Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 03 Prosinac 2014 14:18

IRENA (Me?unarodna agencija za obnovljive izvore energije) je prije par tjedana predstavila svoj izvještaj REthinking Energy 2014 koji analizira transformaciju svjetskog elektroenergetskog sektora, te daje izvještaj o napretku tranzicije prema održivoj energetskoj budu?nosti. IRENA-in izvještaj navodi da bi novi sustav ?ija su osnova obnovljivi izvori energije poboljšao pristup i sigurnost opskrbe energijom, otvorio nova radna mjesta, te poboljšao op?enito zdravlje stanovništva i okoliša. Danas donosimo pregled petog posljednjeg poglavlja u kojem se piše o mogu?nostima ubrzanja energetske tranzicije.

5. Ubrzavanje energetske tranzicije

Tokom jednog desetlje?a tehnološkog napretka su padaju?i troškovi i pove?ane investicije pomaknule obnovljive izvore energije iz svoje niše u središte zbivanja u cijelom svijetu. U sve ve?em broju država su OIE postali i vode?i igra? na tržištu u smislu novo instalirane snage u energetskom miksu.

Brzina ovog napretka je potaknula usporedbe sa pojavom mobilnih telefona, te najavljuje jednako važne promjene. To je malim dijelom potaknuto vizijama nekoliko vlada koje su se dugoro?no obvezale na sigurnu i održivu energiju, te su bile voljne to i financirati.

Kao rezultat njihovih napora svijet se nalazi na rubu nove industrijske revolucije gdje se ograni?ena fosilna goriva zamjenjuju sa ?istim i nepresušnim izvorima energije. Udio OIE u zadnje tri do ?etiri godine stalno raste u ukupnoj novoj instaliranoj snazi elektrana, te njihov tržišni udio nastavlja rasti.

Iako je ovaj rast brži od svih predvi?anja on mora biti dodatno ubrzan ukoliko se želi udvostru?iti udio OIE u svjetskom energetskom miksu do 2030. godine kao što predlažu Ujedinjeni Narodi sa inicijativom SE4ALL. Ukoliko vlade ne omogu?e uvjete za dinami?ni rast tržišta obnovljivi izvori energije ?e dosti?i udio od 26% u proizvodnji elektri?ne energije na svijetu, odnosno 21% ukupne potrošnje enrgije do 2030. godine. To je mnogo ispod ciljeva koje treba posti?i ukoliko se žele izbje?i katastrofalne klimatske promjene, te omogu?iti elektri?na energija svima koji je danas nemaju. Tehnologija postoji, a potrebno je dosti?i barem 44% OIE globalno do 2030. godine.

Budu?nost OIE je svijetla, ali mehanizmi koji su ih doveli tu gdje jesu nisu nužno potrebni za idu?u fazu gdje OIE trebaju preuzeti vode?u funkciju. Potrebno je prepoznati promjene koje su potrebne da bi OIE pokretali svijet, a za to je potrebno na druga?iji na?in planirati elektroenergetski sustav, dizajnirati tržište, potaknuti inovacije u financiranju projekata i postaviti poticajni politi?ki okvir.

Ovaj izvještaj je dokaz što je postignuto, te je podsjetnik što je na kocki i predstavlja kartu budu?nosti i poziv vladama da iskoriste priliku koja se nudi.

5.1 Imperativ klimatskih promjena

U svakoj raspravi o budu?nosti energije mora biti sasvim jasno što je na kocki. Elektri?na energija je odgovorna za više od 40% emisija uglji?nog-dioksida danas. Znanstvenici su došli do zaklju?ka da su potrebni novi pristupi kako bi se dekarbonizirala svjetska eknomija i da je prijelaz na OIE nužno potreban da se izbjegnu katastrofalne klimatske promjene.

Donosioci odluka mogu predstaviti nove mjere kojima ?e promovirati ve?i udio OIE, te time potaknuti rast i zapošljavanje i svijetu dati realnu priliku da rast svjetske temperature bude manji od kriti?na 2 stupnja celzijusa ili mogu nastaviti raditi kao i do sada ?ime ?e osigurati daljnji rast emisija.


