Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 24 Kolovoz 2014 22:15

REN21 je objavio izvještaj Obnovljivi izvori energije - 2014 Svjetski izvještaj o stanju (Renewables 2014 Global Status Report - GSR) ?ije ?emo najzanimljivije dijelove ukratko prenijeti u desetak ?lanaka tokom idu?ih par mjeseci. U nastavku se može pro?itati peti dio u kojem donosimo pregled svih sektora koji koriste energiju Sunca.

Solarni fotonapon (PV)

Tržišta

Svjetsko tržište solarnih fotonaponskih (FN) sustava je ostvarilo rekordnu godinu nakon blagog usporavanja godinu ranije. Solarnih FN sustava je instalirano više nego bilo kojeg drugog OIE osim možda hidroelektrana.

Ukupno je instalirano više od 39 GW, a ukupno na svijetu ima 139 GW fotonaponskih sustava. Skoro polovina instalirane snage je izgra?ena tokom zadnje dvije godine, a 98% je instalirano od po?etka 2004. godine.

Ove godine je došlo do velikog geografskog pomaka nakon što su Kina, Japan i Sjedinjene Ameri?ke Države postale vode?e države, a Azija je obišla Europu po instaliranoj snazi nakon što je Europa bila predvodnik tokom zadnjeg desetlje?a. Spektakularan rast Kine je pokrio pad tržišta Europe, te sporiji rast SAD-a i nekih drugih tržišta. Devet država je instaliralo više od 1 GW, pet država je do kraja godine imalo više od 10 GW ukupne instalirane snage što je veliki rast u odnosu na samo dvije u 2012. godini, a 17 država ima barem 1 GW fotonapona. Vode?e države što se ti?e instalirane snage po stanovniku su Njema?ka, Italija, Belgija, Gr?ka, ?eška i Australija.

Azija je tokom prošle godine instalirala 22,7 GW te sada ima 42 GW u pogonu. Kina ima otprilike 20 GW, te je izgradila ukupno 12,9 GW. Tržište u Kini raste tako brzo da ve? sada postoje problemi sa elektroenergetskom mrežom. Ve?ina instalirane snage u Kini je na zapadnom dijelu države daleko od velikih gradova, pa stoga ponekad dolazi do ograni?enja proizvodnje.

Japan je nakon uvo?enja feed-in-tarife instalirao 6,9 GW sustava, te sada ima 13,6 GW. Ve?ina sustava je na krovovima, ali je isto tako ve?ina sustava ipak u nerezidencijalnom sektoru. Tržište velikih sustava na tlu tako?er raste pri ?emu postoji veliki broj neizgra?enih sustava koji su dobili dozvole. U ostatku Azije je najve?i rast ostvaren u Indiji (1,1 GW), Južnoj Koreji (0,4 GW) i Tajlandu (0,3 GW).

U ostatku svijeta je instalirano 16,7 GW sustava i to ponajviše u Europi (10,4 GW) i Sjevernoj Americi (5,4 GW) gdje je predvodnik bio SAD uz rast od 41%, te je instalirano 4,8 GW za ukupno 12,1 GW sustava u pogonu. Veliki sustavi na tlu su u SAD-u ?inili 80% instalacija, a najve?i rast je ostvaren u rezidencijalnom sektoru. Kalifornija je instalirala više od pola nove instalirane snage, te je prvo rezidencijalno tržište u SAD-u koje se maknulo od državnih poticaja.

Slika 1: Svjetska instalirana snaga solara od 2004. do 2013. godine

Europa i dalje ima najve?u instaliranu snagu sustava sa preko 80 GW ukupno. Ali sa 10,4 GW novih instalacija u EU (odnosno 11 GW u Europi) je ostvaren više nego dvostruko lošiji rezultat naspram 2011. godine, a udio u svjetskim instalacijama je tako?er pao sa 82% u 2010. godini na samo 26% u 2013. godini. Na ve?ini tržišta je potražnja pala zbog manjih poticaja, kao i retroaktivnih poreza u pojedinim državama. Unato? tome udio fotonapona u ukupnoj proizvodnji elektri?ne energije raste.

