Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Izmjene i dopune tarifnog sustava za OIE E-mail
Autor Edo Jerki?   
Petak, 13 Prosinac 2013 00:00

Vlada je na sjednici 12.12.2013. usvojila izmjene i dopune tarifnog sustava kojeg je donijela prije nekih mjesec dana. Izmjene i dopune su uglavnom kozmeti?ke naravi, iako za postrojenja na bioplin, biomasu i integrirane fotonaponske sustave ima i zna?ajnijih promjena.

Pa je tako ispravljena greška u starom tarifnom sustavu kod definiranja potrebne u?inkovitosti postrojenja na bioplin za ostvarivanje poticajne cijene, gdje je greškom uvjetovana minimalna u?inkovitost za poticaj za postrojenja na teku?a biogoriva, umjesto za postrojenja na bioplin. Ukratko – sukladno izmjenama postrojenja na bioplin, da bi stekla pravo na poticajnu cijenu moraju ostvariti u?inkovitost na godišnjoj razini od minimalno 50%. Sasvim legitimno na prvi pogled.

Me?utim isti uvjet nije postavljen za postrojenja na biomasu, ve? je kod njih definiran korekcijski faktor kojim se efektivno poti?e i efikasno i neefikasno korištenje biomase. Postavlja se pitanje zašto i koji je interes u takvoj definiciji? Posebno uzme li se u obzir da postrojenja na biomasu koriste i onaj dio šumske biomase koji može biti koristan u druge svrhe. Dok istovremeno postrojenja na bioplin, uz proizvodnju energije, rješavaju i problem životinjskog i poljoprivrednog otpada, koji bi ina?e bio odgovoran za zaga?enje zemljine površine i ispuštanje emisija u atmosferu. A kao nusprodukt procesa dodatno ostaje na raspolaganju prirodno gnojivo za zemlju.

Tako?er, u definiciji korektivnog koeficijenta za biomasu briše se navod o tome da se isti odnosi na pretvorbu primarne energije goriva u isporu?enu elektri?nu energiju i proizvedenu korisnu toplinu.

Time su projekti biomase i bioplina stavljeni u neravnopravan položaj u sustavu poticaja, iako za lokalne zajednice postrojenja na bioplin donose ve?u gospodarsku vrijednost. Takav potez može se definirati kao pogodovanje elektranama na biomasu u suprotnosti sa tehni?kim i ekološkim trendovima u primjeni istih ili kao zakidanje elektrana na bioplin kojima se, iako rješavaju i cijeli niz drugih problema lokalne zajednice, propisuje da moraju ispuniti kompliciraniji uvjet za zadovoljavanje kriterija sustava poticaja.

Ima izmjena i vezano za integrirane fotonaponske sustave. Pa je tako promijenjen kompletan ?lanak 6 koji se odnosi na integrirane fotonaponske sustave koji definira potrošnju na mjestu proizvodnje. Definirana je kategorija povezanog kupca i na?in dokazivanja potrošnje na mjestu prizvodnje ukoliko nositelj projekta i vlasnik gra?evine nisu ista osoba. ?ime se, unato? uvjetovanom poticaju za potrošnju na mjestu proizvodnje, i dalje omogu?ava pravni okvir za realizaciju projekata uz najam krova.

Tako?er, za fotonaponske sustave je ispravljena i nelogi?nost na koju smo ukazali vezano za cijenu poticanja vlastite potrošnje i cijenu za prekomjerno proizvedenu energiju. Naime, u prvotnoj verziji tarifnog sustava se velikom razlikom u navedenim cijenama prakti?ki poticala potrošnja energija, što je potpuno u suprotnosti sa težnjama o energetskoj u?inkovitosti. Tako je sada definirana cijena od 80% poticajne cijene za proizvedenu elektri?nu energiju koja se ne potroši na mjestu proizvodnje za mjesec za koji se izdaje ra?un za proizvedenu elektri?nu energiju. Dok se puna poticajna cijena ispla?uje za energiju potrošenu na mjestu proizvodnje.

Op?enito, može se re?i da su ove izmjene i dopune donijele pozitivne pomake, ali ve?inom sitne. Jedino zna?ajnije poboljšanje je redefiniranje otkupne cijene za integrirane fotonaponske sustave, te se za trenutnu definiciju može re?i da ima puno više smisla nego prije.

Problem kvota i ostali navedeni u prvotnom komentaru tarifnog sustava su i dalje prisutni.

Tags:     Tarifni sustav      obnovljivi izvori energije      kogeneracija      MINGO      referentna cijena
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?