Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 06 Lipanj 2013 20:33

Udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji elektri?ne energije u pojedinim državama je ?esto u vijestima u zadnje vrijeme. Na nekim konferencijama danas se ve? po?elo pri?ati ne samo o 100% proizvodnji elektri?ne energije iz obnovljivih, nego i 200% do 300% proizvodnje kako bi se pokrile potrebe za grijanjem, hla?enjem i prijevozom.

U ovome tekstu prezentiran je kratki pregled penetracije obnovljivih izvora energije u pojedinim državama. Podaci korišteni u analizi su dobiveni od Energy Information Administration (EIA) Ameri?kog Odjela za energiju. Pregledavan je udio obnovljivih izvora energije u državama od 1980. do 2011.(2012.). U ovoj analizi se na grafovima prikazuje ukupna penetracija obnovljivih izvora energije, te penetracija svih obnovljivih izvora energije bez hidroelektrana. U pojedinim slu?ajevima se izdvaja proizvodnja i specifi?nih obnovljivih izvora energije.

Pregled zapo?injemo sa dvije Skandinavske države koje ve? jako dugo skoro svu proizvodnju imaju iz obnovljivih izvora energije, Norveškom i Islandom.

Norveška

Norveška koja ima malo više stanovnika od Hrvatske je zadnjih 30 godina skoro svu elektri?nu energiju proizvodila iz hidroelektrana.

Od po?etka ovog stolje?a Norveška je po?ela graditi i vjetroelektrane i elektrane na biomasu. Danas obnovljivi izvori energije koji ne spadaju u hidroelektrane ?ine oko 1,5% ukupne proizvodnje Norveške. Norveška koristi samo 3% fosilnih goriva u opskrbi energijom.

Island

Island je proizvodio 100% svojih potreba za elektri?nom energijom iz obnovljivih izvora od 1980. godine. Iako je puno manji od Norveške sa svojih 320.000 stanovnika, Island je dodao puno više drugih obnovljivih u sustav ?ija su osnova velike hidroelektrane.

Od kraja 1990ih Island je po?eo graditi geotermalne elektrane, te ih sada ima 26% u ukupnoj proizvodnji elektri?ne energije te zemlje.

Portugal

Portugal je 2010. i 2011. proizveo ve?i postotak elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije od Danske.

Udio obnovljivih u energetskom miksu Portugala se ipak dramati?no mijenja iz godine u godinu zbog velike ovisnosti o velikim hidroelektrana. Udio hidroelektrana u proizvodnji elektri?ne energije Portugala je uvijek bio veliki, u 1988. je bio 58%, u 1997. 40%, a 2010. još uvijek velikih 38%. Zbog Mediteranske klime u Portugalu nekih godina ima suše, pa se recimo 2005. dogodilo da je iz velikih hidroelektrana proizvedeno samo 4,6 TWh elektri?ne eneregije, a u kišnoj 2010. ?ak 16 TWh.

Kriti?ari vjetra i solara ?esto govore o varijabilnosti proizvodnje iz tih izvora energije, a rijetko spominju varijabilnost drugih izvora kao što su velike hidroelektrane. Iz ovih podataka se vidi da je varijabilnost na godišnjoj razini puno ve?a za hidroelektrane nego za solar i vjetar.

Razvoj energije vjetra u Portugalu je jedna od uspješnih pri?a, pošto je 2002. vjetar ?inio samo 1% opskrbe elektri?nom energijom u toj zemlji od 10,6 milijuna stanovnika, a sada ?ini skoro jednu petinu. Biomasa je prošle godine proizvodila malo više od 5% potražnje dok je solar imao udio manji od 1%.

Danska

Za razliku od Portugala, Danska prakti?ki nema potencijala za hidroelektrane, te je proizvodnja iz obnovljivih izvora energije prakti?ki u potpunosti okrenuta energiji vjetra i biomase.

Proizvodnja iz OIE u Danskoj još jasnije od Portugala pokazuje da, iako postoji varijabilnost unutar godine, ona je mnogo manja nego kod država sa velikim udjelom hidroelektrana. Tokom prošle godine je u Danskoj, koja ima 5,6 milijuna stanovnika 45% elektri?ne energije došlo iz OIE. Vjetar je ?inio 30% proizvodnje dok je biomasa imala udio od 15%.

Ve?ina vjetroelektrana u Danskoj je izgra?ena tokom zadnjih šesnaest godina, te unato? konzervativcima na vlasti u zadnjih petnaest godina podrška za energiju vjetra i biomasu nije nikada izostala, te me?u svim parlamentarnim strankama postoji konsenzus o daljnjem razvoju obnovljivih izvora energije.Index ÄŤlanka
Pregled država sa ve?om penetracijom obnovljivih izvora energije u proizvodnji elektri?ne energije
#2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?