Njema?ka je ostala najve?e EU tržište, ali je pala na ?etvrto mjesto u svijetu sa 3,3 GW novih instalacija što je veliki pad u odnosu na ?ak 7,6 GW prosje?no tokom zadnje tri godine. Njema?ka sa 36 GW ukupnih instalacija ima najve?u instaliranu snagu na svijetu. Otprilke tre?ina proizvedene elektri?ne energije u Njema?koj se koristi na samoj lokaciji. Velika Britanija je pak instalirala 1,5 GW te je postala glavno tržište u regiji za velike projekte. Ostala ve?a tržišta su Italija (1,5 GW), Rumunjska (1,1 GW) i Gr?ka (1 GW). Talijansko tržište je jako palo u odnosu na prijašnje dvije godine, a tržište je poprili?no palo i u Belgiji, Danskoj i Francuskoj.

Australija je instalirala 1 milijun sustava na krovu, što je veliki rast u odnosu na samo 8.000 u 2007. godini. Tokom prošle godine je instalirano 0,8 GW, a ukupno ima 3,3 GW. Do kraja prošle godine je na 14% krovova bio postavljen fotonaponski sustav, a u regiji South Australia je na 25% krovova bio postavljen fotonaponski sustav.

U Latinskoj Americi i na Karibima su neke države imale projekte u planu ili u razvoju na kraju prošle godine. Tržišta u Brazilu i ?ileu se razvijaju sporije nego je planirano, dok je regionalni predvodnik Meksiko. U ?ileu i Meksiku je u pogon ušlo nekoliko velikih sustava krajem prošle i po?etkom ove godine.

Ve?ina država na Bliskom Istoku uklju?uju solarni fotonapon u svoje energetske planove i to ponajviše zbog velike potražnje za energijom, te zbog želje za ve?im izvozom nafte, a sve posjeduju odli?an potencijal sun?eve energije. Velike elektrane su puštene u pogon krajem prošle i po?etkom ove godine u Jordanu, Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Mnoge države su potpisale ugovor o otkupu elektri?ne energije, te su objavile i tendere za velike projekte. Isto tako postoji mnogo obe?avaju?ih tržišta u Africi gdje je predvodnik Južnoafri?ka Repulika koje je na mrežu spojila prvu elektranu snage 75 MW krajem prošle godine.

Do kraja prošle godine je u svijetu bilo 53 solarnih fotonaponskih sustava ve?ih od 50 MW koji su bili u pogonu u barem 13 država. Najve?ih 50 sustava je imalo ukupnu instaliranu snagu ve?u od 5,1 GW. Barem 14 sustava je u pogon ušlo prošle godine uklju?uju?i projekte u Japanu i Južnoafri?koj Republici. Najve?a elektrana je instalirana u Kini, snage 320 MW koja se nalazi pokraj hidroelektrane snage 1,28 GW. SAD su imale najviše sustava snage ve?e od 50 MW ?ija je ukupna snaga bila ve?a od 1,4 GW, a pratile su ih Njema?ka, Kina, Indija i Ukrajina.

Udio komercijalnih projekata je rastao prošle godine iako je i rezidencijalni sektor imao jaki rast. Mnoge elektroprivrede se bore protiv distribuiranog fotonapona zbog potencijalne manje baze potroša?a, te to pokušavaju blokirati uvo?enjem naknada. Sve više se pojavljuju društveni fotonaponski projekti koji uvode razli?ite modele u sve više zemalja uklju?uju?i Australiju, Japan, Veliku Britaniju i Tajland.

Tržište koncentiranih fotonaponskih sustava (CPV) je još uvijek malo, ali interes raste i to ponajviše zbog pove?ane efikasnosti na lokacijama sa visokom direktnom insolacijom te malom vlagom. CPV veliki projekti su u razvoju u Australiji, Italiji, SAD-u, te manji projekti u ?ileu, Namibiji, Portugalu, Saudijskoj Arabiji i drugim državama. Kina je prošle godine u pogon pustila najve?u elektranu te vrste snage 50 MW. Ukupno u pogonu ima 165 MW sustava u više od 20 država, a predvode ih Kina i SAD.

