Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor   
Srijeda, 02 Listopad 2013 00:00

Završnica Projekta SOELA - solarni elektri?ni automobil Tehni?ke škole Sisak - kako na prakti?an na?in primijeniti solarnu tehnologiju za izradu elektri?nih automobila. Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz pristupni program IPA BGUE 04 06 – Human Resources Development, a u njegovoj realizaciji sudjeluje nekoliko partnera – pet srednjih strukovnih škola: Tehni?ka škola Sisak, kao nositelj i voditelj Projekta, Srednja strukovna škola Velika Gorica, Tehni?ka škola Kutina, Strukovna škola Vice Vlatkovi?a Zadar, Elektrotehni?ka i prometna škola Osijek, te Sisa?ko-moslava?ka županija i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Podru?na služba Sisak.

Nakon predstavljanja Projekta 25. listopada 2012. godine u hotelu Panonija u Sisku po prvi put okupili su se izabrani mentori iz svih pet škola na 1. konferenciji partnera te usuglasili plan aktivnosti. Nakon toga u prvoj fazi Projekta mentori su u svojim školama izabrali u?enike zainteresirane za prakti?nu primjenu solarne energije za pogon vozila ?ime su formirane ekipe za rad na solarnom elektri?nom automobilu i realizaciju Projekta. Cilj je bio da se u svakoj školi osmisli i projektira i na kraju izradi po jedan solarni elektri?ni automobil od zadanih osnovnih tehni?kih elemenata. Naime, škole partneri dobile su potpuno iste dijelove solarnog elektri?nog automobila za izradu solarnog automobila u teku?oj školskoj godini u okviru prakti?ne nastave u?enika. Osim toga nabavljena je i didakti?ka oprema za u?enje.

Za mentore svih škola partnera u Topuskom je od 8. do 12. sije?nja 2013. godine provedena edukacija "Dizajniranje solarnih automobila". Edukacija je obuhva?ala predavanje Igora Juri?a o projektiranju, izradi i nastanku elektri?nog automobila po koracima. Vježbe iz solarne tehnologije provedene su pod vodstvom Maje Maratovi?, a imale su zadatak mentorima približiti fotonaponski sustav kao temeljni izvor energije za pokretanje solarnog elektri?nog automobila.

 

STUDIJSKO PUTOVANJE

U okviru projekta SOELA organizirano je studijsko putovanje u Ženevu i Pariz koje je trajalo od 15. do 21. ožujka 2013. godine. U njemu su sudjelovali predstavnici i mentori svih srednjih strukovnih škola partnera uklju?enih u Projekt, predstavnici partnera Sisa?ko-moslava?ke županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Podru?ne službe Sisak kao i stru?ni suradnici koji su sudjelovali u osmišljavanju projekta.


Slika 1. Studijski posjet sajmu automobila u Ženevi

Studijsko je putovanje zapo?elo posjetom 83. me?unarodnom sajmu automobila u Ženevi 16. ožujka 2013. godine, jednom od najzna?ajnijih takve vrste u svijetu. I ove godine izlaga?i su na Sajmu pripremili veliki broj noviteta koji se našli ili ?e se tek na?i na tržištu 2013. kao i tehnologije koje ?e biti primijenjene na budu?im modelima. Specifi?nost ovogodišnjeg sajma bio je i velik broj ekoloških modela, naime ?ak je 10% od 900 izloženih modela automobila bilo ekološko. Me?u njima je mnogo serijskih modela koji su svedeni na ekološke okvire što zna?i da emitiraju manje od 100 grama CO2 po kilometru. Velik broj izlaga?a pripremio je modele s hibridnim pogonom, modele pokretane komprimiranim prirodnim plinom, a osobitu su pažnju sudionika studijskog putovanja privukli modeli s elektromotorima.


