Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 13 Svibanj 2015 23:41

Reverzibilne hidroelektrane bi unutar Europske Unije mogle postati troškovno najefikasniji na?in za regulaciju frekvencije unutar cjelokupne zajedni?ke energetske mreže Europe.

Integracija velike koli?ine varijabilnih obnovljivih izvora elektri?ne energije kao što su solarne elektrane i vjetroelektrane ?e zahtijevati razvoj velikih reverzibilnih hidroelektrana. U svijetu je tokom zadnjih 40 godina izgra?eno mnogo takvih reverzibilnih hidroelektrana, od kojih se mnoge mogu revitalizirati na na?in da u mreži budu?nosti pruža usluge balansiranja mreže.

Skoro sve revirzibilne hidroelektrane imaju jedinice koje se vrte fiksnom brzinom. To zna?i da u modu kada pumpa vodu ona ili ne radi ili radi pri punoj snazi. Rezultat toga je da druge fleksibilne elektrane moraju raditi kada i takva hidroelektrana. U Austriji gdje ima ve?i broj hidroelektrana dio jedinica proizvodi elektri?nu energiju, a dio pumpa ?ime se djelomi?no rješava regulacija frekvencije. No, ovaj na?in rada ima negativan utjecaj na efikasnost sustava ?ime se zapravo zagrijava voda u gornjem rezervoaru. Fiksna brzina tako?er limitira mogu?nosti hidrauli?ke jedinice u modu kada radi kao turbina.

U Europi je nedavno predstavljena tehnologija varijabilne brzine za reverzibilne hidroelektrane, ?ime one dobijaju mogu?nost reguliranja snage i u proizvodnji i u pumpanju, a ne kao do sada samo pri proizvodnji. S obzirom da ovo pove?ava fleksibilnost reverzibilnih hidroelektrana, oni postaju prakti?ki najbolje rješenje za pomo?ne usluge unutar elektroenergetske mreže.

Iako postoji nekoliko reverzibilnih hidroelektrana sa varijabilnom brzinom u Europi koje su u pogonu ili se grade (1.000 MW Linthal, 942 MW Nant de Drance i 800 MW Venda Nova), industrija nema iskustva sa nadogradnjom konvencionalnih elektrana u varijabilnu brzinu. Nadogradnja je puno kompleksnija od gradnje novih elektrana zog toga što su takvi sustavi volumno ve?i te zahtijevaju instalaciju kompleksnije elektroni?ke opreme.

Stoga je prije dvije godine u Europi pokrenut eStorage projekt kojeg su pokrenuli Elia, EDF, Kema, Alstom i Imperial College. Cilj ovog projekta je razviti troškovno efikasno rješenje za širok primjenu reverzibilnih hidroelektrana sa varijabilnog brzinom te poboljšati sustave upravljanja mrežom na na?in da se omogu?i integracija ve?e koli?ine obnovljivih izvora energije.

Cilj konzorcija je bio slijede?i:

- demonstrirati tehni?ki i ekonomsku isplativost nadogradnje postoje?e reverzibilne hidroelektrane Le Cheylas na tehnologiju varijabilne brzine, ?ime se omogu?uje regulacija u pumpnom na?inu rada, te pove?ati ukupnu efikasnost u obadva moda rada

- poboljšati IT sustave kako bi se demonstrirale nove mogu?nosti balansiranja uz spremanje energije sa posebnim osvrtom na tržišne sustave u realnom vremenu

- dokazati prednosti reverzibilnih hidroelektrana sa varijabilnim brzinama

- razviti tehnološka rješenja koja bi omogu?ila nadogradnju 75% Europskih reverzibilnih hidroelektrana na varijabilnu brzinu kako bi se dobilo fleksibilno balansiranje u modu pumpanja

- predložiti promjene na regulatornom okviru kako bi se omogu?ilo fleksibilno korištenje tehnologija za spremanje energije

Kao prvi korak je krenula revitalizacija reverzibilne hidroelektrane Le Cheylas koja se nalazi u Francuskim Alapama i kojom EDF upravlja od 1979. godine. Postrojenje proizvodi elektri?nu energiju korištenje rezervoara koji je s njim spojeno sa tunelom duga?kim 20 kilometara, uz prosje?nu godišnju proizvodnju elektri?ne energije od 550 GWh. Pumpanje se odvija po no?i. Projekt se sastoji od jedne strojarnice, koja se sastoji od dvije identi?ne 270 MVA reverzibilne jedinice. Cilj eStorage projekta je da se dvije jedinice prebace u varijabilni na?in rada.

Detaljnom analizom rada hidroelektrane izme?u 2010. i 2012. godine utvr?eno je da bi nadogradnjom jedinice 2 u pumpnom na?inu rada omogu?ili istoj +/- 40 MW frekvencijski kontrole. Time bi reverzibilna hidroelektrana pove?ala svoju mogu?nost upravljanja frekvencijom za ?ak 57%. Uzimaju?i u obzir današnju cijenu fleksibilnosti u sustavu, procijenjeni su dodatni godišnji prihodi od 2 milijuna eura za hidroelektranu, a u budu?nosti bi takav iznos bio i ve?i zbog sve ve?e potrebe za takvim pomo?nim uslugama.

Nakon što su utvr?eni sve ove prepreke, trenuta?no je projekt ušao u fazu gradnju pri ?emu ?e se napraviti potpuna revitalizacija jedinice ?ime ?e se produžiti i radni vijek same jedinice. Treba uzeti u obzir da revitalizacija može biti obavljena tri puta brže nego izgradnja novog projekta uz deset puta manje troškove. Ova konverzija može biti dio rješenja za integraciju varijabilne proizvodnje u Europskom miksu elektrana.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     reverzibilne hidroelektrane      varijabilna brzina      konzorcij      le cheylas      francuska      varijabilna proizvodnja      edf
 
Komentari (1)
HOW TO GET A LEGITIMATE LOAN WITH CLEAR EXPLANATION OF WHAT YOU ARE GOING INTO.
1Nedjelja, 21 OĹľujak 2021 18:25
FRANKA CREDIT
Pozdrav svima vama želim koristiti ovaj medij da vam kažem o ovom opipljivom svjedocenju. Zajam sam dobio 1. sijecnja 2021. preko gospode Vldimire Franke, dala mi je zajam od 65,000 eura i bio sam sretan. Ako vam je potreban zajam za vaše najbolje kamate, možete ga dobiti po kamatnoj stopi od 3%. Obratite se njezinoj tvrtki putem e-pošte: vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?