Solarni fotonapon ima veliku ulogu u proizvodnji elektri?ne energije u nekim državama, te pokriva otprilke 7,8% potreba ze elektri?nom energijom u Italiji, te skoro 6% u Gr?koj i 5% u Njema?koj. Do kraja prošle godine je EU imala dovoljno fotonapona da pokrije 3% ukupne potrošnje, te 6% vršnih potreba, a godišnja proizvodnja u svijetu je iznosila 160 TWh.

Industrija

Nakon dvije godine padanja cijena modula zbog viška proivzodnje i negativnih bruto marži kod mnogih proizvo?a?a, industrija fotonapona se po?ela oporavljati tokom prošle godine. Situacija je još uvijek bila teška u Europi gdje je zbog smanjivanja tržišta sve lošija situacija za instalatere i distributere. Konsolidacija se nastavila kod proizvo?a?a, ali još uvijek se vode me?unarodni sporovi zbog cijena, te postoje i problemi sa niskim cijenama modula kod tehnologija tankog-filma i koncentrirane solarne industrije.

Cijena modula se stablizirala, s time da je prosje?na cijena rasla 5% tokom prošle godine, a u isto vrijeme je pala i cijena proizvodnje modula. Vode?i Kineski proizvo?a?i su brže nego o?ekivano postigli cijene od 0,50 dolara/W i to zbog boljeg proizvodnog procesa i nižih troškova proizvodnje. Troškovi instaliranja sustava su tako?er pali, ali ne padaju tako brzo kao cijene modula. Ukupne investicije u solar su bile manje prošle godine, a ukupna instalirana snaga je bila ve?a što ukazuje na sve manje troškova solarnih fotonaponskih sustava.

Slika 2: Instalirana snaga solara naspram godišnjih investicija u solar

Troškovi sustava na krovu po MWh su pali ispod maloprodajne cijene elektri?ne energije u nekoliko država uklju?uju?i Australiju, Brazil, Dansku, Njema?ku i Italiju. Po nekim procjenama je solar konkurentan u barem 15 država bez poticaja.

Prema procjenama je prošle godine instalirano 43 GW silicijskih ?elija i 47 GW modula što je porast od 20% u odnosu na 2012. godinu. Ukupni kapacitet proizvodnje modula je pak dostigao 67,6 GW. Proizvodnja tankog-filma je sko?ila 21% na 4,9 GW, te je udio te tehnologije u ukupnoj proizvodnji ostao isti kao prošle godine.

Proizvodnja modula se tokom zadnjeg desetlje?a prebacila iz SAD-a na Japan, pa u Europu, te sada u Kinu koja je predvodnik od 2009. godine. Azija je ?inila 87% svih instalacija prošle godine, pri ?emu je Kina ?inila 67%. Europski udio i dalje pada te je bio 9% prošle godine (11% 2012.), a Japan je ostao na 5%. Udio SAD-a je bio 2,6%, a na tom tržištu je tanki film ?inio ?ak 39% proizvodnje.

Vode?i proizvo?a?i prošle godine su bili Yingli i Trina Solar iz Kine, a nakon njih su se poredali Canadian Solar iz Kanade, Jinko Solar i ReneSola iz Kine, pa Sharp Solar iz Japana, First Solar iz SAD-a, Hanwha SolarOne iz Kine, Kyocera iz Japana, te na desetom mjestu JA Solar iz Kine. Konsolidacija na tržištu se nastavila me?u proizvo?a?ima, te su rekordne brojke ve? postignute sredinom godine, a neke tvrtke su tako?er bankrotirale. Ve?ina starijih neefikasnih tvornica je zatvoreno prošle godine, a cijelo stanje tržišta je rezultat velikih investicija Kine u proizvodnju solara ?ime je stvoren debalans u proizvodnji i potražnji. Top deset vode?ih Kineskih proizvo?a?a je prošle godine imalo dug od 16 milijardi dolara, a Suntech je postao prva Kineska tvrtka koja je bankrotirala zbog javnog duga. S druge strane je otvoreno mnogo modernih tvornica u cijelom svijetu uklju?uju?i i Etiopiju, a Japan je pove?ao proizvodnju zbog ve?e doma?e potražnje.

