Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Subota, 09 OĹľujak 2013 00:48

Europsko vije?e za obnovljive izvore energije (EREC) je objavilo popis klju?nih pitanja i odgovora koji se odnose na troškove obnovljivih izvora energije. Cijeli popis pitanja i odgovora prema izboru EREC-a možete prona?i u nastavku ovoga teksta.

Da li postoji veza izme?u visokih cijena elektri?ne energije i podrške za obnovljive izvore energije?

Velika Britanija:

U Velikoj Britaniji je 63,7% porasta cijene ra?una za energiju u tipi?nom ku?anstvu izme?u 2004. i 2010. nastao zbog pove?anja cijene plina. Samo 6,6% pove?anja je zbog podrške za proizvodnju energije sa niskim udjelom uglji?nog-dioksida, koji uklju?uje sustav za razmjenu emisija, reformu elektro energetskog tržišta i obveze za obnovljive izvore energije. Iz ovih podataka se da zaklju?iti da je cijena plina uvjerljivo najviše utjecala na pove?anje cijene energije za ku?anstva.

Danska:

U Danskoj koja ima veliki udio obnovljivih izvora energije u energetskom miksu, poticaji za obnovljive izvore energije ?ine samo 3,5% završne cijene elektri?ne energije koju pla?aju potroša?i dok ukupni porezi ?ine više od 40% završne cijene.

Njema?ka:

U Njema?koj je poticajni mehanizam naknade „EEG Umlage“ narastao sa 3,6 na 5,3 centa/kWh ove godine i to iz slijede?ih razloga:

  • Naknada nije rasla dovoljno prošle godine, pa se sada ta ?injenica nadokna?uje ove godine
  • Industrijski potroša?i su sve više izuzeti iz pla?anja naknade (što zna?i dodatnih 1,3 centa naknade za privatna ku?anstva ove godine)
  • Sposobnost obnovljivih, odnosno solara i vjetra da smanjuju cijene elektri?ne energije se ne gleda kao smanjenje troškova, ali se istovremeno taj iznos dodaje kao pove?anje troška u „EEG Umlage“

 

Dok službena naknada (uklju?uju?i gore spomenuti poticaj za obnovljive izvore i druge elemente koji se ne mogu pripisati obnovljivima) ?ini oko 20% cijene elektri?ne energije u Njema?koj ove godine, pravi trošak poticaja za obnovljive izvore energije ove godine iznosi oko 8,5%.

 

OIE u odnosu na konvencionalne izvore energije

1. Koji je trošak novih instalacija?

U idu?em desetlje?u ?e polovina EU elektrana iza?i iz pogona. Europa mora zamijeniti svoj zastarjerli elektroenergetski sustav. To ?e koštati neovisno o tehnologiji koja ?e se koristiti. Gledaju?i trošak novih nuklearnih elektrana, a u budu?nosti i trošak ispuštanja uglji?nog-dioksida, njihov razvoj bi utjecao na ve?i rast cijene elektri?ne energije.

Indikaciju o tome možemo vidjeti u Velikoj Britaniji gdje vlada planira uvesti feed-in-tarifu za nuklearnu energiju. Prema prijedlogu bi tarifa mogla biti 165 funti po MWh, što je više nego što se nudi za priobalne vjetroelektrana i više nego za fotonapon u malim ku?anstvima, gdje je otkupna cijena 160 funti po MWh. Još je ve?a razlika u odnosu na fotonaponske sustave snage ve?e od 250 kWp  (71 funta po MWh), kopnene vjetroelektrane (92 funte po MWh) i geotermalne elektrane (79 funti po MWh). Sama feed-in-tarifa za nuklearnu energiju u sebi ne bi sadržavala nesigurnost osiguranja, dekomisiju elektrane i zbrinjavanje radioaktivnog nuklearnog goriva što bi porezni obveznici dodatno pla?ali.

 

2. Kako se trošak elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije u prošlosti razvijao u odnosu na nuklearnu energiju?


