Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 26 Listopad 2014 10:45

REN21 je objavio izvještaj Obnovljivi izvori energije - 2014 Svjetski izvještaj o stanju (Renewables 2014 Global Status Report - GSR) ?ije ?emo najzanimljivije dijelove ukratko prenijeti u desetak ?lanaka tokom idu?ih par mjeseci.

U ovom posljednjem ?lanku ?emo u najkra?im mogu?im crtama prenijeti poglavlje o stanju politi?kog okruženja za obnovljive izvore energije bez ulaska u bilo kakve detalje. Distribuirani OIE u zemljama u razvoju kao poglavlje uop?e ne?emo obra?ivati, a za kraj ?emo prenijeti najvažnije crte pra?enja globalne energetske tranzicije. Ukoliko želite više detalja pro?itajte originalni ?lanak na engleskom jeziku.

Politi?ko okruženje

Obnovljivi izvori energije su predmet poticajnih interesa za veliki broj država na svijetu. Broj država koje promoviraju razvoj i korištenje ovih tehnologija je prošle godine ponovno porastao.

Vladaju?e strukture se okre?u obnovljivim izvorima energije kako bi ispunili primarni cilj održavanja i proširenja postoje?ih energetskih servisa, a drugi uklju?uju socijalne, politi?ke i ekonomske ciljeve uklju?uju?i smanjivanje zdravstvenog utjecaja i utjecaja na okoliš korištenjem energije, te pove?avanje pristupa energiji i sigurnosti opskrbe.

Do po?etka ove godine je neka vrsta poticaja postojala u 138 država što je rast u odnosu na 127 zemalja godinu ranije. Od tih 138 država, 95 njih sa poticajima su bile zemlje u razvoju. Prošle godine je fokus bio na reviziji postoje?ih poticaja pa je tako u mnogim zemljama došlo do retroaktivnih promjena ?ime se ograni?io OIE rast. S druge strane neke države unapre?uju poticaje, te ih uskla?uju sa tehnološkim razvojem i razvojem doma?ih i me?unarodnih tržišta.

Ciljevi poticaja

Postoje razli?iti ciljevi za obnovljive izvore energije pri ?emu se ve?ina fokusira na elektroenergetski sektor, ali sve važniji postaju i ciljevi za obnovljivo grijanje i hla?enje, te transport. Ve?ina ciljeva se veže za specifi?nu godinu iako ima slu?ajeva da se cilja  na više godina.

Prošle godine je 12 država imalo ciljeve baš za tu godinu pri ?emu je Alžir postigao svoj cilj od 10 MW vjetroelektrana, Kina je postigla cilj od 49 GW OIE do 2013. godine, dok ih neke nisu dostigle kao što je recimo bio Indijski od 4.325 MW novih OIE, a Tongo i Fiji nisu postigli 100% energije iz OIE. Francuska nije postigla cilj od 1.000 MW solarnih elektrana, a Južna Koreja nije dostigla 100 MW novih vjetroelektrana u 2013. godini.

Neke države su pak predstavile nove ciljeve, pa je tako Azerbejdžan postavio cilj od 9,7% OIE do 2020. godine, Butan je postavio cilj od 20 MW do 2025. godine, Kazahstan je postavio cilj od 3% OIE do 2020. godine, a Kenija je postavila cilj od 5.000 MW OIE do 2016. godine. Rusija je pak postavila cilj od 6 GW OIE do 2020. godine, dok je cilj Katara 2% OIE proizvodnje do 2020. godine.

Isto tako su mnoge zemlje promijenile ili unaprijedile svoje ciljeve pa je tako Kina postavila cilj od 18 GW vjetroelektrana i ukupno 35 GW solarnih elektrana do 2015. godine. Indija je postavila cilj od 55 GW OIE do 2017. godine, Portugal je postavio specifi?ne ciljeve za svaku tehnologiju, Velika Britanija je pove?ala cilj za priobalne vjetroelektrane na 39 GW do 2030. godine, dok je Njema?ka iste smanjila sa 25 GW na 15 GW do 2030. godine. To su samo neki od potencijalnih ciljeva pojedinih država.

Poticaji za elektri?nu energiju

U svijetu se koristi cijeli miks regulatornih politika, fiskalnih poticaja i javnih financijskih mehanizama uklju?uju?i feed-in-tarife, RPS-ove (obnovljivi standardni portfelji), smanjivanje poreza, niske zajmove, javne tendere, neto mjerenja - koji promoviraju korištenje obnovljivih izvora energije. U ve?ini slu?ajeva zemlje koriste razli?ite mehanizme koje smatraju najboljima za svoje slu?ajeve. Ve?ina akcija je prošle godine bila povezana sa feed-in-tarifama koje su i najrasprostranjenije, te koje se prili?no modificiraju. Samo dvije države su uvele feed-in-tarife prošle godine i to Kazahstan i Ekvador. U ve?ini zemalja se smanjuju feed-in-tarife i to ponajviše u Europi.