Inovativnost i razli?itost proizvoda su postali sve važniji, a uspješni proizvo?a?i su krenuli i u razvoj, upravljanje i održavanje projekata. Osim toga se ostvaruju strateška partnerstva sa velikim tvrtkama, pa tako First Solar sura?uje sa GE-om, SolarCity sa Hondom i BMW-om, Hanergy sa IKEA-om u Velikoj Britaniji i sli?no. Kod projekata je tako?er došlo do najviše akvizicija u povijest i to ponajviše zbog sve lakšeg financiranja i ve?eg interesta investicijskih tvrtki. Novi poslovni modeli se ubrzano razvijaju ponajviše u razvijenim zemljama, a uklju?uju solarni leasing, prodavanje elektri?ne energije iz solara direktno korisnicima i sli?no.

Efikasnost solarnih ?elija je tako?er pove?ana, pogotovo sa perovskite materijalima kojima se uvelike pove?ala efikasnost ali koji još nisu komercijalno razvijeni. CPV je imao i dobru i lošu prošlu godinu pri ?emu je konsolidacija utjecala i na module i na isporu?ioce sustava. U isto vrijeme je došlo do ekspanzije u proizvodnim mogu?nostima, te su se dogodila nova strateška partnerstva. Solarni inverteri pak postaju sve sofisticiraniji te aktivno pomažu u upravljanju mrežom. Zbog toga je Švicarski ABB prošle godine kupio Ameri?ku tvrtku Power-One koja je jedan od najve?ih svjetskh proizvo?a?a solarnih invertera. U isto vrijeme je to tržište sve fragmentiranije te se stvorio pritisak za spuštanje cijena zbog sporijeg usporavanja Europskog tržišta nego što se o?ekivalo, kao i zbog fokusa na taj dio sustava za uštedu troškova instalacija.

Koncentrirana solarna energija (CSP)

Tržišta

CSP tržište je nastavilo sa napretkom prošle godine nakon rekordnog rezultata 2012. Ukupna instalirana snaga je sko?ila za skoro 0,9 GW što je rast od 36% na ukupno 3,4 GW. Predvodnici su i dalje SAD i Španjolska, s time da se razvijaju i projekti u zemljama u razvoju koje imaju veliku direktnu insolaciju. Ukupna CSP instalirana snaga se udeseterostru?ila od 2004. godine, a od 2008. godine je prosje?ni godišnji rast 50%.

Paraboli?ki žlijebna tehnologija je predstavljala svu instaliranu snagu prošle godine, te ve?inu u izgradnji. SAD je prošle godine preuzeo vode?u poziciju sa 375 MW instaliranih sustava prošle godine i ukupno 0,9 GW u pogonu, te sa malo manje od 1 GW u gradnji. Elektrana Solana snage 250 MW u Arizoni je najve?i paraboli?ki projekt u svijetu te prvi u SAD-u sa toplinskim spremanjem energije. Po?etkom ove godine je u pogon ušla i elektrana Ivanpah snage 377 MW koja je najve?a tog tipa u svijetu, a bazira se na tehnologiji centralnog stupa.

Slika 3: Instalirana snaga CSP elektrana

Španjolska je zadržala svoju poziciju dodavanjem 350 MW prošle godine na ukupan iznos od 2,3 GW. Paraboli?ki žljebovi su ostali dominantna tehnologija u Španjolskoj pošto svi projekti koriste tu tehnologiju. U Španjolskoj daljnje gradnje nema zbog moratorija na nove projekte, te se o?ekuje da ?e SAD održati vode?u CSP poziciju ove godine.