Slika 1: Cijena vjetra i fotonapona u usporedbi sa cijenom nuklearne energije

Dok cijena tehnologije obnovljivih izvora energije konstantno pada, nuklearna energija samo pove?ava troškove proizvodnje elektri?ne energije od kada je stvorena. Tre?a generacija nuklearnih elektrana koje se grade u Francuskoj i Finskoj su ve? sada u zaostatku od pet godina, a procjena troškova se u me?uvremenu udvostru?ila.

 

3. Da li možemo usporediti prijašnje poticaje za obnovljive izvore energije i za konvencionalne energente?

Fosilna goriva i nuklearna energija su razvijeni u zašti?enim, monopolisti?kim strukturama tržišta. Izme?u 1970. i 2010. Njema?ka je tako dala 222 milijarde eura poticaja za ugljen, 186 milijardi eura za nuklearnu energiju, a obnovljivi su dobili 28 milijardi eura.

Ako se specifi?no gleda trošenje na istraživanje i razvoj (R&D): nuklearna energija je dobila više od 12 milijardi eura od 1984. iz EU budžeta za razvoj, dok su tehnologije koje nisu nuklearne (fosilna goriva, spremanje uglji?nog-dioksida, obnovljivi izvori, grijanje i transport) dobile 6,5 milijardi eura. Ne postoje ujedna?ena ulaganja izme?u tehnologija.

 

4. Kako trenuta?no izgledaju „poticaji“ za konvencionalnu energiju i za obnovljive izvore energije?

Prema World Energy Outlooku 2012, trošak za poticaje na fosilna goriva je iznosio ukupno 523 milijarde dolara u 2011. Nasuprot tome je financijska potpora za obnovljive izvore energije bila 88 milijardi dolara. Poticaji za fosilna goriva su bili šest puta ve?i nego za obnovljive izvore energije. Poticaji za plin i ugljen izvan EU ?esto imaju utjecaj na cijene u EU zato što EU uvozi tu energiju.

Dodatno, statistike nekih zemalja jasno pokazuju da fosilna goriva dobivaju ve?i iznos poticaja u odnosu na obnovljive izvore energije; prema OECD i DECC, poticaji za obnovljive izvore energije u Velikoj Britaniji su procijenjeni na 1,7 milijardi funti, naspram 3,6 milijardi funti za fosilna goriva.

 

5. Koji je trošak obnovljive topline?

Više faktora (veli?ina i tip zgrade, klimatska zona, dostupnost tipova goriva...) utje?e na trošak topline, te je stoga usporedba troškova izme?u država teška. Najbolji na?in je izra?unati troškove topline za standardnu zgradu (uklju?uju?i kapitalne troškove, energetske troškove i troškove rada i servisa).

Obnovljive toplinske tehnologije (biomasa za toplinu, geotermalna energija, solarna toplinska) imaju kompetitivni nivelizirani trošak topline od otprilike 0,10-0,15 €/kWh punih troškova za toplinu u modernim stambenim ku?ama sa oko 150 metara kvadratnih u Njema?ku u 2011., bez PDV-a, distribucije topline i solarnih komponenti u zgradi.

S druge strane postoji nepravedna konkurencija na tržištu topline. Regulirane cijene topline favoriziraju fosilna goriva, pogotovo plin. Socijalna tarifa ne uklju?uje uporabu toplinske energije iz obnovljivih. Vanjski faktori (posebno troškovi emisije stakleni?kih plinova) se ne uklju?uju u troškove fosilnih goriva. Porez na stakleni?ke plinove za korištenje malih toplinskih sustava bi trebali biti uvedeni da uspostave jednakost i zaokruže sustav razmjene emisija (ETS), koja se zasada fokusira samo na velike sustave.