Slika 2. Sudionici studijskog putovanja na Ženevskom jezeru

Nakon toga sudionici su se uputili u Pariz. Osnovni zadatak boravka bio je posjet jednoj od Renaultovih tvornica u neposrednoj blizini Pariza u kojoj se proizvode tri Renaultova modela: Twingo, Clio i elektri?ni model Zoe. Tijekom posjete ovoj suvremenoj tvornici automobila sudionici su imali priliku kroz više proizvodnih hala vidjeti na?in nastajanja automobila, od izrade dijelova karoserije koje izra?uju velike robotizirane preše do kona?nog proizvoda. U tvornici se, s visokim stupnjem robotizacije i automatizacije, imalo priliku vidjeti najsuvremenije strojeve za izradu i sklapanje automobila. Roboti se koriste za najkompleksnije i najpreciznije poslove kao što su zavarivanje limova karoserije, ugradnja motora i sl., a u velikoj koli?ini koriste se i kompjutorske automatske trake za dostavu dijelova i alata.


Slika 3. Studijski posjet tvornici elektri?nih automobila Renault u Parizu

Slobodno vrijeme u Ženevi i Parizu sudionici studijskog putovanja iskoristili su za druženje, šetnju i razgledavanje brojnih znamenitosti.


Slika 4. Posjet Parizu

 

ZAVRŠENA IZRADA SOLARNI ELEKTRI?NI AUTOMOBILI

U?enici pet hrvatski strukovnih škola sa svojim mentorima tijekom nastavne godine izradili su u okviru redovnog nastavnog programa na prakti?noj nastavi solarne elektri?ne automobile koji su napajani iz fotonaponskih modula. Na taj na?in škole su primjenjivale nova i suvremena znanstvena, tehni?ka i inovativna dostignu?a u redovnim aktivnostima odgoja i obrazovanja. Samim time poboljšao se standard realizacije prakti?ne nastave kroz primjenu novih metoda obrazovanja u?enika te su škole dobile priliku razvijati nove inovativne izvannastavne aktivnosti kojima se poti?e primjena obnovljivih izvora energije za napajanje vozila.


Slika 5. Solarni automobil Strukovne škole Vice Vlatkovi?a Zadar


Slika 6. Solarni automobil Srednje strukovne škole Velika Gorica


Slika 7. Solarni automobil Elektrotehni?ke i peometne škole Osijek


Slika 8. Solarni automobil Tehni?ke škole Kutina


Slika 9. Solarni automobil Tehni?ke škole Sisak

 

LJETNA ŠKOLA

Za 40 u?enika svih škola partnera u Projektu organizirana je ljetna škola projektiranja automobila i solarne tehnologije u Zadru u razdoblju od 23. lipnja do 3. srpnja 2013. godine. U njoj su osim u?enika sudjelovali i njihovi mentori. Cilj ljetne škole bio je da u?enici kroz radionice usvoje teorijska i prakti?na znanja iz podru?ja: projektiranje elektri?nih automobila, prakti?na primjena solarne tehnologije i elektri?ni pogon za razli?ite vrste vozila nove generacije.


Slika 10. Sudionici ljetne škole projektiranja solarnih automobila ispred crkve Svetog Donata

U?enici su sa svojim mentorima kroz deset dana trajanja ljetne škole poha?ali u prijepodnevnim satima predavanja, a u poslijepodnevnim satima u?enici su imali vježbe iz solarne tehnologije. Predavanja su održali stru?njaci iz podru?ja elektrotehnike, strojarstva, solarne tehnologije i dizajniranja. Prva tri dana ljetne škole predavanja je držao prof. dr.sc. Marinko Stojkov s temom "Motorni pogoni nove generacije za solarna vozila". Sljede?a tri dana predava? s temom "Fotonaponski sustavi za solarna vozila" bio je prof. dr.sc. Ljubomir Majdandži?. U?enici su od navedenih predava?a mogli saznati sve važne informacije, novosti i stanje na tržištu vezano za pogon i fotonaponski sustav op?enito, ali i usko vezano za specifi?ni dio problematike pojedinog solarnog vozila svake škole.


Slika 11. Predavanja u prekrasnoj u?ionici Pomorske škole Zadar

Nakon pogona i fotonaponskog sustava, sljede?ih dana u?enici su imali predavanja pod temom "Dizajniranje solarnih vozila". Predava? navedene teme bio je poznati hrvatski dizajner Igor Juri?. U ?etiri dana predavanja u?enici su zajedno sa svojim predava?em radili na dizajniranju solarnog automobila. Predava? im je omogu?io i da samostalno kreiraju solarni automobil pomo?u programskih alata. Kroz navedena predavanja u?enici su u deset dana imali priliku dobiti sve potrebne informacije u vezi projektiranja, fotonaponskog sustava i pogona samog vozila.