Na drugim tržištima se instalirana snaga skoro utrostru?ila na malo ispod 250 MW. To uklju?uje 100 MW projekt Shams 1 u Ujedinjenim Arapskim Emiratim, 50 MW Rajasthan u Indiji i prva faza (10 MW) u Delinghi, Kini. Druge države koje nisu instalirale nove elektrane prošle godine uklju?uju Alžir (25 MW), Egipat (20 MW), Maroko (20 MW), Australija (13 MW) i Tajland (5 MW). Od nadolaze?ih tržišta najbolje stoji Južnoafri?ka Republika gdje je u izgradnji 200 MW elektrana, a u Namibiji se planira 50 MW. Isto tako je krenula gradnja 160 MW u Maroku i 100 MW u Egiptu.

Na Bliskom Istoku je Kuvajt zapo?eo natje?aj za 50 MW CSP elektranu, dok je Saudijska Arabija najavila ?ak 25 GW CSP-a do 2032. godine. U Izraelu je pak krenula prva faza projekta u pustinji Negev snage 121 MW.

U ostatku svijeta je ?ile krenuo u razvoj svog prvog CSP projekta snage 110 MW za koji je raspisan tender prošle godine. U Indiji je šest projekata u razvoju, ali imaju problema sa financiranjem, tehni?kim detaljima i nabavom. Talijansko tržište je živnulo uvo?enjem feed-in-tarife, te su podijeljene licence za više od 200 MW novih CSP elektrana.

CSP tehnologija se koristi u hibridnim tehnologijama kako bi poboljšala proizvodnju pare kod elektrana na ugljen, plina i kod geotermalnih sustava. U Australiji se gradi projekt Kogan Creek Solar Boost snage 44 MW koji bi trebao poja?ati postoje?u proizvodnju pare, te bi u pogon trebao u?i 2015. godine.

Zbog nekih izazova u okolišnim aspektima i zbog ve?e konkurentnosti soalrnog fotonapona su se neki projekti u SAD-u prebacili na fotonapon ili su odgo?eni. Iako se o?ekuje da CSP ne?e dosti?i prethodna predvi?anja, on je još uvijek zanimljiv na mnogim tržištima.

Industrija

Industrija se nastavila širiti na nova tržišta prošle godine. Iako je svjetski rast prošle godine nastavljen, zbog velike konkurencije soalrnog fotonapona su neke tvrtke odustale od daljnjeg razvoja CSP tehnologije.

Vode?e tvrtke prošle godine su bile Abengoa, Acciona, ACS Cobra i Torresol Energy iz Španjolske, Brightsource i Solar Reserve iz SAD-a, Schott Solar iz Njema?ke i Areva iz Francuske. Njema?ki Siemens je zatvorio svoj CSP sektor nakon gubitka od 1 milijarde dolara iz 2011. godine, dok je Schott Solar zatvorio svoj 400 MW projekt u SAD-u kako bi se fokusirao na projekte na Bliskom Istoku.

Abengoa Solar ima najve?i portfelj projekata u gradnji i u pogonu, a Španjolske tvrtke su vlasnici 75% svih CSP sustava na svijetu. Ipak zbog propasti doma?eg tržišta se sve sada bore za svoje mjesto na ostalim svjetskim tržištima.

Što se ti?e medija za prijenos topline istražuju se novi zbog limita sinteti?kih ulja i topljivih soli. Potencijal ove tehnologije je dokazan nakon što je elektrana Gemasolar u Španjolskoj proizvodila elektri?nu energiju 36 dana bez prestanka.

Trend prema ve?im elektranama je nastavljen što se i vidi kroz velike projekte u SAD-u i zbog veli?ine drugih projekata u gradnji. One su troškovno isplativije zbog toga što mogu raditi na višim temperaturama te posti?i bolju efikasnost. Troškovi CSP-a se poboljšavaju i zbog bolje proizvodnje i gradnje korištenjem novih tehnologija, ponajviše lakših, ?vrš?ih materijala te automatiziranih procesa za stvaranje lakih i jakih struktura. Dalje se razvijaju i hibridni CSP sustavi ?iji je cilj poja?ati proizvodnju pare u tradicionalnim termoelektranama.