Slika 1: Emisije uglji?nog-dioksida u budu?nosti po scenarijima

IRENA studija za udvostru?avanje udjela OIE u globalnom miksu pokazuje da ?e prema trenuta?noj politici i državnim planovima emisija uglji?nog-dioksida pasti na samo 498 g/kWh do 2030. godine sa trenuta?nih 565 g/kWh. To nije dovoljno da se atmosferski CO2 nivo zadrži ispod 450 ppm, iznad kojih se o?ekuju velike klimatske promjene.

Ukoliko se udio OIE udvostu?i emisije bi bile smanjene na 349 g/kWh što je 40% manje u odnosu na nivoe 1990. godine. To bi trebalo biti dovoljno za izbjegavanje teških klimatskih promjena. Dobra je vijest da tehnologija postoji i da je ekonomski isplativa. Još je bolje da se time poboljšava pristup energiji, poboljšava zdravlje, stvaraju poslovi te se promovira održivi razvoj uz ve?u sigurnost proizvodnje energije.

Zbog toga se moraju postaviti dugoro?ni planovi za stvaranje novog energetskog sustava koji je diverzificiran, okolišno održiv te otporan.

5.2. Podržavanje tranzicije

Sa pove?anjem udjela OIE u miksu strukturna tranzicija je nužno potrebna. Svjetski energetski sustav koji se bazira na OIE ?e biti dru?kiji - decentraliziran, fleksibilan i pametniji sustav.

Fleksibilnost i adaptivnost je klju? idu?e faze razvoja OIE. Ve?i dio varijabilne energije zahtjeva od sustava da osigura konzistentnu i predvidivu opskrbu; mreža proizvo?a?a i potroša?a koji mogu promijeniti tok energije u trenutku, spremati energiju kad imaju viška, te je puštati u mrežu kada je to potrebno. Ova tranzicija se ve? doga?a na nekim tržištima; a razvoj menadžmenta potražnje i tehnologije spremanja ?e to još ubrzati. Nova politika je potrebna da se ta promjena omogu?i. Potreban je novi fleksibilni okvir koji mora mo?i brže reagirati na promjene da ne bi došlo do situacije koja se pojavila u pojedinim zemljama gdje se politika nije dovoljno brzo prilagodila promjenama i mogu?nostima u sektoru.

Trenuta?na tranzicija predstavlja izazove i priliku. Pri tome je potrebno fokusirati se na nekoliko specifi?nih podru?ja, posebno na razini donosioca odluka.

5.3. Adaptacija pristupa donošenju politike na nivou sustava

Troškovi OIE ?e padati, te ?e paritet mreže biti dostignut u sve više zemalja. Tako?er, ve?ina OIE tehnologija se danas isplati bez poticaja tako da se politi?ki okvir mora adaptirati u skladu s tim. Poticajne mjere se stoga moraju prebaciti sa financijskih na integrirane sa ukupnim okvirom promocije OIE, te op?enitom strukturom elektroenergetske mreže.

U obzir se mora uzeti slijede?e:

- politi?ki okvir za korištenje obnovljivih izvora energije mora ostati stabilan, transparentan i predvidiv ?ime bi se osiguralo povjerenje investitora

- pristup elektroenergetskim mrežama u kojem se ponajprije gleda budu?nost je nužna kako bi se postiglo širenje OIE

- pove?anje decentralizirane proizvodnje elektri?ne energije iz OIE stvara izazov i priliku

5.4. Poboljšanje tržišnih uvjeta

Uz sve manje troškove tehnologija, donosioci odluka su najbolje pozicionirani da stvore potrebni okvir pri ?emu to zna?i da urede druge apekte tržišta kao što je pristup financiranju, izdavanje dozvola, spoj na elektroenergetsku mrežu, strukturu cijene energije i izgradnju novih kapaciteta. To bi dodatno smanjilo trošak OIE projekata te ubrzalo tranziciju i omogu?io bi se razvoj lokalnih industrija, te bi se doprinijelo socijalno-ekonomskim beneficijama kao što su radna mjesta i stvaranje prihoda.

