Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 02 Srpanj 2014 16:27

Agora Energiewende je predstavila analizu troškova izgradnje elektrana koje koriste vjetar, solar, nuklearnu energiju i CCS (hvatanje i spremanje uglji?nog-dioksida) uz korištenje trenuta?nih poticaja u Velikoj Britaniji i Njema?koj. Studiju je napravila tvrtka Prognos AG, tvrtka sa sjedištem u Berlinu, Njema?koj.

Neke ?lanice EU planiraju gradnju nuklearnih elektrana, dok druge kane graditi još elektrana na obnovljive izvore energije ili CCS elektrane, pri ?emu bi sve kombinacije trebale smanjiti troškove i pove?ati energetsku sigurnost, te je stoga i napravljena njihova usporedba.

U samoj studiji se usporedba radila u tri faze i to:

1. usporedbom javnih naknada za nove fotonaponske elektrane, vjetroelektrane (u Njema?koj) i nuklearne elektrane (u Velikoj Britaniji)

2. suprostavljanjem naknade pla?ene za OIE sa niveliziranim troškovima elektri?ne energije (LCOE) iz fosilnih tehnologija koje koriste CCS i

3. procjenom troškova za razli?ite portfelje tehnologija proizvodnje elektri?ne energije i to miksa OIE i plina, te miksa nuklearne energije i plina

Na prikazu se vide rezultati usporedbe naknada za obnovljive izvore energije i LCOE (faza 1 i 2). Za nuklearne elektrane je uzeta prosje?na naknada tokom 35 godina rada u Velikoj Britaniji, za isto razdoblje vjetroelektrana (kopnenih i priobalnih) te fotonapona u Njema?koj i LCOE za CCS elektranu na plin ili ugljen. Za obnovljive izvore energije se uzima srednja ispla?ena naknada po MWh pošto se na po?etku vijeka projekta pla?a ve?a nakanda, a kasnije manja.


Slika 1: Troškovi u eurima po MWh za sve tehnologije

Prema podacima trošak nuklearne energije u Velikoj Britaniji je 112 €/MWh, dok je za veliki fotonapon na tlu 34% manji, a za vjetroelektranu na kopnu na dobroj lokaciji ?ak 50% manji. I priobalne vjetroelektrane su jeftinije 15% od nuklearne energije dok su CCS elektrane na plin sli?ne po cijeni sa nuklearnim, a CCS na ugljen je najskuplja tehnologija.

Za fazu 3 je napravljena usporedba sustava na na?in da je OIE sustav povezan sa plinom imao po 1,25 GW fotonapona i vjetra, te 1,48 GW plinskih elektrana. S druge strane je instalirana nuklearna elektrana snage 0,584 GW i plinske elektrane snage 0,9 GW. Oba sustava proizvode istu koli?inu elektri?ne energije, i to 8.760 GWh pri ?emu u prvom miksu vjetroelektrane proizvode 35%, solarne elektrane 14%, a plin ostatak. U drugom sustavu pak nuklearne elektrane proizvedu 50% elektri?ne energije, a ostatak pokrivaju plinske elektrane. U obzir je uzeta i varijabilnost proizvodnje iz OIE.

Iz toga su izra?unati godišnji troškovi za oba sustava prema kojima su troškovi kombinacije OIE i plina za 21% manji, kao što se i vidi na prikazu. U brojkama to zna?i da su troškovi vjetroelektrana 175 milijuna eura godišnje, fotonapona 93 milijuna, te oni ?ine 40% troškova sustava, s time da je u obzir uzeto i ograni?enje proizvodnje iz OIE na 69 GWh prema trenuta?nom zakonu Njema?ke. Trošak plinskih elektrana je 411 milijuna eura. Ukupni trošak sustava je tako 679 milijuna eura. S druge strane troškovi nuklearne energije su 491 milijuna eura, a plinskih elektrana je 366 milijuna eura što daje 857 milijuna eura godišnje ili 21% više.


Slika 2: Godišnji trošak sustava OIE i plin protiv nuklearke i plin u milijunima eura

Troškovi plinskih elektrana su u OIE miksu za 45 milijuna eura ve?i nego u miksu sa nuklearnom energijom i to zbog toga što se mora osigurati višak energije iz plina zbog stabilnosti sustava. Unato? tome OIE sustav je puno jeftiniji, i to za ?ak 223 milijuna eura odnosno 20%.

Zaklju?ak

Analiza je tako pokazala da su najjeftinije od svih navedenih tehnologija vjetroelektrane i soalrne elektrane, s time da se pravi troškovi za CCS elektrane ne znaju, jer su još uvijek u demonstracijskoj fazi, te bi se prve komercijalne trebale izgraditi do 2020. godine. Preliminarne studije procjenjuju da je njihov trošak ipak ve?i od nuklearne energije.

LCOE (nivelizirani trošak energije) i drugi jednostavni na?ini usporedbe troškova ne uzimaju u obzir stabilnost sustava, te se stoga za usporedbu obnovljivih izvora energije i nuklearne energije u obzir moraju uzeti smislenije procjene troškova. Tako je ovdje napravljena usporedba cijelog stabilnog sustava pri ?emu je s jedne strane nuklearna energija sa plinom, a s druge strane miks vjetra, solara i plina. Troškovi su pokazali da je kombinacija solarnih fotonaponskih sustava, vjetroelektrana i plina ve? sada 20% jeftinija nego miks nuklearne energije i plina. U budu?nosti bi se ta razlika trebala još pove?ati jer se cijena OIE konstantno smanjuje zbog tehnološkog napretka, te postaje sve konkurentnija. Unato? tome nikakva mogu?a pojeftinjenja sustava nisu uzeta u obzir ni za OIE ni za nuklearne elektrane za koje se ne predvi?a ve?e smanjenje troškova u budu?nosti.

Cijeli detaljni izvještaj na engleskom jeziku u PDF-u može se na?i ovdje.

Tags:     troškovi tehnologija      agora      velika britanija      njema?ka      obnovljivi izvori energije      vjetroelektrane      solarne elektrane      energetska sigurnost      nuklearne elektrane
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?