Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Edo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 13 VeljaÄŤa 2014 23:15

Na sjednici vlade 13. velja?e ove godine usvojena je još jedna izmjena Tarifnog sustava za proizvodnju elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Op?enita politika vlade i ministarstva gospodarstva, a posebno tarifni sustav na ovim je stranicama kritiziran u više navrata, a zadnja izmjena samo potvr?uje potpunu dezorijentiranost i manjak prijeko potrebnog stabilnog i suvislog zakonodavnog okvira - koji se pri tome dosljedno i provodi.

Izmjene koje su ovoga puta unešene u Tarifni sustav odnose se pretežno na projekte vjetroelektrana i sun?anih elektrana.

Tako se u izmjenama definira produženje roka za dostavu bankovne garancije na 9 mjeseci uz sljede?e objašnjenje: "Budu?i da nositelji projekta nisu u mogu?nosti dostaviti bankarsku garanciju u rokovima definiranim Tarifnim sustavom, a to naro?ito zbog aktualnih gospodarskih i financijskih teško?a u gospodarstvu, odnosno nemogu?nosti ispunjavanja financijskih uvjeta poslovnih banaka prilikom izdavanja bankarskih garancija, ukazuje se potreba da se do sada predvi?eni rok od šest mjeseci produlji na rok od devet mjeseci, a kako bi se omogu?io nastavak razvoja projekata obnovljivih izvora energije koji su u visokom stupnju dovršenosti."

Ovakva izmjena na prvo ?itanje zvu?i razumno. No postavlja se pitanje legalnosti iste. Naime, ukoliko postoje projekti koji nisu u stanju ishoditi bankovnu garanciju u zadanom roku, kao i projekti koji ?ekaju svoj red, nije li ovo izravno pogodovanje i kupovanje vremena prvima na uštrb drugih i ponovno mijenjanje pravila "u hodu"?

Isto tako, analizom projekata na tržištu sasvim je jasno da su ovom odredbom u najteži položaj stavljeni projekti vjetroelektrana koje su ishodile ugovor o otkupu elektri?ne energije, ali ih paralelno ko?e NAP (za koji mnogi argumentiraju da je sasvim nezakonit) i kvota HOPS-a (koja je i sa pravnog i sa tehni?kog stajališta vrlo upitna).

Tako da ovakva odredba privremeno kupuje vrijeme takvim projektima vjetroelektrana, ali zapravo im možda samo produžuje agoniju i gasi vatru benzinom.

Neki drugi koraci koji bi kona?no omogu?ili daljnju izgradnju vjetroelektrana trenutno nisu poduzeti. Ali ?ak i da budu poduzeti u dovoljno kratkom vremenu da opravdaju ovakvu izmjenu u tarifnom sustavu, lako je mogu?e da ?e kratkoro?no pomo?i, ali dugoro?no unijeti samo još više kaosa u sustav.

Druga izmjena odnosi se na prijelazne odredbe u ?lanku 29 tarifnog sustava uz sljede?e objašnjenje: "Isto tako, ovim Tarifnim sustavom poboljšava se status nositelju projekta koji je sklopio ugovor o otkupu elektri?ne energije sukladno odredbama Tarifnog sustava za proizvodnju elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine, broj 63/2012, 121/2012 i 144/2012), a koji do dana stupanja na snagu Tarifnog sustava nije nastupio rok za dostavu bankarske garancije, te se na taj se na?in takav nositelj projekta stavlja u jednak položaj s nositeljem projekta koji je sklopio ugovor o otkupu elektri?ne energije sukladno odredbama ovog Tarifnog sustava, te time pove?aju pravnu sigurnost i pravnu izvjesnost objektivnog pravnog poretka."

Postavlja se pitanje zašto je bilo potrebno zadirati u prošli tarifni sustav i "stavljati nositelje projekta u jednak položaj"? Zna?i li to da je tarifni sustav bio diskriminiraju?i prema nekim projektima? Pozivanje na pravnu sigurnost i pravnu izvjesnost je pomalo smiješna nakon na?ina na koji je usvojen NAP, novi tarifni sustav, pa i na?ina na koji su tretirani projekti sun?anih elektrana, ali i vjetroelektrana.

Hrvatski obnovljivi rulet se nastavlja uz konstantno gašenje požara, ali bez jasno izražene vizije i želje da se isti ponekad i sprije?i.

Tags:     Tarifni sustav      obnovljivi izvori energije      MINGO      vjetroelektrane      sun?ane elektrane      vjetar      solar
 
Komentari (1)
1Petak, 14 VeljaÄŤa 2014 12:09
Pametan ?ovjek
?ovjek kada samo ?ita , odluke i izmjene zakona i tarifnih sustava z OIE , do?e mu da si traži dobru gredu i dobar špag pa da se objesi kao siro?e jer ovakve stvari koje izlaze iz glava naših ministara su nebuloze koje nemaju veze sa zdravom pame?u.Postavlja se pitanje da li su naši ministri uop?e pismeni i obrazovani ljudi i u koje su oni škole išli da se tako razbacuju sa " PAME?U " , dakle dolazimo do zaklju?ka da su naši ministri završili " visoko - partizansko - lopovsko obrazovanje sa naglaskom biti tupav i kreten ,a sve sa ciljem privatnih interesa da uvale svoje tvrtke u neki od biznisa sa Plominom C , kao na primjer ministar Vrdoljak ?ija firma radi na održavanju u termo - elektrani Plomin i tamo mlati lovu i to u milijunskim iznosima.Stoga drage OIE fanovi nama bi bilo pametno da se ide na referendum za OIE koji ?emo mi krojiti a ne debili na vlasti.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?