Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor   
Nedjelja, 01 Prosinac 2013 18:44

HUP-Koordinacija za obnovljive izvore energije nedavno je predstavila svoj plan i program te ciljeve od kojih je svakako najvažniji pozicioniranje podru?ja obnovljivih izvora energije kao strateškog i državnog interesa. Koordinacija obnovljivih izvora energije zastupa podru?je biomase, bioplina, vjetra, sunca, pametne mreže, geotermal, male hidroelektrane i energetsku u?inkovitost, a naši su ?lanovi predstavnici znanstveno-tehni?kih institucija, developeri, investitori, ovlašteni konzultanti te projektanti i monteri.

Ovom prilikom moram kazati kako se zalažemo za odgovaraju?i položaj obnovljivih izvora energije (OIE), poticajnu energetsku strategiju Hrvatske, ravnomjeran razvoj energet- skih izvora bez preferencija u cilju energetske neovisnosti te ostva- rivanja aktivne i stalne komunikacije s Ministarstvom  gospodarstva, Hrvatskom regulatornom agencijom te Hrvatskim operatorom tržišta energije. Upravo partnerstvo i suradnja s mjerodavnim zakonodavnim i regulatornim tijelima iznimno je važna jer u Koordinaciji smatramo kako moramo biti sudionik i kreator svih procesa koji se ti?u obnovljivih izvora energije, a ne tek puki promatra?.

[Pove?anje potrošnje] Primjer za to je i nedavno doneseni Nacionalni akcijski plan (NAP) koji poziva na nužnost definiranja, odnosno donošenja strategije razvoja Obnovljivih izvora energije (OIE) unutar energetske strategije. NAP predvi?a naime, da do 2020. godine ne?e biti znatnog pove?anja potrošnje elektri?ne energije, što indirektno upu?uje kako u idu?ih sedam godina nije predvi?en niti gospodarski rast. S druge strane vremenski rok od dvije godine, na koliko je NAP donesen, nije dovoljan za razvoj velikih energetskih projekata, na kojima se zasniva (male hidroelektrane, biomasa...) zbog potrebnih upravnih postupaka koji se moraju provesti (prostorni planovi, studije utjecaja na okoliš, lokacijske i gra?evinske dozvole, ugovori o priklju?enju i sli?no ...). Investitori u OIE smatraju kako je važno stvoriti odgovaraju?e pravne okvire koji bi bili prije svega sigurni za ulaga?e, te jam?ili dovoljan vremenski okvir za razvoj energetskih projekata.

Naše aktivnosti stoga su, osim na definiranje strategije razvoja OIE usmjerene i na suradnju u definiranju energetskog potencijala na podru?ju Hrvatske za svaki pojedini OIE te primjena ovih saznanja na redefiniranje strategije prostornog ure?enja RH, prostornih planova višeg i nižeg reda te naro?ito preispitivanje razina zaštite uslijed pro- storno planskih, ekoloških i drugih ograni?enja. Osim toga, moramo ukazivati na višestruke koristi OIE kroz energetske investicije, pokretanje proizvodnje opreme i ono što je izuzetno važno, novo zapošljavanje.

Ono što smatramo da moramo popraviti jest i bolje razumijevanje o OIE u javnosti te nam je nužno educirati, osim svih zainteresiranih skupina i medije te ostvariti snažniju komunikaciju s ostalim klju?nim dionicima: bankama, fondovima i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo. Naime, smatramo kako se ulaganja u OIE krivo tuma?e  pa nam je cilj širu javnosti upoznati s cijelom problematikom.

Želimo inicirati izradu karte OIE, te jasno definiranje kvota radi transparentnosti i sigurnosti za investitore. Administrativne barijere, nažalost niti ovaj dio gospodarstva nisu mimoišle. Stoga moramo ukazivati na nelogi?nosti i sporost administrativnih procedura. Kazao sam ve? kako želimo biti konstruktivni partner Vladi RH prilikom donošenja svih odluka koje se ti?u  OIE, pa tako želimo poticati i formirati prijedlog za novi Zakon o OIE kao i potrebne izmjene Pravilnika i tarifnog sustava za OIE. Naša je zada?a i informiranje o koristima za podru?ja od posebne državne skrbi kroz uporabu neatraktivnog zemljišta i ve?ih prihoda lokalne zajednice od komunalnih doprinosa i naknada.

[Redefiniranje strategije] Valja podsjetiti i na ?injenicu kako je u posljednjih nekoliko godina u OIE u Hrvatskoj investirano više od 300 milijuna eura, a novim NAP-om te se investicije zna?ajno smanjuju kao i otvaranja visoko pla?enih radnih mjesta koje ovaj sektor otvara. U HUP-Koordinaciji za obnovljivih izvora energije smatramo kako ?e time Hrvatska ponovno biti na za?elju po koli?ini investicija koje su nam prijeko potrebne za ostvarenje gospodarskog rasta, smanjenja nezaposlenosti i pove?anja kvalitete života u svim dijelovima RH. Naša namjera, želja, ali i nužnost je suradnja s Vladom na definiranju energetskog potencijala za podru?je Hrvatske te za svaki pojedini OIE. Uz primjenu tih saznanja sljede?i je korak redefiniranje strategije prostornog ure?enja RH, prostornih planova višeg i nižeg reda te naro?ito preispitivanje razina zaštite uslijed prostorno planskih, ekoloških i drugih ograni?enja.

Uz to, smatramo kako novi Zakon o OIE mora regulirati i tržište Zelenih Certifikata kako bi proizvo?a?i elektri?ne energije iz OIE mogli ra?unati i na taj dodatni prihod, a jedan od klju?nih ciljeva nam je i doprinijeti smanjenju emisije stakleni?kih plinova, ?iš?em okolišu i zdravijoj budu?nosti.

Siniša Bijeli?,
predsjednik HUP-Koordinacije za obnovljive izvore energije

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?