Tržište toplinskih usluga je jedno od rijetkih tržišta koje nije regulirano na razini EU. Konkurencija u ovom sektoru bi trebala zagarantirana kako bi se stvorilo pravo interno tržište energije. Dokle god se ovi uvjeti ne postignu, biti ?e potrebna financijska podrška za toplinske obnovljive izvore energije kako bi se ispravila nepravedna konkurencija na tržištu topline.

 

6. Koji je utjecaj efekta rangiranja izvora energije prema marginalnim troškovima (Merit order effect) na cijenu elektri?ne energije? Da li se ovaj efekt prenosi na potroša?e?

Neke tehnologije obnovljivih izvora energije su fleksibilne, kao što su geotermalne elektrane, hidroelektrane ili elektrane na biomasu, te donose prednost u smislu stabilizacije mreže. Druge, kao fotonapon i vjetar su varijabilne. Integracija varijabilne tehnologije donosi prednosti u smislu troškova smanjenjem ukupne cijene elektri?ne energije na tržištu. Ta cijena u potpunosti ovisi o marginalnim troškovima, a pošto je primani energent solara i vjetra besplatan, a troškovi pogona i održavanja su minimalni, marginalni troškovi su izuzetno niski.

Nažalost, prednosti ovog efekta se rijetko prenose na potroša?e. Oni koji ostvaruju njene prednosti kupuju elektri?nu energiju direktno na tržištu, a to su naj?eš?e brokeri elektri?nom energijom i industrijski potroša?i. Dodatna prednost im je što takvi korisnici potpisuju dugoro?ne ugovore o otkupu elektri?ne energije sa fiskiranom cijenom.

 

7. Koji su eksterni troškovi energetskih tehnologija?

Mnogi troškovi koji bi trebali biti dio ne-obnovljivih tehnologija se umjesto toga zbrajaju u vanjske za ostatak društva ili za poreznike:

  • Troškovi uglji?nog-dioksida su opasno podcijenjeni pri trenuta?nim cijenama ETS-a, što zna?i da elektrane na fosilna goriva ne pla?aju prave troškove proizvedenog uglji?nog-dioksida, te njegovog utjecaja na zdravlje i klimu
  • Druge emisije, uklju?uju?i teške metale, NOx, SOx i pepeo se ne obra?unavaju u cijenama emisija. Konvencionalne tehnologije troše i mnogo vode koje ?e u budu?nosti biti sve manje.
  • Veliki dio još uvijek nesigurnih troškova za gašenje nuklearne energije i dugoro?no spremanje radioaktivnog otpada ?e snositi poreznici zato što tvrtke nisu odvojile dovoljno sredstava za to. U Velikoj Britaniji je to procijenjeno na 73,6 milijardi funti 2008., a danas je 100 milijardi funti.
  • Država tako?er snosi trošak u riziku nastanka nuklearne nesre?e. Japanska vlada je nedavno spašavala Tepco, tvrtku koja je vodila reaktore u Fukushimi za iznos od 13 milijardi dolara koji ?e morati biti pla?eni višom cijenom elektri?ne energije i višim porezima
Tags:     obnovljivi izvori energije      energetski koncil      elektri?na energija      solar      vjetar      fotonapon      njema?ka      velika britanija
 
Komentari (2)
Pomoc za izracun zadatatka (HIDROLOGIJA)
2Utorak, 03 SijeÄŤanj 2017 15:24
doris cakani 519
Ponovit cu zadane vrijednosti ,
Rijeka Sava ima protjek od Q=1700m3/s
Turbinna je valjkastog ob. r=5m
d=20m
Pitanje glasi kolika je godisnja proizvodnja?
Pomoc za izracun zadatatka (HIDROLOGIJA)
1Utorak, 03 SijeÄŤanj 2017 15:09
doris cakani 519
Zar niko ziv nezna izracunati postavljeni zadatak .Stvarno sramota.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Obnovljivi izvori energije za po?etnike

OIE u regiji

Nove tehnologije

Nova energetika

Želite li više koristiti obnovljive izvore energije?