje ili ianje u frizerskom salonu imaju cijenu, tako je ima i elektri?na energija. Prosje?no ku?anstvo godinje potroi izme?u 2000 i 4000 kWh, to po relativno nepovoljnom naran?astom modelu (nema dnevne i no?ne tarife, nego jedinstvena za sve) iznosi izme?u 2270 i 4538 kuna s PDV-om godinje. Ne zaboravimo da je elektri?na energija neophodna za rad ve?ine standardnih ure?aja u ku?anstvu (npr. hladnjak koji radi 24h dnevno) i da je ona dostupna kad god vam treba i koliko god vam treba. Istovremeno, za isti iznos moete kupiti novi mobitel, osrednju perilicu za pranje rublja, bicikl srednje klase, otplatiti jednu mjese?nu ratu kredita za auto ili manji stan, ili ako elite, kupiti par dizajnerskih cipela.

8. U energetici se planira dugoro?no.

U usporedbi s IT sektorom, mobilnom telefonijom ili trgovinom, energetika je iznimno spora i troma djelatnost. Samo za izgradnju vjetroelektrane, koja je jedna od najjednostavnijih energetskih gra?evina, od ideje do putanja u pogon potrebno je oko sedam godina. Termoelektrane i hidroelektrane pripremaju se i grade puno dulje. Ipak, prvak su nuklearne elektrane kojima samo za izgradnju treba deset i vie godina, a kad se uklju?i i planiranje i isho?enje dozvola, cijeli proces moe trajati i dvadesetak godina. Zato se u energetici moraju donositi dugoro?ni strateki planovi, koji moraju biti u stalnom vidokrugu drave i vlade. U energetici se nita ne doga?a preko no?i i upravo je zato energetika jedna od najkompleksnijih djelatnosti.

9. Energetika je izrazito multidisciplinarna djelatnost.

Energetika je iznimno iroko podru?je koje zahtijeva cijeli niz stru?njaka i znanja. U energetici rade inenjeri gra?evine, elektrotehnike, strojarstva, ekolozi, kemi?ari, ekonomisti, pravnici, stru?njaci za sigurnost na radu, ?ak i lije?nici. U energetici postoji toliko razli?itih i specifi?nih podru?ja i aktivnosti da ve?ina ljudi koji se bave energetikom nikad niti ne ?uje za neka od njih. Takva raznovrsnost donosi i dodatnu kompleksnost i potrebu za iznimno kvalitetnom i konstantnom komunikacijom. Jedino uz kvalitetno komunikaciju mogu?e je realizirati projekte i ostvariti dugoro?ne energetske planove i strategije.

10. Energetika nam je prijatelj.

Koliko god to bio kliej, energetika nam je zaista prijatelj. Ona nam omogu?uje da ivimo ivot na na?in na koji smo navikli i sa svim blagodatima novih tehnologija bez kojih nam je ivot postao nezamisliv. Ipak, ?esto u javnosti energetika ima izrazito negativan imid zbog dezinformacija i strahova koje u javnosti izazivaju raznorazne udruge i glasni pojedinci, koji se pojave ?im se po?ne govoriti o izgradnji neke elektrane. Termoelektrane su prljave i isputaju tetne plinove, nuklearke su radioaktivne i opasne, hidroelektrane potapaju polja i nagr?uju lijepe rijeke, vjetroelektrane su bu?ne i smetaju pticama i imiima, solarne elektrane su jednostavno rune. Recite ljudi, to da onda gradimo? Ne bi se tel meat. Nek se o tome brinu stru?njaci, valjda im je to posel.

Tags:     energetika      elektri?na energija      struja      kilovat      kilovatsat
Index članka
10 stvari koje trebate znati o energetici
Stranica 2
Stranica 3
Sve stranice
 
Komentari (6)
Tribe Group International Distributors Of Herbal Sexual Products In Johannesburg City In Gauteng And Pomasqui In Ecuador Call ☏ +27710732372 Penis Enlargement In Sfântu Gheorghe City in Romania And KwaDukuza South Africa
6Četvrtak, 07 Prosinac 2023 03:40
Tribe Group International Distributors Of Herbal Sexual Products In South Africa
Tribe Group International Distributors Of Herbal Sexual Products In Johannesburg City In Gauteng Call ☏ +27710732372 Penis Enlargement In KwaDukuza South Africa,