Za to je potrebno ispuniti slijede?e ciljeve:

- intervencija vlada, s time da se moraju smanjiti "soft" troškovi odnosno troškovi koji nisu povezani sa opremom

- trenuta?ne investicije u sektor se mogu i moraju pove?ati

- participacija privatnog sektora se poti?e smanjivanjem barijera za ulaz u sektor kroz odgovaraju?i regulatorni okvir

5.5. Omogu?avanje integracije obnovljivih izvora energije

Integracija varijabilne proizvodnje može postati veliki izazov za sektor, pogotovo na tržištu ili regiji sa ve?im udjelom obnovljivih izvora energije - primarno vjetroelektrana i solarnih elektrana. Kako bi adresirali ovaj izazov potrebne su integracijske mjere - u smislu fizikalne konekcije i menadžmenta mreže. To uklju?uje planiranje i investiranje u fizi?ki razvoj elektroenergetske mreže i njena poboljšanja, promoviranje spremanja energije na razini mreže i pametnu infrastrukturu, te definiranje novog dizajna mreže koji u obzir uzima tržišne utjecaje integracije varijabilne OIE proizvodnje.

Efektivna i efikasna integracija se može poticati kroz specifi?ne tehni?ke i regulatorne mjere kao što su:

- adekvatno vremensko planiranje razvoja infrastrukture elektroenergetske mreže

- podrška za nova tehnološka rješenja

- bliska koordinacija i angažiranje razli?itih interesnih skupina koji uklju?uju regulatore, vladu, developere, operatore prijenosne i distribucijske mreže, te potroša?e

5.6. Stvaranje zajedni?ke vizije za siguran, prosperitetan planet

Potencijalna nagrada, ako se sve navedeno postigne je spektakularna. OIE nisu samo odgovor na klimatske promjene, nego rješavaju i mnoge od socio-ekonomskih izazova s kojima se suo?avaju vlade danas.

Svijet sa ve?inskim udjelom OIE daje mogu?nost jeftine elektri?ne energije koje ima dovoljno za sve i ?ija cijena manje volatilna, te nije toliko ovisna o toku nesigurne trgovine, te omogu?uje veliki broj novih edukativnih mogu?nosti i poslova. Udvostru?enje OIE do 2030. bi moglo smanjiti troškove za zdravlje za ?ak 200 milijardi dolara, te omogu?iti milijardama ljudi održivu sigurnu elektri?nu energiju.

OIE daje mnogim zemljama mogu?nost da smanje ovisnost o uvoznoj fosilnoj energije iz regija koje su politi?ki i ekonomski nesigurne. Razvoj tokom zadnjih deset godna je pokazao da to više nije utopijski scenarij nego je cilj koji je dostižan korištenjem dokazanih testiranih tehnologija koje i danas postoje i koje se unapre?uju svake godine.

Sama tehnologija ipak ne?e biti dovoljna. Ova tranzicija mora do?i uz kolektivnu dugoro?nu obvezu svih zainteresiranih strana uklju?uju?i vlade, gra?ane, financijere, privatne tvrtke i me?unarodne agencije. Me?unarodna suradnja može dodatno poja?ati svjetske ciljeve da se ubrza tranzicija kroz državne planove za OIE.

Tranzicija uklju?uje velike promjene u sustavu koji je desetlje?ima poticao ekonomski rast i prosperitet. Otpor pojedinih interesnih skupina je o?ekivan zbog ?ega se mora javnost informirati na pametan na?in, te svima omogu?iti transparentne razumljive informacije.

Donosioci odluka moraju shvatiti da elektroenergetski sektor predstavlja samo dio pri?e. Mora se mnogo uložiti u promociju ve?eg korištenja OIE u sektoru transporta i grijanja.

Tranzicija je ve? po?ela i beneficije se ve? sada vide diljem svijeta. Ipak, kako bi se iskoristio cijeli potencijal na dovoljno brz na?in da se sprije?e ve?e klimatske promjene vlade moraju prihvatiti novi na?in razmšljanja i to odmah sada.

Ako zemlje izaberu ovaj put, OIE budu?nost je mogu?a. Takav sustav ?e biti troškovno efikasniji nego današnji, te ?e imati dramati?ne beneficije za cijelo društvo. Uz dovoljnu obvezu nova ?ista industrijska revolucija leži pred nama.

Prvi ?lanak o izvještaju može se pro?itati ovdje, drugi ovdje, tre?i ovdje, a ?etvrti ovdje.

Tags:     irena      rethinking      transformacija      obnovljivi izvori energije      energetska budu?nost      elektroenergetski sektor      solar      vjetar      hidroelektrane      troškovi      investicije      energetaka tranzicija
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?