Što se ti?e neto mjerenja pet država ih je uvelo prošle godine te ih sada ukupno koristi 43 države. U Europi ga je uvela Gr?ka za male solarne sustave i vjetroelektrane, kao i Latvija, a Ukrajina ga je uvela za male solare na krovovima. Honduras ga je uveo za projekte snage do 250 kW, dok su Filipini u prakti?ni rad uveli sustave predstavljene 2008. godine.

Kod država koje koriste tendere ili aukcije je njihov broj sko?io na 55 na po?etku godine sa samo 9 u 2009. godini. Predvodnici su i dalje Brazil, ?ile, Ekvador, Peru i Urugvaj, dakle države Latinske Amerike gdje je taj sustav i najrazvijeniji. U Europi je tendere obajvila Francuska za oceansku energiju, Italija za vjetroelektrane i Norveška za vjetroelektrane. I Rusija je objavila prve tendere za OIE projekte.

Osim toga su neke države uvele fiskalne poticaje i javno financiranje kako bi nadvladale barijere u razvoju, dok su pak u Europi neke države uvele dodatne poreze na OIE (Gr?ka), a Francuska je smanjila porez na solarnu fotonaponsku opremu.

Od prošle godine se sve više pojavljuju i poticaji za spremanje energije, pa je tako Ontario, Kanada uveo 50 MW cilj spremanja energije, Kalifornija je uvela cilj do 200 MW spremanja do 2015. godine, te 1,3 GW do 2020. godine.

Poticaji za grijanje i hla?enje

Globalno gledano, grijanje i hla?enje su odgovorni za skoro pola svjetske potražnje za energijom. Moderna biomasa, direktno korištenje geotermalne energije i solarna toplinska energija zajedni?ki predstavljaju važan dio proizvedene energije, te predstavljaju veliki potencijal za pokrivanje svjetskih rezidencijalnih, komercijalnih i industrijskih potreba za grijanjem i hla?enjem. Kao rezultat toga zemlje i dalje postavljaju ciljeve, poticaje i politiku za promociju tehnologija obnovljivog grijanja i hla?enja. Ipak ovaj sektor jako zaostaje za sektorom proizvodnje elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije.

EU zemlje su postavile specifi?ne ciljeve za obnovljivo grijanje i hla?enje. Osim toga neke zemlje u Africi, Europi i na Bliskom istoku su postavile ciljeve za grijanje vode solarom. Ukupno gledanje ciljevi za grijanje i hla?enje postoje u barem 41 državi na svijetu i barem 19 država ima toplinsku obvezu korištenja OIE na državnom ili regionalnom nivou kojim se promovira korištenje tehnologije obnovljivog grijanja.

Iako se potpora ovom sektoru uglavnom pove?ava postoje i slu?ajeve da se ista ukida pa tako u ?ileu nisu produžene olakšice za solarne toplinske sustave, a u Indiji su smanjeni poticaji za solarno grijanje vode.

Transportni poticaji

Ve?ina politike povezana sa korištenjem obnovljivih izvora energije u transportnom sektoru se fokusira na potporu poizvodnje i promociju korištenja biogoriva. Tokom prošle godine se nastavilo uvo?enje ili revizije takve politike u pojedinim zemljama, a naj?eš?e se koristi miks fiskalnih poticaja i regulative. Uobi?ajeno se koriste poticaji za proizvodnju biogoriva, porezni poticaji i mandati za smjese. Po?etkom ove godine  su mandati za smjese sa odre?enim udjelom biogoriva postojali u 33 zemlje.

Gradski i lokalni poticaji

Tisu?e mjesta i gradova imaju aktivne poticaje, planove i ciljeve za korištenje obnovljivih izvora energije. Sve ve?i broj poticaja se nastavio i prošle godine pošto gradovi i lokalna vlada pokušavaju smanjiti emisije, te potaknuti lokalnu industriju, smanjiti potrebe za energijom kroz energetsku efikasnost, smanjiti stres za elektroenergetsku mrežu, posti?i sigurnost opskrbe i nezavisnost od državne mreže, te pove?ati otpornost na klimatske promjene. Lokalne vlade sve više pokušavaju olakšati financiranje OIE projekata, sve više reguliraju te donose odluku o nabavi. Sve ve?a koordinacija izme?u lokalnih, regionalnih i državnih vlada otvara vrata op?inama kako bi se pove?alo korištenje obnovljivih izvora energije i stimuliralo ubrzanu transformaciju tržišta.