This is the safest way to add inches to Your manhood Size – In Length & Girth in a natural and affordable way. Our products are made from natural African herbs just packaged better. It is a combination of "ENTENGO/MULONDO & BAZUKA" and many more.
These herbal treatments offer a new approach to achieving new penis size. These herbal products are used in a natural raw form in many parts of Africa. These products regenerate the cells responsible for your growth of the penis and it will start growing again and again. The beauty with these products is that it's in daily use in its raw form and it has no side effects. It's just like the weapon, a powerful and yet simple way to add size to your penis, maximize your sexual performance, last longer during sex and get you rock-hard erections!. It's so easy! Just use our special herbal mixture two times daily and feel your virility, and size skyrocket.
These herbs are a 100% all-natural solution which means it is very safe with no side effects. No drugs, no embarrassing doctor visits, no dangerous surgery or stretching devices and no pumps and yet can be used in the comfort of your own house. For enlargement that will get you real results and includes an ironclad guarantee you can trust these herbs. we give a money pay back guarantee if you are not satisfied with your size after usage. There are two chambers that fill with blood to cause an erection. These chambers are expandable so as the natural ingredients work to push blood into your body, the chambers gradually expand and become larger. And it's not just your erection size that will increase in size. Your flaccid state or "hang size" also increases. The mixture starts working within the first couple of days. We can also help you with a 4 in 1 pro-enlarger "c-complex". This is the real deal and very practical. for information contact the doctors below and get your problem solved permanently


Delivery Detail: International 1-5 Days local will take 1-3 days
Love Spells To Save Your Marriage And Stop Break-Ups In United States And Quebec City In Canada Call ☏ +27782830887 Love And Relationships Specialist In Ladysmith South Africa, Pala Town in Chad And Moroeni Commune in Romania
5Srijeda, 06 Prosinac 2023 15:30
Healer Services And Love Spell Caster
Love Spells To Save Your Marriage And Stop Break-Ups In United States And Quebec City In Canada Call ☏ +27782830887 Love And Relationships Specialist In Ladysmith South Africa,Love Spell Caster In Singapore Capital Of Singapore And Taipei City
Capital Of Taiwan🌹✍️(♥【( +27782830887 】♥)🌹✍️✍️ LOST LOVE SPELLS IN Manila
Capital Of The Philippines, WIN COURT CASES IN Kuala Lumpur
Capital Of Malaysia, MARRIAGE AND DIVORCE SPELL IN Jakarta
Capital Of Indonesia ❤️ LOVE ALONE SPELL IN Central
Hong Kong 兀꧅❤️❤️)) RETURN MY EX~LOVE SPELL IN DURBAN SOUTH AFRICA,

Protect Your Relationship To get rid of any hexes, Bad luck, or curses that may interfere with your love life +27782830887. Many times a person will not realize why he or she has such bad luck with love. Chances are someone or some entity has placed a Hex on you. There are evil spirits and entities out there that do this to innocent people. Rid yourself of any blockage and finally have the love life you deserve. Marriage African culture considers marriage to be a sacred institution. Our Ancestors and spirits either strengthen your existing marriage or lead you to someone more sincere and serious. The ultimate purpose is to foster a love that will fulfill your dreams and remain present everyday of your life. Binding A Relationship Our Ancestors and your forefathers can help to bind two people in a loving and sincere relationship. We will do instant rituals.

Working lost love spells, black magic love spells, voodoo spells, psychic reading, Spiritual healing, marriage, binding, Divorce, open luck, Charm oil, success, revenge spells, traditional healers, black magic, money spells, rings, wallet, lotto, Procure lost love spell caster, best sangoma, herbalist healer, Quick love spells, Trusted spell caster, Permanent love spells, love and relationship solutions, I need help with marriage problems, voodoo doll spells, Find lost lovers, Achieve marriage happiness, Prominent Love spells caster in Sydney, New York, USA, UK, Herbalist healer Johannesburg, Sandton, Cape Town, Durban, Kuruman, Kimberly, Free State, Gauteng, California, Sweden, Oman, Midrand, Florida Bring back lost lovers in USA, Canada, Australia, Singapore, Aruba & Oman.


Whatsapp/Call +27782830887
MARA
4Četvrtak, 27 Veljača 2014 13:42
MARA GRABOVAC
MOLIM VAS ODGOVRITE NA OVO PITANJE KOJE SE ENERGIJE PROIZVODE OD ELEKTRI?NE
Odgovor kj:
3Petak, 19 Listopad 2012 09:56
E J
Kako je kolegica i navela, ne pohranjuje se izravno elektri?na energija, nego se pohrana vri u obliku kemijske (baterije), potencijalne (voda, zrak) i drugih oblika energije iz kojih se onda proizvodi elektri?ne po potrebi.

lp,
Edo
kj
2Petak, 19 Listopad 2012 09:33
mexicanino
zanimljivo kako tehnologija za pohranu elektri?ne energije "ne postoji", a pove?anje udjela obnovljivih izvora en. u proizvodnji elektri?ne en. ovisi o toj tehnologiji.

bravo za portal obnovljivi.com!
energetika.
1Petak, 19 Listopad 2012 04:22
joe
u Americi bi onog ko je ovo napisao prozvali "Smart Ass"

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

elite li vie koristiti obnovljive izvore energije?