Solarno toplinsko grijanje i hla?enje

Tržišta

Solarne toplinske tehnologije daju veliki doprinos proizvodnji tople vode u mnogim državama, a sve više sudjeluju i u industrijskim procesima i zagrijavanju i hla?enju prostora. U 2012. godini je svijet instalirao 55,4 GW solarnih toplinskih sustava (više od 79 milijuna metara kvadratnih) ?ime se ukupna instalirana snaga pove?ala za 14% na ukupno 283 GW. Skoro 97% tržišta su bili glazirani vodeni sustavi. Svi instalirani sustavi su godišnje proizvodili otprilike 238,7 TWh topline.

Velika ve?ina solarnih toplinskih sustava je u Kini gdje ima 86% svih instalacija i koja je ?inila 64% instalirane snage u 2012. godini. Ostale vode?e države su bile Turska, Indija, Brazil i Njema?ka a vode?e države po instalacijama su osim Kine, SAD, Njema?ka, Turska i Brazil.

Prošle godine je instalirano otprilike 57,1 GW sustava ?ime se došlo do 330 GW sustava ukupno, a koji su isporu?ili otprilike 276, TWh topline. Kina je i prošle godine bila predvodnik sa 46,2 GW toplinskih sustava pri ?emu je dio sustava zamijenio stare, a ukupno Kina ima 217 GW sustava. U Kini su solarni sustavi puno jefitniji tokom svog radnog vijeka naspram drugih sustava, a posebno ubrzano raste urbani sektor koji je ?inio skoro polovicu tržišta gdje rast predvodi politika zelenih zgrada kojima se poti?e solar.

Slka 4: Udio država u ukupnoj instaliranoj snazi solarnih toplinskih sustava

Europska Unija poti?e najve?u raznolikost korištenja solarnih toplinskih tehnologija. U 2012. godini je instalirano 2,3 GW što je bio pad ?etvrtu godinu zaredom. I prošle godine je tržište palo pri ?emu je predvodnik i dalje Njema?ka (ukupno 12,3 GW) ?ije tržište ipak konstantno pada. Isto stanje je i u Austriji.

Brazilsko tržište se skoro udvostru?ilo kroz zadnjih šest godina, te sada ukupno ima 7 GW. Meksiko isto postaje sve zanimljivije tržište, a tržišta polako rastu i u Argentini, ?ileu, Urugvaju i Kosta Rici.

U Aziji su ostala velika tržišta Indija i Japan pri ?emu je Indija tokom prošle godine instalirala 0,9 GW na ukupno 5,2 GW, a Japan je zadnje dvije godine rastao za otprilike 0,1 GW godišnje. Unato? tome Japansko tržište pada zbog gašenja starih sustava. Tajlandsko tržište je palo za 28% nakon pet godina rasta, i to se dogodilo ponajviše zbog novog solarnog fotonaponskog tržišta koje je povuklo investicije iz toplinskog sektora.

Turska, SAD i Australija su i dalje važna tržišta, ali podaci za 2013. godinu još nisu bili dostupni. Godinu ranije je Turska nadodala 1,1 GW, te je imala ukupno 10,8 GW ?ime je došla na ?etvrto mjesto sa ukupnom instaliranom snagom. U SAD-u je pak instalirano 0,7 GW, a ukupno ima 16,2 GW. Australija je pak instalirala 0,6 GW te sada ima ukupno 5,1 GW.

Na Bliskom Istoku je predvodnik Izrael gdje otprilike 85% ku?anstava koriste solarne toplinske sustave, a prate je Jordan i Libanon. Ve?i broj sustava postoji i u Egiptu, Mozambiku, Tunisu, Zimbabveu i Južnoafri?koj Republici. Tamo nažalost postoji problem u kvaliteti sustava koji utje?u na reputaciju tehnologije.