Akcije lokalnih vlasti ?esto komplementiraju, a u mnogim slu?ajevima i nadmašuju politiku na razini regije ili cijele države. Tako recimo 36 Indijskih gradova imaju solarne planove, a Danski Kopenhagen ima cilj od 100% OIE u elektri?nom energiji i grijanju i hla?enju do 2035. godine, te 100% OIE u svim sektorima do 2050. godine. Državne vlade ?esto prou?avaju unutar nacionalne akcije te onda iskorištavaju uspješne programe za podizanje ideje na državnu razinu.

Ova godina je tako?er bila godina konsolidacija i ja?e participacije gradova u formalnim me?unarodnim klimatskim pregovorima. Prvi "Dani gradova" su održani tokom 19.UNFCCC COP19 konferencije na kojoj su sudjelovali državni ministri i gradona?elnici.

Pra?enje globalne energetske tranzicije

Razvoj obnovljivih izvora energije je tokom zadnjeg desetlje?a nadvladao sva o?ekivanja. Svjetska instalirana snaga i proizvodnja iz svih obnovljivih tehnologija se prili?no pove?ala, a poticaji za razvoj su se proširili na sve više zemalja i regija u svijetu.


Tablica 1: Pregled dodanih instalacija tokom 2013. po tehnologijama, te ukupna instalirana proizvodnja na kraju 2013.

REN21 je postala prva me?unarodna organizacija koja je po?ela pratiti razvoj obnovljivih izvora energije nakon svoga osnutka, te uspješno izdaje najiscprniji svjetski pregled stanja obnovljivih svake godine. Danas na godišnjem REN21 izvještaju sura?uje više od 500 stru?njaka.

Razvoj po?etkom 2000-ih je pokazao trend porasta OIE investicija, instalirane snage i integracije u svim sektorima. Ipak ve?ina srednjostrujaških izvještaja nije pretpostavila ubrzani rast obnovljivih koji se dogodio tokom zadnjeg desetlje?a. Ve?ina je predvi?ala instaliranu snagu do 2020. godine na razini one koja je nadmašena ve? 2010. godine.

Nekoliko faktora je postavilo temelje za ovaj ubrzani rast. Energetska kriza koja je po?ela 1970-ih, te svaki budu?i svjetski naftni šok je potvrdio ulogu energije u državnoj i ekonomskoj sigurnosti. Nekoliko država kao što su Njema?ka, Danska, Španjolska i SAD su stvorile kriti?na rana tržišta za obnovljive izvore energije što je potaknulo prvi tehnološki napredak te time postavilo temelje za eksplozivni rast tržišta. Sve ve?a želja za ublaživanjem klimatskih promjena te adaptacija na njene utjecaje je dodatno utjecala na moment.

Udio OIE u svjetskim sektorima topline, elektri?ne energije i transportu konstantno rastu s time da taj rast nije bio toliki zbog sve ve?e potražnje za energijom i sve više stanovnika pogotovo u zemljama u razvoju i nadolaze?im ekonomijama. Unato? tome tržišta OIE i tehnološki razvoj su bili ubrzani ?ak i u usporedbi sa drugim tehnologijama u razvoju kao što su mobilni telefoni.

Najve?i udio i dalje imaju i hidroelektrane, ?ija se prednost ispred drugih izvora OIE ipak uvelike smanjila. Što se ti?e proizvodnje elektri?ne energije prve su hidroelektrane, dok biomasa ima najve?i udio u ukupnoj OIE proizvodnji. Tradicionalna biomasa je ostala konstantna ili je pala u zadnjem desetlje?u dok moderna biomasa ubrzano raste.

Vjetroelektrana ima osam puta više od po?etka 2004. godine. Do kraja prošle godine su 24 zemlje imale više od 1.000 MW vjetroelektrana, a prosje?ni vjetroagregat ima duplo ve?u snagu nego prije 10 godina, te su troškovi istih tako?er pali zbog ?ega je energija vjetra postala konkurentna sa novim fosilnim gorivima na mnogim današnjim tržištima.

Solarni fotonapon je najbrže rastu?a energetska tehnologija do sada, te je od 2004. godine instalirana snaga narasla ?ak 53 puta. Zadnjih 10 godna je došlo do spektakulranog pada troškova sustava zbog tehnološkog napretka, bolje efikasnosti i ve?e industrijske proizvodnje. Troškovi su pali za ?ak 60% od 2011. do 2012. godine, za što je zaslužna Kina koja dominira u svjetskoj proizvodnji modula i ?elija. U istom periodu je instalirana CSP snaga porasla 10 puta pri ?emu se investicije pomalo pomi?u sa Španjolske i SAD-a sa ubrzanim razvojem u JAR-u, Bliskom Istoku, Aziji, Sjevernoj Africi i Latinskoj Americi.