Slika 12. Vježbe mjerenja parametara na solarnim ?elijama na Forumu


Slika 13. Auti? pogonjen gorivom ?elijom

Osim predavanja, u?enici su u poslijepodnevnim satima imali vježbe iz solarne tehnologije. Vježbe su održale Maja Maratovi?, M.Sc.E.E. i Vikica Luki?, dipl.ing.el. Voditelj Projekta Stev?e Arsoski, ing.el., omogu?io je svu potrebnu opremu, didakti?ka pomagala i sve uvjete za rad, kako bi se vježbe odradile na što bolji, kvalitetniji i suvremeni na?in. Kroz deset dana vježbi, koje su obuhva?ale mjerenja, spajanja i prora?un, u?enici su dobili sva potrebna znanja i vještine.


Slika 14. Prekrasni pogled iz ure?enog hostela Forum u Zadru

 

UTRKA SOLARNIH AUTOMOBILA

Završni dio Projekta održat ?e se u Sisku od 13. do 15. rujna 2013. godine kada ?e javnosti pobliže biti predstavljene škole koje su sudjelovale u Projektu te u?enici i mentori koji su izradili solarne elektri?ne automobile. U?enici i mentori javno ?e predstaviti svoje automobile, a samim time i znanja i kompetencije koje su usvojili tijekom trajanja Projekta te odra?enih radionica i edukacija. Za gra?ane ?e biti organizirane promotivne vožnje solarnih elektri?nih automobila kao i elektri?nog automobila Tehni?ke škole Sisak, a tako?er ?e biti organiziran i promotivni sajam obnovljivih izvora energije. Na taj ?e se na?in promovirati primjena napajanja vozila iz obnovljivih izvora kao Sun?eve energije kao i mogu?nost primjene tehnologija budu?nosti. Svakako ?e vrhunac biti utrka 5 solarnih automobila kroz Grad Sisak i Lonjsko polje 14. rujna 2013. godine ?ime ?e se na atraktivan na?in promovirati ne samo primjena solarne tehnologije, ve? i zaštita okoliša. Projekt ?e završiti završnom konferencijom svih partnera te dodjelom priznanja i nagrada njegovim sudionicima.


Slika 15. Milenijska fotografija snimljena sa vrha Svetog Donata, Zadar

Kroz radionice, edukacije i studijska putovanja pove?ale su se kompetencije, znanja i vještine u?enika i njihovih mentora u podru?ju energetske u?inkovitosti i obnovljivih izvora kao npr. Sun?eve energije te nastavnika u razvoju i primjeni pogonskih elemenata za vozila budu?nosti. U kona?nici Projektom su stvoreni preduvjeti za modernizaciju postoje?ih školskih kurikuluma i kreiranje potpuno novih koji prate svjetski tehnološki napredak te se promovira primjena solarne energije i novih tehnologija koje ?e obilježiti 21. stolje?e.

 

" Ovaj ?lanak je izra?en uz pomo? Europske unije. Za sadržaj ?lanka isklju?ivo su odgovorni autori i ni u kom slu?aju se ne može smatrati da on odražava stavove Europske unije“.

 

Autori: Ana Pavlini?, prof.
Maja Maratovi?, M.Sc.E.E.
Stev?e Arsoski, ing. el.

Izvor: HSUSE

Tags:
 
Komentari (1)
KAKO NAMJERAVATI KREDIT
1Petak, 30 Kolovoz 2019 04:54
Maria Guadalupe
Pozdrav Prijatelji su Maria Guadalupe, ovdje sam kako bih informirao sve što sam doživio online kada sam tražio kredit. Izgubio sam mnogo novca tražeci zajam dok nisam upoznao VLADIMIRA FINANCIAL INVESTITORA. Tko mi je pomogao dobiti kredit od 60000 eura po kamatnoj stopi od 2%. Ako trebate kredit i ako ste ozbiljni, savjetujem vam da poslušate moj savjet i kontaktirate je putem e-pošte: (vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com)
Kontaktirajte putem aplikacije WhatsApp: +16014560144
za vaš zahtjev za kredit, hvala na slušanju

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?