Kada se gleda instalirana snaga po broju stanovnika predvodnik je Cipar sa 548 kW po 1.000 stanovnika, Austrija ima 420, Izrael 385, Barbados 320 i Gr?ka 268. Ve?ina sustava se koristi za grijanje vode unutar ku?anstava, te oni ina?e pokrivaju 40 do 80% potražnje. Korištenje solarnog grijanja za grijanje cijele zgrade tako?er raste i to ponajviše u Središnjoj Europi gdje su ve? napravljene demonstracijske zgrade kod kojih solar pokriva 100% potreba za grijanjem. Sustavi koji griju i vodu i prostor ?ine otprilike 4% tržišta, a naj?eš?e se ugra?uju u Europi, pa recimo u Njema?koj i Austirji ?ine 40% tržišta. Na tržištu Europske Unije raste i tržište kvartovskih toplinskih sustava, te u 20 država EU ima više od 200 elektrana tog tipa pri ?emu ih je 50 u Danskoj, te preko 20 u Austriji, Njema?koj i Švedskoj. Najve?i sustav je u Danskoj, a 17 izgra?enih prošle godine je imalo snagu ve?u od 700 kW.

Tržište solarnog hla?ena je raslo 40% godišnje od 2004. do 2012. godine, te je tokom prošle godine instalirano ok 1.050 takvih sustava pri ?emu je 81% sustava u Europi. Jedno od ve?ih prednosti tog sustava je mogu?nost smanjivanja vršne potražnje za elektri?nom energijom pogotovo u zemljama gdje treba mnogo hla?enja.

Solarno grijanje se sve više koristi i u industriji, gdje daje paru, grijanje i hla?enje. Prošle godine je u pogon ušao najve?i sustav s nižom temperaturom u Kini a koji pokriva 85% potreba za toplinom u rudniku bakra u Gabyju. Drugi projekti uklju?uju postrojenje za kemijsku proizvodnju u Njema?koj, mljekare u Meksiku i Švicarskoj i tvornice kože u Keniji i Tajlandu. Indija je predvodnik u sustavima koncentrirane toplinske energije sa barem 145 sustava koji proizvode toplinu i to ponajviše za kuhanje. Ukupno Indija ima barem 40 MW sustava za industrijsko korištenje.

Iako interes raste solarno hla?enje, sustavi za industrijske procese i kvartovsko grijanje ?ine samo 1% ukupne svjetske toplinske instalirane snage.

Industrija

Kina je zadržala vode?e mjesto u proizvodnji sa 50,1 GW kolektora u 2013. godini. Izvoz je ostao malen (skoro 1,8%), ali pomalo raste te je bio oko 300 milijuna dolara u 2012. godini. S druge strane u Europi se sve brže doga?a konsolidacija tržišta pri ?emu je nekoliko velikih proizvo?a?a objavilo da se povla?i sa tržišta zbog niskih cijena sustava iz Kine. U Južnoafri?koj Republici se tako?er smanjio broj tvrtki koje se bave solarnim toplinskim sustavima, te ih sada ima 400 (prije dvije godine ih je bilo 700). Sli?na situacija je i u Brazilu.

Što se ti?e budu?nosti na tržištima industrija se ponajviše nada velikom rastu u Indiji i Gr?koj. Proizvodni troškovi sustava su nastavili padati, pa su u Europi tako pali za 50% od 1995. do 2012. godine. Solarnim sustavima za hla?enje tako?er pada cijena te je ista pala za 45 do 55% od 2007. do 2012. godine. Sve više se gleda i na standardizaciju i certifikaciju zbog ?estih kvarova na jeftinoj opremi iz Kine. U rujnu prošle godine je Me?unarodni odbor za standardizaciju odobrio svjetski standard za testiranje kolektora koji ?e omogu?iti i novim tehnologijama da dobiju odgovaraju?e certifikate.

Ostali ?lanci se mogu pro?itati na sljede?im linkovima:

REN 21, prvi dio

REN 21, drugi dio

REN 21, tre?i dio

REN 21, ?etvti dio

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?