Geotermalna energija je tako?er pove?ala proizvodnju elektri?ne i toplinske energije, dok su oceanske tehnologije za proizvodnju elektri?ne energije tako?er imale veliki razvoj u zadnjih 10 godina.

Iako je u elektri?nom sektoru došlo do velikog razvoja u zadnjem destlje?u obnovljivo grijanje i hla?enje su zaostali. Iako se tokom zadnjeg desetlje?a desio veliki rast u korištenju geotermalne, solarne toplinske i biomase za grijanje vode i prostora te hla?enje. No, s obzirom da je udio grijanja i hla?enja u kona?noj potrošnji energije puno ve?i od onog elektri?ne energije razvoj tog sektora je prili?no važan.

U transportnom sektoru se korištenje OIE u obliku biogoriva pove?alo za 15 puta, dok se korištenje etanola pove?alo za ?etiri puta. Osim toga pojavile su se i inicijative za povezivanje OIE elektri?ne energije sa elektri?nim transportom.

Obe?avaju?a budu?nost za OIE

Za razliku od 2004. godine, korištenje OIE tehnologija za proizvodnju elektri?ne energije, grijanje i hla?enje i prijevoz se sada koristi u mnogim zemljama na planeti te nedavni trendovi ukazuju na održivi razvoj energetike u svijetu. Prije jednog desetlje?a OIE su bili jako zanimljivi onima koji su bili zainteresirani za udaljavanje od konvencionalnih goriva zbog utjecaja na okoliš. Danas su OIE demonstrirali da osim što smanjuju utjecaj na okoliš poti?u ekonomski razvoj, stvaraju poslove te pomažu diverzifikaciji prihoda i stimuliraju novi tehnološki razvoj.


Tablica 2: Pregled instalirane snage u sektoru proizvodnje elektri?ne energije po proizvodnoj tehnologiji

Udio OIE u svjetskoj proizvodnji elektri?ne energije se konstantno pove?ava dok se udio nuklearnih elektrana smanjuje. Ideja postizanja velikog udjela OIE (bez hidroelektrana) je bila radikalna prije 10 godina, ali je danas prema mnogim stru?njacima održiva. Nekoliko lokalnih, regionalnih i državnih vlada se ve? obvezalo na 100% OIE u jednom ili više sektora tokom idu?ih desetlje?a.

Unato? tome postoje mnogi izazovi za OIE sektor. Ogromni poticaji za fosilna goriva i nuklearne elektrane ostaju, te su još uvijek ve?i od poticaja za obnovljive izvore energije. Mnoge države ulažu sve ve?e resurse u istraživanje i korištenje nekonvencionalnih fosilnih resusrsa, dok se ve?ina vlada opire internalizaciji vanjskih troškova povezanih sa ekstrakcijom i korištenjem fosilnih goriva.

Novi razvoj i investicije u OIE, kao i napredak energetske efikasnosti se mora nastaviti ako se želi posti?i ograni?avanje rasta svjetske temperature manje od 2 stupnjeva celzijusa. Kako bi se to dogodilo potrebna je stabilna i predvidiva politika odnosno politi?ki okvir. Integrirani politi?ki okvir koji bi uklju?ivao i energetsku efikasnost, te bi dodatno potaknuo svjetsku tranziciju prema OIE.

Posljednje desetlje?e je potaknulo tu energetsku tranziciju, ali ?e biti potreban zajedni?ki održivi napor da se on i ostvari. Sa sve ambicioznijim ciljevima, inovativnom politikom i tehnološkim napretkom OIE mogu i dalje nadmašiti o?ekivanja te omogu?iti ?istu energetsku budu?nost.

Ostali ?lanci se mogu pro?itati na sljede?im linkovima:

REN 21, prvi dio

REN 21, drugi dio

REN 21, tre?i dio

REN 21, ?etvti dio

REN 21, peti dio

REN 21, šesti dio

 
Komentari (1)
1Nedjelja, 09 Svibanj 2021 18:53
vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com
Pozdrav svima vama, molim vas, ne ako vaša banka odbije dati zajam ovdje je sjajan ideal za vas, želim koristiti ovaj medij da vam kažem o ovom opipljivom svjedo?enju. Zajam sam dobio 1. sije?nja 2021. preko gospo?e Vldimire Franke, dala mi je zajam od 65000 eura i bio sam sretan. Ako vam treba zajam za vaš najbolji interes, možete  ga dobiti po kamatnoj stopi od 3%. Obratite se njezinoj tvrtki e-poštom: {vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com} (WhatsApp: +16014560144)

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?