Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Iva Zelenko   
Utorak, 21 Listopad 2014 00:13

EPIA-ino izvješ?e "Global market outlook for photovoltaics 2014-2018" donosi podatke o dosadašnjem razvoju svjetskog fotonaponskog tržišta i predvi?anja za slijede?ih nekoliko godina. U prvom smo dijelu prenijeli trenutno stanje na tržištu, a u ovom dijelu prenosimo EPIA-ina predvi?anja za nadolaze?e godine.

Predvi?anja za europsko tržište

Dosadašnja EPIA-ina predvi?anja pokazala su se prili?no to?nima, te je i situacija na tržištu u 2013. godini, kada je zabilježeno 38,4 GW, bila u prosjeku najlošijeg (28 GW) i najboljeg (48 GW) scenarija.

Prema dosadašnjoj nestabilnoj situaciji na tržištu i relativno nepovoljnim zakonodavnim okvirima i poticajima, i u slijede?im godinama situacija na tržištu mogla bi biti nestabilna. Drasti?no smanjenje FiT programa usporiti ?e tržište, a u najlošijem scenariju, bez državnih potpora, europsko tržište moglo bi zna?ajno oslabiti i bilježiti rast od 6 do 8 GW. U najboljem scenariju tržište bi se moglo stabilizirati i u 2015. godini nastaviti daljnji rast potaknut konkurentnoš?u na novim europskim tržištima. To bi trebalo stabilizirati najve?a europska fotonaponska tržišta, Njema?ku i Italiju, nastaviti rast u Španjolskoj i Francuskoj, te nastaviti trenutnu zakonodavnu situaciju u Ujedinjenom Kraljevstvu. Doprinos tržišta srednje veli?ine, kao što su Belgija, Nizozemska, Danska, Švicarska, Austrija i Portugal trebao bi pomo?i održati stanje na tržištu na sli?nim razinama kao iz 2013. godine.

O?ekuje se da bi do kraja 2018. godine moglo biti postavljeno ukupno izme?u 119 i 156 GW FN sustava. Do kraja 2013. godine bilo je postavljeno 81,5 GW, te bi u najboljem slu?aju do kraja 2015. godine Europa mogla dose?i 100 GW.

Predvi?anja na godišnjoj razini u Europi do 2018. godine

Kumulativna predvi?anja u Europi do 2018. godine

U nadolaze?im godinama posebno ?e biti zanimljivo pratiti zemlje koje do sada nisu imale postavljene zna?ajne kapacitete, i to zbog velikog neiskorištenog potencijala, ali i mogu?nosti svjedo?enja druga?ijem razvoju tržišta od na?ina na koji se do sada razvijalo u naprednijim europskim zemljama. To se posebice odnosi na Poljsku, Hrvatsku, Ma?arsku i Irsku, te dio država koje nisu ?lanice EU, kao što su Turska i neke balkanske države.

U izvješ?u se isti?e kako su ciljevi iz 2009. godine, postavljeni u Nacionalnom akcijskom planu za obnovljive izvore energije (NREAP), daleko od današnje situacije na fotonaponskom tržištu, te bi gotovo sve zemlje, osim Njema?ke i Gr?ke, morale ponovo odrediti svoje planove i definirati ciljeve.

NREAP i stvarno stanje tržišta u EU 28

EPIA-ini scenariji objavljeni 2012. godine pokazuju da bi udio fotonapona u elektroenergetskom miksu do 2030. godine mogao biti izme?u 10 i 15%. Prema današnjoj situaciji, bez zna?ajnijih zakonodavnih promjena udio od 7 do 11% ?ini se realisti?niji.

EPIA-ine procjene potencijala za 2020. godinu gotovo su dvostruko ve?e od planova zadanih u NREAP-u, te iznose 150 GW, dok su NREAP ciljevi postavljeni na 84 GW.


Predvi?anja za svjetsko tržište

Prema najlošijem scenariju, u sljede?ih pet godina svjetsko bi tržište moglo godišnje rasti za 35 do 39 GW, a takva stagnacija rezultat je smanjenja rasta u Europi i problema uspostavljanja održivih tržišta u zemljama u rastu. Diljem svijeta fotonapon ?e i dalje ovisiti o zakonodavnim okvirima, a donošenje politi?kih odluka odraziti ?e se na sveukupno stanje na tržištu. Najbolji scenarij predvi?a slabije europsko tržište i rastu?e tržište u ve?ini zemalja u razvoju.

Predvi?anja na godišnjoj razini u svijetu do 2018. godine

Razvoj svjetskog tržišta na godišnjoj razini po regijama do 2018. godine

Predvi?anja ukupno postavljenih kapaciteta u svijetu po regijama do 2018. godine

U najboljem scenariju europsko tržište bi moglo bilježiti godišnji rast od 13 GW, te pove?anje na 17 GW kroz slijede?ih 5 godina, te bi u tom slu?aju svjetsko tržište u 2018. godini moglo zabilježiti rast ve?i od 68,6 GW. Azijsko-pacifi?ka regija, uklju?uju?i Kinu, trebala bi ?initi najve?i udio u rastu u slijede?im godinama, te bi u najboljem slu?aju za pet godina ukupni postavljeni fotonaponski sustavi mogli iznositi 430,3 GW.

Predvi?anje svjetskog tržišta do 2018. godine

 

Izvor: http://www.epia.org/home/

Tags:     EPIA      fotonapon      FN      pregled tržišta      sun?eva energija      2020
Index ÄŤlanka
Pregled europskog i svjetskog fotonaponskog tržišta – drugi dio
Stranica 2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?